Warsztaty “Depresja wśród dzieci i młodzieży: przyczyny, objawy – jak pracować z uczniem”.

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy pracowników oświaty białostockich jednostek oświatowych, zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku na warsztaty: “Depresja wśród dzieci i młodzieży : przyczyny, objawy – jak pracować z uczniem”.

Termin: 28 maja 2021. Online Czas trwania : 16.00 – 20.30

Program szkolenia:

 • Czym jest depresja, objawy choroby i jak ją rozpoznać?
 • Jakie są różnice pomiędzy depresją dorosłych, depresją dzieci i młodzieży?
 • Depresja u dzieci i młodzieży.
 • Prawdzie historie nastolatków przeżywających trudności nie do uniesienia – analiza przyczyn i konsekwencji emocjonalnych.
 • Depresja jako jedna z możliwych przyczyn zaginięć oraz zachowań destrukcyjnych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu.
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem.
 • Co zrobić gdy zachowanie podopiecznego, budzi niepokój? – Konieczność leczenia depresji a możliwości interwencji pracownika oświaty.

Warsztaty poprowadzi: Anna Rogowska-Zach – psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna, doktor nauk medycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, oraz SPPZOZ w Choroszczy. absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS – Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Kliniczna ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Swoją pracę poddaj regularnej superwizji. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem Podlaskiego Koła PTPP”.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach są proszone o zgłaszanie się mailowo pod adresem: monika.kozuchowskadojlido@op.pl
W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny do pod numerem 503828348.

Projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Białymstoku

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/RR/KS/2021 – dostawa artykułów spożywczych

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w ramach projektu pt. “Aktywni seniorzy w Milejczycach” (nr projektu: RPPD.07.02.01-20-0049/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII. ROZWÓJ LOKALNY Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych.

Zapytanie o cenę w trybie rozeznania rynku

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę

Formularz rozeznanie rynku

Szansa dla Janowa – rekrutacja osób z terenu Gminy

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2021 roku rozpoczęła realizację projektu  pt.: „SZANSA DLA JANOWA” nr RPO.09.01.00-20-0336/19. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie! Zgłoszenia do udziału w projekcie można dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w biurze projektu lub listownie na adres fundacji. 

Krótki opis projektu:

 • Projekt “Szansa dla Janowa”  realizowany jest  w terminie od 01.04.2021 r. do 30.04.2022 r. na terenie gminy Janów. Skierowany jest do 30 osób z obszaru terytorialnego gminy Janów.
 • Celem projektu jest zmniejszenie w gminie obszarów wykluczenia społecznego 30 mieszkańców/mieszkanek gminy poprzez podniesienie poziomu ich aktywności życiowej, społecznej, zdrowotnej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji istotnych do podjęcia zatrudnienia w społeczności lokalnej gminy Janów w okresie trwania projektu poprzez realizację USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI, wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji wynikających z indywidualnych ścieżek reintegracji.
 • Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego – na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji, stworzonej dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Podstawą realizacji wsparcia w projekcie będzie podpisywana z uczestnikami umowa na wzór kontraktu socjalnego.
 • Proces wsparcia osób i rodzin w projekcie odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby i rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
 • Preferencyjnie traktowane będą osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020      (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących. W ramach projektu zostanie zrealizowany Program Aktywności Lokalnej skierowany do w/w grupy docelowej, którego elementem będą usługi aktywnej integracji.

Wartość projektu: 262 416,00 PLN, w tym dofinansowanie: 249 284,00 PLN

Rekrutacja do udziału w projekcie:

Zgłoszenia do udziału w projekcie można dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w biurze projektu lub listownie na adres fundacji,

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu:
Dariusz Polkowski, tel. 501-614-860

W załącznikach dostępny jest regulamin projektu, formularze zgłoszeniowe oraz informacja ze szczegółowym wykazem wsparcia.

 

Projekt pt.: “Szansa dla Janowa” nr RPO.09.01.00-20-0336/19  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie! 

