ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

dotyczące dostawy materiałów budowlanych na potrzeby prowadzenia warsztatów budowlano-remontowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku (CIS) w ramach projektu „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” (nr: RPO.07.01.00-20-0205/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik:

10_zapytanie dostawa materiałów budowlanych

Kolejna edycja wakacji z twórczością

with Brak komentarzy

W czasie wakacji każdy dzień jest dobry, a może być jeszcze lepszy. Jeżeli ktoś z Was ma czas i ochotę, to zapraszamy na fantastyczne warsztaty rękodzieła artystycznego od poniedziałku do piątku w dniach od 5 do 9 sierpnia  2019 w godz. 9.00-13.00 do Fundacji Dialog w Białymstoku. Warsztaty prowadzi Pani Monika Marciniak znana części z Was z wcześniej organizowanych zajęć. Nawet jeżeli sądzicie, że nie macie zdolności, to Pani Monika Marciniak odnajdzie w Was nieskończone pokłady talentu artystycznego  Zgłoszenia przyjmuje Pani Ewa Biernacka Tel. 698361365. Zapraszamy.

Zapytania o cenę nr SZWZ/3.1/2SZ/2019 – opieka nad dziećmi

with Brak komentarzy

Zapytanie o cenę nr SZWZ/3.1/2SZ/2019 na zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestniczek projektu pt. “Druga Szansa” w formie półkolonii w ramach projektu pt. “Druga Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie_o_cenę_półkolonie

Formularz ofertowy – półkolonie_łomża

Zapytanie ofertowe nr 5/RR/SP15/2019

with Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe nr 5/RR/SP15/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych do doradztwa zawodowego do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 1 w ramach projektu „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” (RPO.03.01.02-20-0029/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ZO nr 5 – pomoce – doradztwo zawodowe

Załącznik do ZO nr 5 – doradztwo zawodowe – formularz ofertowy