Spotkanie informacyjno-promocyjne na temat udziału w Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy (CIS)

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zaprasza osoby bezrobotne pochodzące z Ukrainy a mieszkające w Łomży i okolicach do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-promocyjnym na temat udziału w Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy (CIS). Spotkanie odbędzie się 30.08.2022 r. o godz. 14:30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1.

Udział w CIS daje możliwość nauczenia się języka polskiego i zawodu (powstaną dwie grupy: animacyjna i gastronomiczna). Każdy uczestnik CIS otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 1565 zł netto miesięcznie (min. 6 max. 12 miesięcy).

Zapraszamy do kontaktu pod nr: 697 487 328 (Izabela Dąbrowska – koordynator projektu).

 

Фундація «Діалог» запрошує безробітних з України, які проживають у Ломжі та її околицях, взяти участь в інформаційно-промоційній зустрічі щодо приймання участі в Центрі Соціальної Інтеграції в Піантниці (ЦСІ).  Зустріч відбудеться 30 серпня 2022 року о 14.30 в Повітовій службі зайнятості в Ломжі, вул.  Новогродзька 1.

Участь в програмі дає можливість вивчити польську мову та професію (буде дві групи: анімаційна та гастрономічна).  Кожен учасник отримує інтеграційну допомогу в розмірі 1565 злотих нетто на місяць (мін. 6 і макс. 12 місяців).

Будь ласка, зв’яжіться з нами за номером: 697 487 328 (Ізабела Домбровська – координатор проекту)

ZAPYTANIE O CENĘ nr 3/RR/ZAZ/2021 – wyżywienie uczestników CIS

with Brak komentarzy

Zamawiający:

Fundacja Dialog

 1. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

NIP: 542 27 09 108, Regon: 051992938

Telefon: 85 742 40 41,

e-mail: zaz@fundacjadialog.pl

www: www.fundacjadialog.pl

Osoba do kontaktu:

Izabela Dąbrowska – koordynator projektu

tel. 697 487 328

                ZAPYTANIE O CENĘ nr 3/RR/ZAZ/2021 – wyżywienie uczestników CIS

Cel: rozeznanie rynku

                (do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

      Przedmiot zamówienia: wyżywienie uczestników CIS

           w ramach projektu „ZAZ – aktywni na słodko”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

     Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej – wyżywienie uczestników CIS w ramach projektu pt. “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

     Celem głównym projektu jest podniesiony dostęp do zatrudnienia oraz wyrównany poziom szans życiowych 30 osób z niepełnosprawnościami (20K, 10M) z terenu Miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego (wyłonionych po zdiagnozowaniu) poprzez przeszkolenie zawodowe, indywidualne wsparcie specjalistyczne, podjęcie działań w kierunku powołania ZAZ oraz wsparcia zatrudnienia i objęcie procesem rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach ZAZ oraz 10 osób (4K, 6M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w ramach Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy od 01.2021 do 10.2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pożywienia dla uczestników CIS w formie dania obiadowego (zupa, drugie danie, napój) do Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy (CIS) w ramach projektu “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