Plakat projektu

Szczegółowy wykaz wsparcia dla uczestników

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie RODO na potrzeby rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy na poszczególne formy wsparcia

Regulamin Projektu

ZAPYTANIE O CENĘ nr 3/RR/ZAZ/2021 – wyżywienie uczestników CIS

with Brak komentarzy

Zamawiający:

Fundacja Dialog

 1. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

NIP: 542 27 09 108, Regon: 051992938

Telefon: 85 742 40 41,

e-mail: zaz@fundacjadialog.pl

www: www.fundacjadialog.pl

Osoba do kontaktu:

Izabela Dąbrowska – koordynator projektu

tel. 697 487 328

                ZAPYTANIE O CENĘ nr 3/RR/ZAZ/2021 – wyżywienie uczestników CIS

Cel: rozeznanie rynku

                (do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

      Przedmiot zamówienia: wyżywienie uczestników CIS

           w ramach projektu „ZAZ – aktywni na słodko”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

     Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej – wyżywienie uczestników CIS w ramach projektu pt. “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

     Celem głównym projektu jest podniesiony dostęp do zatrudnienia oraz wyrównany poziom szans życiowych 30 osób z niepełnosprawnościami (20K, 10M) z terenu Miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego (wyłonionych po zdiagnozowaniu) poprzez przeszkolenie zawodowe, indywidualne wsparcie specjalistyczne, podjęcie działań w kierunku powołania ZAZ oraz wsparcia zatrudnienia i objęcie procesem rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach ZAZ oraz 10 osób (4K, 6M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w ramach Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy od 01.2021 do 10.2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pożywienia dla uczestników CIS w formie dania obiadowego (zupa, drugie danie, napój) do Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy (CIS) w ramach projektu “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

 1. Dostawa pożywienia nastąpi do Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy Poduchownej przy Stawiskowskiej 6a. Dopuszczalne jest również zorganizowanie pożywienia w lokalu gastronomicznym znajdującym się w odległości do 500 m od CIS.
 2. W okresie trwania projektu w CIS weźmie udział 10 uczestników, zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu w dni powszednie. Uczestnik może brać udział w CIS przez maksymalnie 12 miesięcy.
 3. Wykonawca zapewni odpowiednią temperaturę dań obiadowych.
 4. Menu obiadowe nie może powtórzyć się w tym samym tygodniu. W przypadku szczególnego zapotrzebowania – osoby niepełnosprawne, dieta uzasadniona medycznie, wegetarianizm, itp. – dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania zasad jakości i estetyki podczas przygotowywania, dostarczania i serwowania posiłków oraz przestrzegania właściwych przepisów Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wykonawca zapewnia transport cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.
 6. Wykonawca zapewnia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, szklanki/kubeczki, sztućce, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami w menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania pożywienia z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych oraz przygotowania posiłków w dniu świadczenia usługi cateringowej.
 8. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. Co do zasady Wykonawca dostarczy pożywienie w formie dania obiadowego dla uczestników warsztatów do użyczonej sali najpóźniej 5 min. przed rozpoczęciem przerwy obiadowej zgodnie z dostarczonym harmonogramem zajęć (przerwa obiadowa jest planowana w godz. 14:00 – 14:30).
 9. Każdorazowo dokładna liczba osób uczestniczących w warsztatach potwierdzana będzie na dzień przed przeprowadzeniem spotkania. W przypadku nieobecności uczestników ustalona kwota za realizację usługi ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu na podstawie oferowanej stawki jednostkowej. W przypadku nieobecności niezgłoszonej w terminie Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości
 10. Koszt dowozu pożywienia musi być uwzględniony w cenie oferty.
 11. Wykonawca może używać wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie.
 12. Wykonawca ma obowiązek kontrolowania aktualności badań sanitarno – epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków.
 13. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Termin i sposób złożenia  oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.04.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie, mailem) na formularzu (Załącznik 1).

 

Formularz ofertowy – Wyżywienie CIS (doc)

Formularz ofertowy – Wyżywienie CIS (pdf)

Zapytanie ofertowe wyżywienie CIS (pdf)

Zapraszamy aktywnych seniorów

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog wraz z Rzymskokatolicką Parafią Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Milejczycach zapraszają do udziału w projekcie pn. „Aktywni seniorzy w Milejczycach” nr RPPD.07.02.01-20-0049/19. Projekt jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jest realizowany w województwie podlaskim na terenie gminy Milejczyce, w okresie od 01.07.2020.r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych jakimi są usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej poprzez prowadzenie klubu seniora oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji grupy seniorów 50 osób niesamodzielnych w wieku 65+ zamieszkujących obszar gminy Milejczyce do 30.06.2023 r.

