Dom Powrotu

Adres placówki:

Dom Powrotu w Białymstoku

ul. Orzechowa 46

15-822 Białystok

Dane kontaktowe:

tel.: 880 152 473

E-mail: dompowrotu@fundacjadialog.pl

Dom Powrotu jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci działającą w ramach pieczy zastępczej. Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dom Powrotu mieści się w Białymstoku przy ul. Orzechowej 46. Jego funkcjonowanie jest finansowane ze środków budżetu miasta Białegostoku. Placówka zapewnia całodobową i profesjonalną opiekę dzieciom, które z powodu zaburzonej funkcji opiekuńczo-wychowawczej swoich rodziców nie mogą przebywać w domu rodzinnym. Zaistniała sytuacja powoduje, iż dziecko nie ma możliwości zdobywania prawidłowych wzorców funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. Dom Powrotu zapewnia szereg zróżnicowanych działań zmierzających do usprawnienia umiejętności budowania pozytywnych relacji ze swoimi bliskimi aby w ten sposób wzmacniać więzi rodzinne. Wszystkie oddziaływania mają na celu umożliwienie powrotu dziecka do rodziny bądź rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. W przypadku dzieci osiągających pełnoletniość zapewniona jest wsparcie w usamodzielnianiu się.
Cele swoje placówka osiąga poprzez:

– zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;

-realizację przygotowanych we współpracy z asystentem rodziny planów pomocy dziecku;

-umożliwienie kontaktu dzieciom z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

-podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodziny;

-zapewnienie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych;

-obejmowanie dzieci działaniami terapeutycznymi;

-zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych

 

Fundacja Dialog prowadzi Dom Powrotu od 2020 roku. Wcześniej prowadziło go białostockie stowarzyszenie.

Reportaż TVP Białystok P. Alicji Grzechowiak z 21 lutego 2018 r. o Domu Powrotu:

https://bialystok.tvp.pl/36109181/!

 

 

 

Skip to content