 1. Dostawa pożywienia nastąpi do Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy Poduchownej przy Stawiskowskiej 6a. Dopuszczalne jest również zorganizowanie pożywienia w lokalu gastronomicznym znajdującym się w odległości do 500 m od CIS.
 2. W okresie trwania projektu w CIS weźmie udział 10 uczestników, zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu w dni powszednie. Uczestnik może brać udział w CIS przez maksymalnie 12 miesięcy.
 3. Wykonawca zapewni odpowiednią temperaturę dań obiadowych.
 4. Menu obiadowe nie może powtórzyć się w tym samym tygodniu. W przypadku szczególnego zapotrzebowania – osoby niepełnosprawne, dieta uzasadniona medycznie, wegetarianizm, itp. – dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania zasad jakości i estetyki podczas przygotowywania, dostarczania i serwowania posiłków oraz przestrzegania właściwych przepisów Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wykonawca zapewnia transport cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.
 6. Wykonawca zapewnia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, szklanki/kubeczki, sztućce, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami w menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania pożywienia z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych oraz przygotowania posiłków w dniu świadczenia usługi cateringowej.
 8. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. Co do zasady Wykonawca dostarczy pożywienie w formie dania obiadowego dla uczestników warsztatów do użyczonej sali najpóźniej 5 min. przed rozpoczęciem przerwy obiadowej zgodnie z dostarczonym harmonogramem zajęć (przerwa obiadowa jest planowana w godz. 14:00 – 14:30).
 9. Każdorazowo dokładna liczba osób uczestniczących w warsztatach potwierdzana będzie na dzień przed przeprowadzeniem spotkania. W przypadku nieobecności uczestników ustalona kwota za realizację usługi ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu na podstawie oferowanej stawki jednostkowej. W przypadku nieobecności niezgłoszonej w terminie Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości
 10. Koszt dowozu pożywienia musi być uwzględniony w cenie oferty.
 11. Wykonawca może używać wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie.
 12. Wykonawca ma obowiązek kontrolowania aktualności badań sanitarno – epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków.
 13. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Termin i sposób złożenia  oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.04.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie, mailem) na formularzu (Załącznik 1).

 

Formularz ofertowy – Wyżywienie CIS (doc)

Formularz ofertowy – Wyżywienie CIS (pdf)

Zapytanie ofertowe wyżywienie CIS (pdf)

ZAPYTANIE O CENĘ nr 2/RR/ZAZ/2021 – wsparcie mentorskie

with Brak komentarzy

Zamawiający:

Fundacja Dialog

 1. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

NIP: 542 27 09 108, Regon: 051992938

Telefon: 85 742 40 41

mail: zaz@fundacjadialog.pl

www: www.fundacjadialog.pl

Osoba do kontaktu: Izabela Dąbrowska – koordynator projektu

Tel. 697 487 328

ZAPYTANIE O CENĘ nr 2/RR/ZAZ/2021 – wsparcie mentorskie

 

Cel: rozeznanie rynku

 (do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

Przedmiot zamówienia: wsparcie mentorskie
na rzecz uczestników projektu „ZAZ – aktywni na słodko”

Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie wsparcia mentorskiego w ramach projektu pt. “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

 

Celem głównym projektu jest podniesiony dostęp do zatrudnienia oraz wyrównany poziom szans życiowych: 30 osób z niepełnosprawnościami (20K, 10M) z terenu Miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego (wyłonionych po zdiagnozowaniu) poprzez przeszkolenie zawodowe, indywidualne wsparcie specjalistyczne, podjęcie działań w kierunku powołania ZAZ oraz wsparcia zatrudnienia i objęcie procesem rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach ZAZ, a także 10 osób (4K, 6M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w ramach Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy od 01.2021 do 10.2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Grupa docelowa: 30 uczestników projektu z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną z terenu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża.

Zakładany wymiar czasu pracy: łącznie 300 godzin w trakcie realizacji projektu. Średnio po 10 godzin na osobę
(w zależności od potrzeb uczestników).

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, czynności świadczone osobiście przez oferenta.

Termin realizacji: od 01.04.2021 do 31.10.2023.

Płatność za wykonanie zadania realizowana będzie w okresach miesięcznych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę kart czasu pracy, dokumentacji prowadzonego wsparcia, protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz rachunku/faktury wystawionej na Zamawiającego.

 

Miejsce realizacji: Spotkania z UP będą mogły odbywać się w kilku lokalizacjach – w Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy, w ośrodkach pomocy społecznej w gminach objętych projektem lub miejscach zamieszkania UP, czy innych wskazanych przez UP – w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika. Docelowo (od 01.2022) wsparcie mentorskie UP będzie świadczone w siedzibie ZAZ w Chojnach Młodych (gmina Łomża).

Cena powinna uwzględniać wszystkie aspekty związane z realizacją zamówienia. 