Uczestnicy projektu:

 1. Uczestnikiem/uczestniczką Projektu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:
  1. Zamieszkuje teren gminy Milejczyce, w rozumieniu przepisów K.C. (oświadczenie uczestnika).
  2. Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (oświadczenie uczestnika).
  3. Osoba niesamodzielna: ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. (orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ zaświadczenie lekarskie/ oświadczenie kandydata) lub osoba z niepełnosprawnością ze względu na całościowe zaburzenia.

Przewidziane formy wsparcia w projekcie:

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • usługi opiekuńcze – usługi w formie krótkookresowego pobytu w klubie seniora skierowane do osób niesamodzielnych. W klubie seniora będą prowadzone zajęcia mające na celu:
 • zagospodarowanie czasu wolnego,
 • zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
 • działania prozdrowotne (edukacja, spotkania z lekarzami), kulturalne (wyjścia do kina,     teatru), edukacyjne (np. nauka obsługi komputera),

oraz:

 • zajęcia z zakresu kultury fizycznej,
 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo rodzinne,
 • zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania (np. plastyczne, muzyczne).

Formularz rekrutacyjny

ZAPYTANIE O CENĘ nr 2/RR/ZAZ/2021 – wsparcie mentorskie

with Brak komentarzy

Zamawiający:

Fundacja Dialog

 1. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

NIP: 542 27 09 108, Regon: 051992938

Telefon: 85 742 40 41

mail: zaz@fundacjadialog.pl

www: www.fundacjadialog.pl

Osoba do kontaktu: Izabela Dąbrowska – koordynator projektu

Tel. 697 487 328

ZAPYTANIE O CENĘ nr 2/RR/ZAZ/2021 – wsparcie mentorskie

 

Cel: rozeznanie rynku

 (do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

Przedmiot zamówienia: wsparcie mentorskie
na rzecz uczestników projektu „ZAZ – aktywni na słodko”

Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie wsparcia mentorskiego w ramach projektu pt. “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

 

Celem głównym projektu jest podniesiony dostęp do zatrudnienia oraz wyrównany poziom szans życiowych: 30 osób z niepełnosprawnościami (20K, 10M) z terenu Miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego (wyłonionych po zdiagnozowaniu) poprzez przeszkolenie zawodowe, indywidualne wsparcie specjalistyczne, podjęcie działań w kierunku powołania ZAZ oraz wsparcia zatrudnienia i objęcie procesem rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach ZAZ, a także 10 osób (4K, 6M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w ramach Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy od 01.2021 do 10.2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Grupa docelowa: 30 uczestników projektu z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną z terenu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża.

Zakładany wymiar czasu pracy: łącznie 300 godzin w trakcie realizacji projektu. Średnio po 10 godzin na osobę
(w zależności od potrzeb uczestników).

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, czynności świadczone osobiście przez oferenta.

Termin realizacji: od 01.04.2021 do 31.10.2023.

Płatność za wykonanie zadania realizowana będzie w okresach miesięcznych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę kart czasu pracy, dokumentacji prowadzonego wsparcia, protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz rachunku/faktury wystawionej na Zamawiającego.

 

Miejsce realizacji: Spotkania z UP będą mogły odbywać się w kilku lokalizacjach – w Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy, w ośrodkach pomocy społecznej w gminach objętych projektem lub miejscach zamieszkania UP, czy innych wskazanych przez UP – w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika. Docelowo (od 01.2022) wsparcie mentorskie UP będzie świadczone w siedzibie ZAZ w Chojnach Młodych (gmina Łomża).

Cena powinna uwzględniać wszystkie aspekty związane z realizacją zamówienia. 

Zamawiający nie zapewnia noclegów, wyżywienia ani zwrotu kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi.

