Razem możemy więcej II

PROJEKT „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ II”

Okres realizacji: CZERWIEC 2020 – 30 MARZEC 2022

Obszar realizacji: BIAŁYSTOK, CHOROSZCZ, DOBRZYNIEWO, JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, SUPRAŚL, ZABŁUDÓW, TUROŚŃ KOŚCIELNA

Realizatorzy:  

LIDER: Fundacja Dialog

PARTNERZY:

 • ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA,

Projekt skierowany do 230 osób – rodziców i prawnych opiekunów, pracowników jednostek wsparcia rodziny i wolontariuszy, dzieci i młodzieży zamieszkujących w ww. gminach. Swoim zakresem obejmuje realizację szeregu działań wspierających rodziny przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, będące w kryzysie (doświadczające np.: uzależnienia, przemocy, ubóstwa, bezdomności, korzystające z pomocy instytucji pomocowych, asystentury rodziny, nadzoru kuratora), m.in.:

 • mentoring, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w zakresie:  prawnym, rodzinnym, wychowawczym, pedagogicznym, psychologicznym, rozwoju osobistego (radzenie sobie w kryzysie);
 • objęcie 130 dzieci i młodzieży opieką w placówkach wsparcia dziennego;
 • przeprowadzenie cykli spotkań Akademii Rodziców;
 • przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających kompetencje kluczowe, m.in.: kurs języka angielskiego;
 • mentoring i doradztwo zawodowe dla młodzieży;
 • przeprowadzenia szkoleń skierowanych do 30 pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cele:

 1. podniesienie poziomu aktywności społecznej  rodziców z siedmiu gmin, dzieci i młodzieży wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem  społecznym;
 2. wdrożenie spójnego, kompleksowego, środowiskowego systemu długoterminowych usług wspierania rodzin w lokalnym środowisku (dobre praktyki);
 3. wzrost kompetencji pracowników/wolontariuszy placówek i organizacji pozarządowych (przez zbudowanie ich kompetencji)
 4. zaangażowanie samorządów, zapewnienie trwałości usług dla rodziny w gminach
 5. zmiana sposobu postrzegania rodzin – ich zaangażowanie w sprawy społeczności, prezentacje i występy kulturalne, dramy, inne aktywności i wydarzenia przez nich organizowane

DOKUMENTY PROJEKTU:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Projekt jest wynikiem diagnozy potrzeb opracowanej w ramach Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Skip to content