Praca – doradca zawodowy

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zatrudni doradcę zawodowego w projektach UE. Zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie/projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej Praca w zadaniowym systemie czasu pracy (1 etat). Zatrudnienie w okresie od września 2018.

Zakres obowiązków:

 • Wspieranie uczestników projektu w rozwoju zawodowym: diagnoza kompetencji oraz potencjału, przekazywanie informacji nt. rynku pracy, możliwych ścieżek edukacyjnych, prowadzenie rozmów doradczych, symulacji rozmów kwalifikacyjnych, prowadzenie warsztatów z tego obszaru, przygotowywanie tekstów z tego obszaru
 • Wyszukiwanie informacji istotnych dla rozwoju zawodowego
 • Organizacja szkoleń, spotkań, eventów
 • Nawiązywanie relacji z organizacjami/instytucjami/firmami w celu pozyskiwania ofert pracy/praktyk/staży/wolontariatu
 • Współpraca z kadrą Fundacji Dialog realizującą projekty
 • Prowadzenie dokumentacji pracy: dokumentacja szkoleń, spotkań, przygotowywanie raportów, protokołów

Wymagania niezbędne

 • doświadczenie w pracy z osobami z różnych grup docelowych
 • ukończone szkolenia/kursy z zakresu pracy z różnymi grupami klientów
 • umiejętność prawidłowego formułowania tekstów i pism
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość i wcześniejsze doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego
 • preferowany staż pracy

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia (do uzgodnienia) w okresie od września 2018 do stycznia 2019
 • zadaniowy system czasu pracy

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert drogą mailową na adres biuro@mentoring.pl do dnia 29 lipca 2016 r. Wybrane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 505 965 634.

Praca – specjalista ds. techniczno-administracyjnych w projektach UE

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zatrudni specjalistę ds. techniczno-administracyjnych w projekcie UE. Zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko specjalisty ds. techniczno-administracyjnych w projekcie/projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej Praca w zadaniowym systemie czasu pracy (1/2 etatu lub etat – do uzgodnienia). Zatrudnienie w okresie od września 2018.

Zakres obowiązków:

 • techniczna obsługa projektu
 • organizacja zadań w projekcie
 • koordynacja naboru uczestników projektu
 • promocja projektu
 • przygotowywanie korespondencji
 • przebieg szkoleń
 • udostępnianie/powielanie materiałów dydaktycznych
 • współpraca z realizatorem zajęć w ramach zadań zleconych
 • organizacja postępowań, ofert, umów oraz zakupów w ramach projektu

Wymagania niezbędne

 • doświadczenie w pracy administracyjnej
 • umiejętność prawidłowego formułowania tekstów i pism
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość i wcześniejsze doświadczenie w pracy w projektach
 • preferowany min. dwuletni staż pracy

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia (do uzgodnienia) w okresie od września 2018 do stycznia 2019
 • zadaniowy system czasu pracy

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert drogą mailową na adres biuro@mentoring.pl do dnia 29 lipca 2016 r. Wybrane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 505 965 634.

Zapytanie ofertowe – sala szkoleniowa

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby kursu języka polskiego dla cudzoziemców w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 nr 3/2018/FAMI z dnia 16.07.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/FAMI z dnia 16.07.2018 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań 

Kurs dla cudzoziemców „Prawo w Polsce część I”

with Brak komentarzy

„Prawo w Polsce część I”

 

Jak i kiedy można ubiegać się o pobyt stały lub obywatelstwo polskie?

Jakie przysługują mi prawa i obowiązki w Polsce?

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów?

Skąd pobrać wnioski do urzędów? Jak je wypełnić?

 

Na te i inne pytania związane z kwestiami prawnymi znajdziecie Państwo odpowiedź podczas spotkania, na które zapraszamy – zgodnie z założeniami projektu – osoby z krajów spoza Unii Europejskiej, a obecnie mieszkańców Podlasia, przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych wskazani jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

Szkolenie jest bezpłatne. Poprowadzić je będzie doświadczony prawnik specjalizujący się w zakresie proponowanej tematyki szkolenia. Zapewniamy tłumacza. Ilość miejsc ograniczona

.

Data i miejsce szkolenia:

25.07.2018/17.30-19.00/

 Fundacja Dialog ul. Ks. Abramowicza 1 w Białymstoku.