Zakres wykonywanych czynności:

 1. Prowadzenie indywidualnego wsparcia mentorskiego na rzecz uczestników projektu, w tym: pracy z uczestnikami w kierunku wzmocnienia umiejętności planowania i osiągania celów, pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego i społecznego, doradztwo prawne, finansowe, organizacyjne mające na celu praktyczną pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych uczestników.
 2. Sporządzenie i zawarcie kontraktów z uczestnikami projektu oraz ich realizacja.
 3. Motywowanie UP do aktywnego uczestnictwa w projekcie.
 4. Pozyskiwanie informacji na temat potencjału UP, sytuacji społeczno-zawodowej i innych uwarunkowań w celu sporządzenia trafnej opinii.
 5. Pomoc w nawiązaniu kontaktów z zakładami pracy.
 6. Współpraca z kadrą projektu w celu prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych celów i rezultatów.
 7. Prowadzenie dokumentacji projektu i świadczonej pracy zgodnie z zaleceniami koordynatora projektu oraz wykonywanie innych poleceń służbowych w zakresie obowiązków wynikających z realizowanego projektu.

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Ukończony kurs lub szkolenie z zakresu pracy z osobami z tzw. grup defaworyzowanych.
 3. Doświadczenie zawodowe w danym obszarze merytorycznym.
 4. Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 5. Umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, np. aktywne słuchanie, skuteczne mówienie, techniki skutecznej komunikacji, umiejętność nawiązania kontaktu, umiejętności wzbudzania motywacji, empatia.
 6. Umiejętności metodologiczne: diagnozowanie, znajomość technik i narzędzi pozyskiwania informacji (obserwacja, wywiad) i ich analiza.
 7. Umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji: praca w zespole zadaniowym, koordynacja, organizacja procesu pomocy.
 8. Wykonawca powinien zapewniać:
 9. należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,
 10. gotowość do dostosowania terminów realizacji przedmiotu zamówienia do potrzeb uczestników i możliwości organizacyjnych Zamawiającego (dyspozycyjność).

Termin i sposób złożenia  oferty:  Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie, mailem) na formularzu (Załącznik 1).

 

Do oferty należy dołączyć CV osoby mającej świadczyć usługę indywidualnie oraz kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, ukończenie kursu lub szkolenia z zakresu pracy z osobami z tzw. grup defaworyzowanych. 

Zapytanie ofertowe – Mentor (pdf)

Formularz ofertowy – Mentor (pdf)

Formularz ofertowy – Mentor (doc)

Utworzymy Centrum Reintegracji Rodziny. Nasz projekt wart prawie 2 miliony zł

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog utworzy Centrum Reintegracji Rodziny. W nim rodziny z problemami wychowawczymi znajdą fachową pomoc w drodze do samodzielności. Zarząd województwa podlaskiego przyznał na ten cel 1,9 mln zł dotacji z funduszy europejskich. 

Centrum powstanie w sześciu mieszkaniach w bloku przy ul. Piłsudskiego 20/5 w Białymstoku. Lokale przekazał nam Zarząd Mienia Komunalnego. Fundacja wyremontuje je i wyposaży.

Terapia i mediacje

W mieszkaniach znajdą opiekę rodziny, które przeżywają trudności wychowawcze, chcą odzyskać dzieci z pieczy zastępczej lub stać się rodzicami zastępczymi. Lokatorzy mieszkań będą mieli zapewnioną terapię, pomoc oraz mediację.

W jednym z mieszkań reintegracja będzie prowadzona w trybie dziennym (videotreningi i spotkania mediacyjne), w pozostałych czterech – będzie całodobowa, ale krótkotrwała. Projekt zakłada, że w latach 2021-2023 w Centrum Reintegracji Rodziny wsparcie uzyska 120 osób (60 dorosłych i 60 dzieci).

Usługi Centrum będą również koncentrowały się na zapewnieniu podopiecznym bezpieczeństwa socjalnego, pomocy prawnej, ale również aktywizacji społecznej. Zaplanowane zostały też działania wspierające rodziny dzieci z niepełnosprawnościami, w ramach pieczy zastępczej, przeciwdziałające przemocy wśród rodzin, a także skierowane do ofiar przemocy w rodzinie.

Rodzinom potrzebna jest pomoc

– Musimy pomóc rodzinom, które same nie potrafią rozwiązać problemów opiekuńczo-wychowawczych. Potrzebne jest im wsparcie i pomocna dłoń – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. – W Centrum Reintegracji Rodziny, które powstanie w Białymstoku, krok po kroku, pod opieką specjalistów, nauczą się, jak przezwyciężyć te problemy – dodaje.

Koszt realizacji projektu wynosi 2 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to ponad 1,9 mln zł. Wybór tych projektów do dofinansowania musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), ponieważ dofinansowanie pochodzi z puli wydzielonej w ramach programu regionalnego właśnie dla BOF.

