Projekt HOME-DOM. Biuro Najmu Społecznego

Fundacja Dialog we współpracy z Norwegian Refugee Council uruchamia projekt pod nazwą: HOMEDOM  

Realizujemy projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób przesiedlonych i wykluczonych społecznie zamieszkujących miasto Białystok. W ramach projektu przewidziano pomoc dla co najmniej 200 osób, które zmagają się z problemami związanymi z dostępem do rynku najmu i średnioterminowego zakwaterowania.

Poznaj nasze cele

1. Utworzenie Biura Najmu Społecznego jako głównego ośrodka działań

Biuro Mieszkań Społecznych zostanie utworzone w celu wsparcia osób potrzebujących, oferując dostęp do mieszkań socjalnych oraz pomoc w integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. W ramach tego celu, Fundacja Dialog opracuje narzędzia diagnostyczne, konsultacyjne i prawne. Zapewnione zostaną również wsparcie awaryjne i środki finansowe, aby uniknąć ryzyka eksmisji z istniejących wynajmowanych mieszkań.

2. Zapewnienie bezpiecznej i dostępnej bazy noclegowej

W ramach projektu, 10 lokali zostanie dostosowanych do potrzeb osób przesiedlonych, zwłaszcza tych, którzy mają trudności z wynajmem mieszkania z powodu barier przesiedleńczych, ograniczeń związanych z niepełnosprawnością lub ograniczonych możliwości finansowych.

3. Zapewnienie wsparcia dla rodzin w zakresie integracji społecznej i zawodowej

Fundacja Dialog zapewni wsparcie i zarządzanie przypadkami rodzin korzystających z mieszkań socjalnych. Realizacja tego celu umożliwi trwałe i stałe poprawienie sytuacji osób z grup narażonych na wykluczenie społeczne, zamieszkujących obiekty prowadzone przez Fundację Dialog. W ramach projektu zakłada się bezpośrednie wsparcie dla około 40 rodzin, w oparciu o pięć modelowych rodzajów rodzin.

Dzięki temu innowacyjnemu projektowi, Fundacja Dialog dąży do stworzenia trwałych mechanizmów wsparcia dla osób przesiedlonych i wykluczonych społecznie w Białymstoku, dając im szansę na lepszą przyszłość.

Jak będziemy działać i co przyniesie nam projekt? 

Współpraca z partnerami lokalnymi i aktywne zaangażowanie społeczności

Fundacja Dialog, współpracując z partnerami lokalnymi oraz instytucjami publicznymi, zapewni udział w procesie integracji społecznej i zawodowej beneficjentów projektu. W ramach działań zaplanowano również warsztaty, szkolenia oraz spotkania z pracodawcami, które ułatwią nawiązanie kontaktów i pozyskanie zatrudnienia dla uczestników projektu.

Wzmocnienie kompetencji Fundacji Dialog

W ramach realizacji projektu, Fundacja Dialog będzie rozwijać swoje umiejętności i wiedzę na temat skutecznego wsparcia osób przesiedlonych i wykluczonych społecznie, aby w przyszłości móc jeszcze skuteczniej pomagać tym grupom. Gromadzenie najlepszych praktyk oraz systematyczne monitorowanie i ewaluacja działań przyczynią się do trwałego wzmocnienia potencjału organizacji w mieście i regionie.

Szerokie oddziaływanie projektu

Chociaż bezpośrednie wsparcie zostanie udzielone 200 osobom, projekt będzie miał znacznie szerszy zasięg oddziaływania. Poprzez integrację społeczną i zawodową beneficjentów, projekt przyczyni się do wzrostu zrozumienia i akceptacji różnorodności kulturowej wśród mieszkańców Białegostoku. Ponadto, stworzenie Biura Mieszkań Socjalnych może posłużyć jako model rozwiązania dla innych miast borykających się z problemami wykluczenia społecznego i braku dostępu do mieszkań dla osób przesiedlonych.

Fundacja Dialog dziękuje Norwegian Refugee Council za wsparcie i zachęca wszystkich zainteresowanych stron do śledzenia postępów projektu oraz do zaangażowania się w jego realizację. 

English The Dialog Foundation, in cooperation with the Norwegian Refugee Council, launches a social and professional integration project for displaced and socially excluded people in Bialystok. 

The Dialog Foundation, with financial support from the Norwegian Refugee Council, announces the launch of a project aimed at increasing the independence of displaced and socially excluded people residing in the city of Bialystok. The project plans to assist at least 200 individuals facing challenges in accessing the rental and medium-term accommodation market.

Objective 1: Establishing the Social Rent Office as the main center of activities The Social Rent Office will be established to support people in need by offering access to social housing and assistance in social, educational, and vocational integration. As part of this objective, the Dialog Foundation will develop diagnostic, consultative, and legal tools. Emergency support and financial resources will also be provided to avoid the risk of eviction from existing rented properties.

Objective 2: Ensuring a safe and accessible shelter accommodation base Within the project, 10 premises will be adapted to the needs of displaced people, particularly those who struggle to rent a property due to displacement barriers, disability-related constraints, or limited financial possibilities.