Zamawiający nie zapewnia noclegów, wyżywienia ani zwrotu kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi.

Zakres wykonywanych czynności:

 1. Prowadzenie indywidualnego wsparcia mentorskiego na rzecz uczestników projektu, w tym: pracy z uczestnikami w kierunku wzmocnienia umiejętności planowania i osiągania celów, pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego i społecznego, doradztwo prawne, finansowe, organizacyjne mające na celu praktyczną pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych uczestników.
 2. Sporządzenie i zawarcie kontraktów z uczestnikami projektu oraz ich realizacja.
 3. Motywowanie UP do aktywnego uczestnictwa w projekcie.
 4. Pozyskiwanie informacji na temat potencjału UP, sytuacji społeczno-zawodowej i innych uwarunkowań w celu sporządzenia trafnej opinii.
 5. Pomoc w nawiązaniu kontaktów z zakładami pracy.
 6. Współpraca z kadrą projektu w celu prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych celów i rezultatów.
 7. Prowadzenie dokumentacji projektu i świadczonej pracy zgodnie z zaleceniami koordynatora projektu oraz wykonywanie innych poleceń służbowych w zakresie obowiązków wynikających z realizowanego projektu.

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Ukończony kurs lub szkolenie z zakresu pracy z osobami z tzw. grup defaworyzowanych.
 3. Doświadczenie zawodowe w danym obszarze merytorycznym.
 4. Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 5. Umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, np. aktywne słuchanie, skuteczne mówienie, techniki skutecznej komunikacji, umiejętność nawiązania kontaktu, umiejętności wzbudzania motywacji, empatia.
 6. Umiejętności metodologiczne: diagnozowanie, znajomość technik i narzędzi pozyskiwania informacji (obserwacja, wywiad) i ich analiza.
 7. Umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji: praca w zespole zadaniowym, koordynacja, organizacja procesu pomocy.
 8. Wykonawca powinien zapewniać:
 9. należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,
 10. gotowość do dostosowania terminów realizacji przedmiotu zamówienia do potrzeb uczestników i możliwości organizacyjnych Zamawiającego (dyspozycyjność).

Termin i sposób złożenia  oferty:  Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie, mailem) na formularzu (Załącznik 1).

 

Do oferty należy dołączyć CV osoby mającej świadczyć usługę indywidualnie oraz kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, ukończenie kursu lub szkolenia z zakresu pracy z osobami z tzw. grup defaworyzowanych. 

Zapytanie ofertowe – Mentor (pdf)

Formularz ofertowy – Mentor (pdf)

Formularz ofertowy – Mentor (doc)

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/RR/ZAZ/2021 – pracownik socjalny

with Brak komentarzy

Zamawiający:

Fundacja Dialog

 1. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

NIP: 542 27 09 108, Regon: 051992938

Telefon: 85 742 40 41

mail: zaz@fundacjadialog.pl

www: www.fundacjadialog.pl

Osoba do kontaktu: Izabela Dąbrowska – koordynator projektu

Tel. 697 487 328

 

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/RR/ZAZ/2021 – pracownik socjalny

 

Cel: rozeznanie rynku

 (do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

 

Przedmiot zamówienia: świadczenie pracy socjalnej
na rzecz uczestników projektu „ZAZ – aktywni na słodko”

 

Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie pracy socjalnej w ramach projektu pt. “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Celem głównym projektu jest podniesiony dostęp do zatrudnienia oraz wyrównany poziom szans życiowych 30 osób z niepełnosprawnościami (20K, 10M) z terenu Miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego (wyłonionych po zdiagnozowaniu) poprzez przeszkolenie zawodowe, indywidualne wsparcie specjalistyczne, podjęcie działań w kierunku powołania ZAZ oraz wsparcia zatrudnienia i objęcie procesem rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach ZAZ oraz 10 osób (4K, 6M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w ramach Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy od 01.2021 do 10.2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Grupa docelowa: 30 uczestników projektu z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną oraz 10 uczestników projektu doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z terenu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża.