 

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/RR/ZAZ/2021 – pracownik socjalny

with Brak komentarzy

Zamawiający:

Fundacja Dialog

 1. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

NIP: 542 27 09 108, Regon: 051992938

Telefon: 85 742 40 41

mail: zaz@fundacjadialog.pl

www: www.fundacjadialog.pl

Osoba do kontaktu: Izabela Dąbrowska – koordynator projektu

Tel. 697 487 328

 

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/RR/ZAZ/2021 – pracownik socjalny

 

Cel: rozeznanie rynku

 (do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

 

Przedmiot zamówienia: świadczenie pracy socjalnej
na rzecz uczestników projektu „ZAZ – aktywni na słodko”

 

Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie pracy socjalnej w ramach projektu pt. “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Celem głównym projektu jest podniesiony dostęp do zatrudnienia oraz wyrównany poziom szans życiowych 30 osób z niepełnosprawnościami (20K, 10M) z terenu Miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego (wyłonionych po zdiagnozowaniu) poprzez przeszkolenie zawodowe, indywidualne wsparcie specjalistyczne, podjęcie działań w kierunku powołania ZAZ oraz wsparcia zatrudnienia i objęcie procesem rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach ZAZ oraz 10 osób (4K, 6M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w ramach Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy od 01.2021 do 10.2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Grupa docelowa: 30 uczestników projektu z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną oraz 10 uczestników projektu doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z terenu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża.

Zakładany wymiar czasu pracy: łącznie 360 godzin w trakcie realizacji projektu.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, czynności świadczone osobiście przez oferenta.

Przewidujemy możliwość powierzenia prowadzenia pracy socjalnej w pierwszych miesiącach realizacji projektu kilku osobom z uwagi na pracę na rozległym terenie i konieczność dojazdu do UP. Docelowo zostanie zaangażowany jeden pracownik socjalny.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy (02.2021) do 31.10.2023.

Płatność za wykonanie zadania realizowana będzie w okresach miesięcznych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę kart czasu pracy, dokumentacji z prowadzonego wsparcia, protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz rachunku/faktury wystawionej na Zamawiającego.

Praca socjalna będzie pierwszą formą wsparcia w projekcie.

 

Miejsce realizacji: Spotkania z UP będą mogły odbywać się w kilku lokalizacjach – w Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy, w ośrodkach pomocy społecznej w gminach objętych projektem lub miejscach zamieszkania UP, czy innych wskazanych przez UP – w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika. Docelowo (od 01.2022) praca socjalna będzie świadczona w siedzibie ZAZ w Chojnach Młodych (gmina Łomża).

 

Cena powinna uwzględniać wszystkie aspekty związane z realizacją zamówienia. 

Zamawiający nie zapewnia noclegów, wyżywienia ani zwrotu kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi.

 

Zakres wykonywanych czynności:

 1. Pomoc w rekrutacji uczestników projektu w oparciu o regulamin rekrutacyjny.
 2. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z wymaganą dokumentacją w celu poznania UP – jego potrzeb i ograniczeń oraz otoczenia, w którym funkcjonuje.
 3. Sporządzenie i zawarcie kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu oraz ich realizacja.
 4. Opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego (dotyczy 10 UP skierowanych do CIS) oraz odpowiednich dokumentów służących prawidłowej realizacji założeń projektowych zgodnie z ustawą z zatrudnieniu socjalnym w zakresie dotyczącym CIS (wywiady, harmonogramy spotkań, ewidencja w SL2014, ewaluacja, ewidencja czasu).
 5. Pomoc UP w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w CIS (10 os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego) lub ZAZ (30 os. z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną).
 6. Wspieranie UP w zakładaniu kont bankowych i dokonywaniu innych czynności urzędowych związanych z udziałem w projekcie.
 7. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz uczestników projektu.
 8. Motywowanie UP do aktywnego uczestnictwa w projekcie.
 9. Monitorowanie przebiegu spotkań, szkoleń i warsztatów w celu umożliwienia eliminacji potencjalnych zagrożeń.
 10. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej funkcjonującymi na terenie pow. łomżyńskiego i m. Łomża oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w celu kompleksowego wsparcia UP.
 11. Współpraca z kadrą projektu w celu prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych celów i rezultatów.
 12. Prowadzenie dokumentacji projektu i świadczonej pracy zgodnie z zaleceniami koordynatora projektu oraz wykonywanie innych poleceń służbowych w zakresie obowiązków wynikających z realizowanego projektu.

