Informacja o wyborze Wykonawcy 3/2018

with Brak komentarzy

Poniżej załączamy informację o wyborze Wykonawcy wyłonionym w ramach zapytania ofertowego  na realizację zamówienia wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby kursu języka polskiego dla cudzoziemców w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 nr 3/2018/FAMI z dnia 16.07.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Informacja o wyborze Wykonawcy

Praca – doradca zawodowy

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zatrudni doradcę zawodowego w projektach UE. Zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie/projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej Praca w zadaniowym systemie czasu pracy (1 etat). Zatrudnienie w okresie od września 2018.

Zakres obowiązków:

 • Wspieranie uczestników projektu w rozwoju zawodowym: diagnoza kompetencji oraz potencjału, przekazywanie informacji nt. rynku pracy, możliwych ścieżek edukacyjnych, prowadzenie rozmów doradczych, symulacji rozmów kwalifikacyjnych, prowadzenie warsztatów z tego obszaru, przygotowywanie tekstów z tego obszaru
 • Wyszukiwanie informacji istotnych dla rozwoju zawodowego
 • Organizacja szkoleń, spotkań, eventów
 • Nawiązywanie relacji z organizacjami/instytucjami/firmami w celu pozyskiwania ofert pracy/praktyk/staży/wolontariatu
 • Współpraca z kadrą Fundacji Dialog realizującą projekty
 • Prowadzenie dokumentacji pracy: dokumentacja szkoleń, spotkań, przygotowywanie raportów, protokołów

Wymagania niezbędne

 • doświadczenie w pracy z osobami z różnych grup docelowych
 • ukończone szkolenia/kursy z zakresu pracy z różnymi grupami klientów
 • umiejętność prawidłowego formułowania tekstów i pism
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość i wcześniejsze doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego
 • preferowany staż pracy

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia (do uzgodnienia) w okresie od września 2018 do stycznia 2019
 • zadaniowy system czasu pracy

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert drogą mailową na adres biuro@mentoring.pl do dnia 29 lipca 2016 r. Wybrane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 505 965 634.

Praca – specjalista ds. techniczno-administracyjnych w projektach UE

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zatrudni specjalistę ds. techniczno-administracyjnych w projekcie UE. Zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko specjalisty ds. techniczno-administracyjnych w projekcie/projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej Praca w zadaniowym systemie czasu pracy (1/2 etatu lub etat – do uzgodnienia). Zatrudnienie w okresie od września 2018.

Zakres obowiązków:

 • techniczna obsługa projektu
 • organizacja zadań w projekcie
 • koordynacja naboru uczestników projektu
 • promocja projektu
 • przygotowywanie korespondencji
 • przebieg szkoleń
 • udostępnianie/powielanie materiałów dydaktycznych
 • współpraca z realizatorem zajęć w ramach zadań zleconych
 • organizacja postępowań, ofert, umów oraz zakupów w ramach projektu

Wymagania niezbędne

 • doświadczenie w pracy administracyjnej
 • umiejętność prawidłowego formułowania tekstów i pism
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość i wcześniejsze doświadczenie w pracy w projektach
 • preferowany min. dwuletni staż pracy

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia (do uzgodnienia) w okresie od września 2018 do stycznia 2019
 • zadaniowy system czasu pracy

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert drogą mailową na adres biuro@mentoring.pl do dnia 29 lipca 2016 r. Wybrane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 505 965 634.

Zapytanie ofertowe – sala szkoleniowa

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby kursu języka polskiego dla cudzoziemców w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 nr 3/2018/FAMI z dnia 16.07.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/FAMI z dnia 16.07.2018 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań 

Ogłoszenie o pracy – doradca zawodowy

with Brak komentarzy

Doradca zawodowy wspierający cudzoziemców

Zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko doradcy zawodowego pracującego z cudzoziemcami w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI. Zatrudnienie w okresie od lipca 2018 do czerwca 2020.

WARUNKI WYMAGANE:

  • znajomość języka obcego na poziomie pozwalającym na posługiwanie się nim w celu świadczenia porad (spełnienie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym),
  • doświadczenie w pracy z ludźmi,
  • doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy lub pośrednik pracy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW (m.in.):

 • Prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego
 • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania z uczestnikami projektu,
 • Diagnozowania indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników projektu co do dalszego kształcenia zawodowego,
 • Uświadamiania uczestników projektu o potrzebie edukacji ustawicznej i lokalnego rynku pracy,
 • Zwiększenia motywacji i wzbudzenia aktywności uczestników projektu,
 • Określania ścieżki kariery zawodowej uczestników projektu,
 • Zwiększenia świadomości co do możliwości podjęcia formalnego kształcenia uczestników projektu.