Objective 3: Providing support for families in social and vocational integration The Dialog Foundation will provide support and case management for families using social housing. Achieving this objective will enable the sustainable and permanent improvement of the situation of people from vulnerable groups residing in facilities run by the Dialog Foundation. The project assumes direct support for about 40 families based on five model family types. Through this innovative project, the Dialog Foundation seeks to create lasting support mechanisms for displaced and socially excluded people in Bialystok, giving them a chance for a better future.

Collaboration with local partners and active community engagement The Dialog Foundation, working with local partners and public institutions, will ensure the participation of project beneficiaries in the process of social and professional integration. Activities also include workshops, training sessions, and meetings with employers to facilitate networking and securing employment for project participants.

Strengthening the Dialog Foundation’s competencies As part of the project implementation, the Dialog Foundation will develop its skills and knowledge about effective support for displaced and socially excluded people, to be even more effective in helping these groups in the future. The collection of best practices and systematic monitoring and evaluation of actions will contribute to the long-term strengthening of the organization’s potential in the city and region.

Broad project impact Although direct support will be provided to 200 individuals, the project will have a much broader scope of influence. Through the social and professional integration of beneficiaries, the project will contribute to increased understanding and acceptance of cultural diversity among the residents of Bialystok. Furthermore, the establishment of the Social Rent Office can serve as a model solution for other cities grappling with social exclusion issues and lack of access to housing for displaced people. The Dialog Foundation thanks the Norwegian Refugee Council for their support and encourages all interested parties to follow the project’s progress and get involved in its implementation. More information about the project can be found on the official Dialog Foundation website, social media, and regularly updated thematic tabs.

UA Фонд “Діалог”, у співпраці з Норвезькою радою у справах біженців, запускає проект соціальної та професійної інтеграції для переселенців та соціально виключених осіб у місті Білосток Фонд “Діалог”, за фінансової підтримки Норвезької ради у справах біженців, оголошує запуск проекту, спрямованого на підвищення самостійності переселенців та соціально виключених осіб, які проживають у місті Білосток. Проект передбачає надання допомоги щонайменше 200 особам, які стикаються з проблемами у доступі до ринку оренди житла та середньострокового проживання у ньому.

Ціль 1: Створення соціального офісу оренди як основного центру діяльності Соціальний офіс оренди буде створений з метою підтримки людей, яким потрібна допомога, шляхом надання доступу до соціального житла та допомоги в соціальній, освітній та професійній інтеграції. У рамках цієї цілі Фонд “Діалог” розробить діагностичні, консультаційні та правові інструменти. Також буде надана аварійна підтримка та фінансові ресурси для запобігання ризику виселення з існуючих орендованих помешкань.

Ціль 2: Забезпечення безпечної та доступної бази житла У рамках проекту 10 приміщень буде адаптовано до потреб переселенців, особливо тих, хто відчуває труднощі з орендою житла через бар’єри переселення, обмеження, пов’язані з інвалідністю, або обмежені фінансові можливості.

Ціль 3: Надання підтримки сім’ям у сфері соціальної та професійної інтеграції Фонд “Діалог” надасть підтримку та управління справами сімей, які користуються соціальним житлом. Втілення цієї мети дозволить досягти сталого та постійного покращення ситуації людей з уразливих груп, які проживають у закладах, що підтримуються Фондом “Діалог”. Проект передбачає безпосередню підтримку приблизно 40 сімей на основі п’яти зразкових типів сімей. Завдяки цьому інноваційному проекту Фонд “Діалог” прагне створити стійкі механізми підтримки для переселенців та соціально виключених осіб у Білостоку, надаючи їм шанс на краще майбутнє.

Співпраця з місцевими партнерами та активне залучення громадськості Фонд “Діалог”, співпрацюючи з місцевими партнерами та державними установами, забезпечить участь в процесі соціальної та професійної інтеграції бенефіціарів проекту. В рамках заходів також передбачено проведення семінарів, тренінгів та зустрічей з роботодавцями для сприяння налагодженню зв’язків та забезпечення працевлаштування учасників проекту.

Зміцнення компетенцій Фонду “Діалог” У рамках впровадження проекту Фонд “Діалог” розвиватиме свої навички та знання щодо ефективної підтримки переселенців та соціально відчужених людей, щоб у майбутньому бути ще ефективнішими у допомозі цим групам. Збір передового досвіду та систематичне моніторинг і оцінка дій сприятимуть довгостроковому зміцненню потенціалу організації у місті та регіоні.

Широкий вплив проекту Хоча безпосередня підтримка буде надана 200 особам, проект матиме набагато ширший радіус впливу. Через соціальну та професійну інтеграцію бенефіціарів проект сприятиме зростанню розуміння та прийняття культурної різноманітності серед жителів Білостоку. Крім того, створення Соціального офісу оренди може служити модельним рішенням для інших міст, які стикаються з проблемами соціальної відчуженості та обмеженого доступу до житла для переселенців. Фонд “Діалог” дякує Норвезькій раді у справах біженців за підтримку та закликає всіх зацікавлених сторін слідкувати за ходом проекту та долучитися до його впровадження. Додаткову інформацію про проект можна знайти на офіційному сайті Фонду “Діалог”, у соціальних медіа та регулярно оновлюваних тематичних вкладках.  

Skip to content