Wymagania:

 1. Uprawnienia do prowadzenia pracy socjalnej.
 2. Doświadczenie zawodowe w danym obszarze merytorycznym.
 3. Wykonawca powinien zapewniać:
  • należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,
  • gotowość do dostosowania terminów realizacji przedmiotu zamówienia do potrzeb uczestników i możliwości organizacyjnych Zamawiającego (dyspozycyjność).

Termin i sposób złożenia  oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 16.02.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie, mailem) na formularzu (Załącznik 1).

Do oferty należy dołączyć CV osoby mającej świadczyć usługę indywidualnie oraz kopie dyplomów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia pracy socjalnej.

Załącznik 1 – Formularz ofertowy (wersja doc)

Załącznik 2 – Formularz ofertowy (wersja pdf)

Załącznik 3 – Zapytanie ofertowe pracownik socjalny (wersja pdf)

Tworzymy Zakład Aktywności Zawodowej w Chojnach Młodych

with Brak komentarzy

“Zakład Aktywności Zawodowej – aktywni na słodko” to nowy projekt fundacji, którego realizacja rozpoczęła się w styczniu. 

Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie dostępu do zatrudnienia oraz wyrównanie szans życiowych 30. osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają od nas wsparcie na wielu płaszczyznach i skorzystają m. in. z poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych (zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz predyspozycjami uczestników), warsztatów i zajęć rehabilitacyjnych.

W ramach ZAZ, pod okiem wykwalifikowanej kadry, będzie prowadzona wielobranżowa działalność produkcyjna i usługowa. Na słodko, bo z rąk naszych podopiecznych będą wychodzić m. in. wyroby cukiernicze.

Projekt przewiduje utworzenie i wyposażenie ZAZ, w tym remont i adaptację budynku w miejscowości Chojny Młode. ZAZ powstanie w budynku świetlicy wiejskiej. Gmina Łomża przekazała 200 tys. zł na modernizację obiektu.

Wkrótce ruszy rekrutacja do projektu. Poinformujemy o tym tutaj oraz w naszych mediach społecznościowych.

Zajrzyj do nas: https://www.facebook.com/FundacjaDialog/

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

REKRUTACJA DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

with Brak komentarzy

FUNDACJA DIALOG – CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

zaprasza do udziału w projekcie „CIS szansą mieszkańców Białegostoku”

 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu reintegracji i aktywności społeczno-zawodowej 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Miasta Białystok i powiatu białostockiego, poprzez udział w zajęciach z zakresu integracji społecznej, specjalistycznym wparciu indywidualnym, zatrudnieniu socjalnym w CIS oraz kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących Białystok i powiat białostocki, które:

 • spełniają kryteria określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • są bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) bądź nieaktywne zawodowo;
 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawne;
 • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do projektu zatrudnieni zostaną w Centrum Integracji Społecznej (kontrakt socjalny), a w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji otrzymają wybrane (zgodnie z potrzebami i predyspozycjami) kompleksowe wsparcie psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe, coaching. Uczestnicy CIS odbędą szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Możliwe również będzie odbycie płatnych staży u wybranych pracodawców.

Oferujemy:

 • zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej;
 • reintegrację społeczno-zawodową w zakresie prac gastronomicznych, remontowo-porządkowych, biurowych;
 • grupowe oraz indywidualne poradnictwo psychologa, doradcy zawodowego, radcy prawnego, coacha;
 • kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (kurs na prawo jazdy kat.: B, C, C+E, pracownik administracyjno-biurowy z ECDL);
 • badania lekarskie oraz szkolenie BHP;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • świadczenie integracyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać u pracownika socjalnego w Noclegowni Fundacji Dialog im. św. Marii Magdaleny, przy ul. Kolejowej 26A w Białymstoku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, gdzie dostępne są również deklaracje zgłoszeniowe, pod nr tel.: (85) 742 40 90, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: cis@fundacjadialog.pl.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2020 r. do 31.10.2023 r.

1 2 3 4 5 17