WARUNKU UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI:

Przesłanie CV oraz/lub listu motywacyjnego.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA APLIKACJI:

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać za pomocą poczty e-mail do dnia 28 lipca na adres e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl lub dostarczyć do siedziby Fundacji (ul. ks. Abramowicza 1, Białystok).

DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Dodatkowych informacji udziela Marcin Kruhlej , tel. 505 965 634, e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl

Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Dialog w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z przekazaniem danych osobowych do Fundacji Dialog. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Dialog, z siedzibą w Białymstoku, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji przez kolejne 5 lat w celu umożliwienia kontroli przez COPE oraz inne jednostki nadzorujące realizację projektu.

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Kurs dla cudzoziemców “Prawo w Polsce część I”

with Brak komentarzy

“Prawo w Polsce część I”

 

Jak i kiedy można ubiegać się o pobyt stały lub obywatelstwo polskie?

Jakie przysługują mi prawa i obowiązki w Polsce?

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów?

Skąd pobrać wnioski do urzędów? Jak je wypełnić?

 

Na te i inne pytania związane z kwestiami prawnymi znajdziecie Państwo odpowiedź podczas spotkania, na które zapraszamy – zgodnie z założeniami projektu – osoby z krajów spoza Unii Europejskiej, a obecnie mieszkańców Podlasia, przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych wskazani jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

Szkolenie jest bezpłatne. Poprowadzić je będzie doświadczony prawnik specjalizujący się w zakresie proponowanej tematyki szkolenia. Zapewniamy tłumacza. Ilość miejsc ograniczona

.

Data i miejsce szkolenia:

25.07.2018/17.30-19.00/

 Fundacja Dialog ul. Ks. Abramowicza 1 w Białymstoku.

 

Chętnych  prosimy o zgłoszenia do 22.07.2018 r. na adres email: elzbietacholko@gmail.com lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji Dialog:

 1. ks. Abramowicza 1 w Białymstoku w godz. 10.00-16.00

od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia uzyskasz pod numerem telefonu: 790 634 894

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

 

“ Право в Польше I часть”

 

Как и когда можно подаваться на постоянное место жительства или польское гражданство?

Какие права и обязанности я приобретаю в Польше?

На что обратить внимание при подписании договоров?

Откуда скачать анкеты  для нужных учреждений? Как их заполнить?

 

На эти и другие вопросы, связанные с юридическими проблемами Вы найдёте ответ во время встречи, на которую мы Вас приглашаем – в соответствии с концепцией нашего проекта – люди из стран, не состоящих в Евросоюзе, а также жителей Подлясья,находящихся на основании разрешения на временное проживание, постоянное, согласия на пребывание по гуманитарным причинам, являются основной целевой группой проектов в рамках Программы FAMI.

Курс является бесплатным. Проведёт его опытный юрист, бспециализирующийся в сфере предлагаемой темы. Предоставляем переводчика.Количество мест ограничено.

Дата и место проведения курса:

25.07.2018/17.30-19.00-/

Фонд Диалог ул. Кс.Абрамовича 1 в Белостоке.

 

Желающих просим сообщить нам до 22.07.2018г.по мэйлу: elzbietacholko@gmail.com         или беспосредственно в офисе Фонда Диалог ул. Кс.Абрамовича 1 в Белостоке с 10:00 – до 16:00 c понедельника по пятницу.

 

Подробную информацию о курсе можно узнать по телефону 790-634-894.

 

„Law in Poland part I”

 

How and when to apply for permanent residence or polish citizenship?

What rights and duties do I have in Poland?

What should I consider when concluding a contract?

Where can I download official requests? How to fill them out?

 

Answers for these and other questions in the field of law You will find during a training offered for persons coming from countries outside of the European Union and now living in Podlasie region, staying in Poland on the base of temporary or permanent residence, refugee status or subsidiary protection, ponited out as beneficiary of the projects of FAMI ( Asylum, Migration and Integration Fund) Programme.

The training is free. It will be provided by a lawyer specialised in the subject of the training. We provide a translator.

The number of participants is limited.

 

Date and place of the training:

25th of July 2018/ 5.30-7.00 p.m./

Fundacja Dialog ul. Ks. A. Abramowicza 1 Białystok

 

If You’re interessted please report your request till the 22nd of July 2018 on the email address: elzbietacholko@gmail.com

or directly in the Fundacja Dialog office on the Abramowicza St. 1 in Bialystok.

 

For further information please contact us under: 790 634 894