Zakładany wymiar czasu pracy: łącznie 360 godzin w trakcie realizacji projektu.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, czynności świadczone osobiście przez oferenta.

Przewidujemy możliwość powierzenia prowadzenia pracy socjalnej w pierwszych miesiącach realizacji projektu kilku osobom z uwagi na pracę na rozległym terenie i konieczność dojazdu do UP. Docelowo zostanie zaangażowany jeden pracownik socjalny.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy (02.2021) do 31.10.2023.

Płatność za wykonanie zadania realizowana będzie w okresach miesięcznych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę kart czasu pracy, dokumentacji z prowadzonego wsparcia, protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz rachunku/faktury wystawionej na Zamawiającego.

Praca socjalna będzie pierwszą formą wsparcia w projekcie.

 

Miejsce realizacji: Spotkania z UP będą mogły odbywać się w kilku lokalizacjach – w Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy, w ośrodkach pomocy społecznej w gminach objętych projektem lub miejscach zamieszkania UP, czy innych wskazanych przez UP – w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika. Docelowo (od 01.2022) praca socjalna będzie świadczona w siedzibie ZAZ w Chojnach Młodych (gmina Łomża).

 

Cena powinna uwzględniać wszystkie aspekty związane z realizacją zamówienia. 

Zamawiający nie zapewnia noclegów, wyżywienia ani zwrotu kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi.

 

Zakres wykonywanych czynności:

 1. Pomoc w rekrutacji uczestników projektu w oparciu o regulamin rekrutacyjny.
 2. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z wymaganą dokumentacją w celu poznania UP – jego potrzeb i ograniczeń oraz otoczenia, w którym funkcjonuje.
 3. Sporządzenie i zawarcie kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu oraz ich realizacja.
 4. Opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego (dotyczy 10 UP skierowanych do CIS) oraz odpowiednich dokumentów służących prawidłowej realizacji założeń projektowych zgodnie z ustawą z zatrudnieniu socjalnym w zakresie dotyczącym CIS (wywiady, harmonogramy spotkań, ewidencja w SL2014, ewaluacja, ewidencja czasu).
 5. Pomoc UP w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w CIS (10 os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego) lub ZAZ (30 os. z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną).
 6. Wspieranie UP w zakładaniu kont bankowych i dokonywaniu innych czynności urzędowych związanych z udziałem w projekcie.
 7. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz uczestników projektu.
 8. Motywowanie UP do aktywnego uczestnictwa w projekcie.
 9. Monitorowanie przebiegu spotkań, szkoleń i warsztatów w celu umożliwienia eliminacji potencjalnych zagrożeń.
 10. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej funkcjonującymi na terenie pow. łomżyńskiego i m. Łomża oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w celu kompleksowego wsparcia UP.
 11. Współpraca z kadrą projektu w celu prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych celów i rezultatów.
 12. Prowadzenie dokumentacji projektu i świadczonej pracy zgodnie z zaleceniami koordynatora projektu oraz wykonywanie innych poleceń służbowych w zakresie obowiązków wynikających z realizowanego projektu.

Wymagania:

 1. Uprawnienia do prowadzenia pracy socjalnej.
 2. Doświadczenie zawodowe w danym obszarze merytorycznym.
 3. Wykonawca powinien zapewniać:
  • należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,
  • gotowość do dostosowania terminów realizacji przedmiotu zamówienia do potrzeb uczestników i możliwości organizacyjnych Zamawiającego (dyspozycyjność).

Termin i sposób złożenia  oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 16.02.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie, mailem) na formularzu (Załącznik 1).

Do oferty należy dołączyć CV osoby mającej świadczyć usługę indywidualnie oraz kopie dyplomów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia pracy socjalnej.

Załącznik 1 – Formularz ofertowy (wersja doc)

Załącznik 2 – Formularz ofertowy (wersja pdf)

Załącznik 3 – Zapytanie ofertowe pracownik socjalny (wersja pdf)