 

Chętnych  prosimy o zgłoszenia do 22.07.2018 r. na adres email: elzbietacholko@gmail.com lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji Dialog:

 1. ks. Abramowicza 1 w Białymstoku w godz. 10.00-16.00

od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia uzyskasz pod numerem telefonu: 790 634 894

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

 

“ Право в Польше I часть”

 

Как и когда можно подаваться на постоянное место жительства или польское гражданство?

Какие права и обязанности я приобретаю в Польше?

На что обратить внимание при подписании договоров?

Откуда скачать анкеты  для нужных учреждений? Как их заполнить?

 

На эти и другие вопросы, связанные с юридическими проблемами Вы найдёте ответ во время встречи, на которую мы Вас приглашаем – в соответствии с концепцией нашего проекта – люди из стран, не состоящих в Евросоюзе, а также жителей Подлясья,находящихся на основании разрешения на временное проживание, постоянное, согласия на пребывание по гуманитарным причинам, являются основной целевой группой проектов в рамках Программы FAMI.

Курс является бесплатным. Проведёт его опытный юрист, бспециализирующийся в сфере предлагаемой темы. Предоставляем переводчика.Количество мест ограничено.

Дата и место проведения курса:

25.07.2018/17.30-19.00-/

Фонд Диалог ул. Кс.Абрамовича 1 в Белостоке.

 

Желающих просим сообщить нам до 22.07.2018г.по мэйлу: elzbietacholko@gmail.com         или беспосредственно в офисе Фонда Диалог ул. Кс.Абрамовича 1 в Белостоке с 10:00 – до 16:00 c понедельника по пятницу.

 

Подробную информацию о курсе можно узнать по телефону 790-634-894.

 

„Law in Poland part I”

 

How and when to apply for permanent residence or polish citizenship?

What rights and duties do I have in Poland?

What should I consider when concluding a contract?

Where can I download official requests? How to fill them out?

 

Answers for these and other questions in the field of law You will find during a training offered for persons coming from countries outside of the European Union and now living in Podlasie region, staying in Poland on the base of temporary or permanent residence, refugee status or subsidiary protection, ponited out as beneficiary of the projects of FAMI ( Asylum, Migration and Integration Fund) Programme.

The training is free. It will be provided by a lawyer specialised in the subject of the training. We provide a translator.

The number of participants is limited.

 

Date and place of the training:

25th of July 2018/ 5.30-7.00 p.m./

Fundacja Dialog ul. Ks. A. Abramowicza 1 Białystok

 

If You’re interessted please report your request till the 22nd of July 2018 on the email address: elzbietacholko@gmail.com

or directly in the Fundacja Dialog office on the Abramowicza St. 1 in Bialystok.

 

For further information please contact us under: 790 634 894

 

Projekt „Silny rodzic”

with Brak komentarzy

Fundacja „DIALOG” wraz z Białostocką Grupą Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera i Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Białymstoku zapraszają rodziców dzieci z niepełnosprawnością do udziału w Projekcie „Silny rodzic – Białostocka Grupa Wsparcia Rodziców wychowujących osoby z niepełnosprawnością

Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu odbędą się warsztaty i zajęcia dla rodziców. Żeby rodzice mogli w pełni skorzystać z proponowanych spotkań, dzieci będą miały zorganizowane, zajęcia.

Warsztaty dla rodziców:

 1. „Różne sposoby radzenia sobie ze stresem – Co dzień nowa/y ja” – prowadząca: Marzena Radecka;
 2. „Zdrowe odżywianie – wpływ diety na funkcjonowanie organizmu dzieci i młodzieży.” – prowadząca: Janetta Sidoruk;
 3. „Nie krzyczę rozumiem, rozmawiam NVC” – prowadząca: Adrianna Nazaruk;
 4. „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dziecka” – prowadzący: Andrzej Cwaliński;
 5. „Samodzielność dziecka z niepełnosprawnością” – prowadząca: Katarzyna Filkiewicz;
 6. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami prowadzonych wg. Programu Carole Sutton ”Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci” – prowadzące: Justyna Grochowska, Monika Kożuchowska-Dojlido;
 7. Warsztaty wizażu i makijażu, po których będzie sesja fotograficzna. Wystawa zdjęć pod tytułem: „Niezwykli rodzice niezwykłych dzieci.” – „Polka” Salon Kosmetyczny & Make Up;
 8. Masaż relaksacyjny – masażysta Gaweł Dojlido;
 9. Zajęcia taneczne:
 • ZUMBA – prowadząca: Joanna Potocka,
 • Taniec brzucha – prowadząca: Katarzyna Charko.

Warsztaty dla dzieci:

 1. „Zajęcia plastyczne cz. 1 i 2”
 2. „Trening Umiejętności Społecznych cz. 1 i 2”
 3. „Terapia Tańcem i Ruchem”

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie są proszone o zgłaszanie się za pomocą formularza (formularz należy wypełnić i podpisać) zamieszczonego na stronie internetowej Fundacji Dialog www.fundacjadialog.pl  i wysłanie go w formie elektronicznej (skan) na adres: bialostockagrupawsparcia@wp.pl lub mkruhlej@fundacjadialog.pl lub dostarczyć do siedziny Fundacji Dialogu lub KTA O/Białystok.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z: Moniką Kożuchowską – Dojlido pod numerem 503828348 oraz Moniką Hurcewicz 690680953.

Harmonogram zajęć w projekcie

Karta zgłoszeniowa

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON z dotacji Miasta Białystok.

      

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/FAMI

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia prowadzenia w okresie od lipca 2018 do czerwca 2020 punktu informacyjno-doradczego w Łomży nr 1/2018/FAMI z dnia 11.06.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Pełna treść oraz pozostałe dokumenty znajdują się w załączniku.

Treść zapytania ofertowego – pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc.)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf.)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc.)

 

PIKNIK 2018

PIKNIK 2018

with Brak komentarzy

W dniu 10 czerwca 2018 r., w godz. 12.00 – 16.00 w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie (dawniej Białostockie Muzeum Wsi, droga na Augustów) odbył się współorganizowany przez naszą fundację Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny. W pikniku wzięło udział ponad 400 osób.

 

Harmonogram pikniku był następujący:
• 12.00 Rozpoczęcie na terenie skansenu (spichlerz obok placu zabaw- zagroda z Dąbrowy Moczydły),
• 12.15 Pokaz sokolniczy – poprowadzili sokolnicy z Ośrodka Edukacji Ekologicznej MP-Sokolarni,
• Warsztaty garncarskie oraz warsztaty rzeźbiarskie,
• Warsztaty i animacje dla dzieci i rodziców ( gry, konkursy, quizy z nagrodami, malowanie tatuaży, kącik skręcanych baloników, tańce integracyjne),
• Dmuchane urządzenia rekreacyjne (wieża do skoków, dmuchana zjeżdżalnia, dmuchany plac zabaw, trampolina do skakania),
• Darmowa wata cukrowa,
• Malowanie twarzy,
• Nagrody dla wychowanków rodzin zastępczych,
• Prezentacja oferty edukacyjnej szkół zawodowych,
• Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów,
• Punkt Informacyjny o rodzicielstwie zastępczym – prowadzili pracownicy zespołu ds. pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze, którzy podzielili się własnym doświadczenie; można było uzyskać informacje jak zostać rodzicem zastępczym,
• Punkt informacyjny Fundacji Dialog – prowadzili pracownicy i wolontariusze Fundacji Dialog, można było uzyskać informacje jak zostać mentorem – wolontariuszem i pomagać wychowankom pieczy zastępczej,
• Wspólny poczęstunek – potrawy regionalne przygotowała Fundacja Rodziny Czarneckich,
• Inne atrakcje i niespodzianki.

WSTĘP JEST WOLNY

Organizatorami pikniku byli: Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacja Dialog, Fundacja Rodziny Czarneckich, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Białystok oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Świąteczna akcja Shoebox

with Brak komentarzy

Zbliżają się święta, a wraz z nimi czas na bezinteresowne czyny i cuda. Fundacja Dialog rozpoczyna zbiórkę prezentów dla cudzoziemskich dzieci.

Oto co powinieneś zrobić:

 • weź pudełko na buty, zapakuj je w papier do pakowania
 • zdecyduj, komu chcesz je podarować (powinieneś napisać na pudełku: chłopiec/dziewczynka, wiek)
 • wypełnij je drobnymi prezentami (zabawki, przybory szkolne, artykuły sanitarne, czekolada, lizaki itp.)

Przynieś swoje pudełko od 6 listopada do 20 grudnia w godzinach od 10 do 17 do naszej siedziby.

1 2 3 4 5 6