Zapraszamy na konferencję “Kierunek Rodzina”

with Brak komentarzy

Konferencja „Kierunek Rodzina” (4-5 października) stworzy przestrzeń do rozmów o tym co zrobić, by jak najlepiej chronić dzieci oraz jak efektywnie wspierać rodziny.

Celem wydarzenia jest promocja i wzmocnienie rodzin zastępczych oraz dyskusja nad sprawdzonymi rozwiązaniami dla rodzin biologicznych przeżywających trudności. To również okazja do refleksji o tym, co zmieniła 10 lat temu ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W czasie konferencji odbędzie się szereg paneli tematycznych. Pierwszego dnia będziemy rozmawiać o wsparciu rodzin w opiece nad dziećmi, budowaniu dla nich usług i możliwościach pomocy rodzicom z problemami. Drugiego dnia przyjrzymy się codzienności rodziców zastępczych i ich współpracy z służbami. W planach jest również loteria z nagrodami i warsztaty.

– Zależy nam na tym, by oprócz wiedzy i refleksji rodzice wynieśli z naszego spotkania zapewnienie, że KIERUNEK RODZINA to właściwy kierunek – mówi Beata Potocka, prezes Koalicji na rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej. – Dzięki opiece rodzin zastępczych, dzieci i młodzież zyskują szansę na harmonijny rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego, i szczęśliwego dorosłego życia. Dlatego prowadzimy działania, poprzez które wpływamy na tworzenie lepszego prawa, wspieramy rozwój rodzinnej opieki zastępczej i podnosimy kompetencje osób, od których zależy sytuacja i codzienne funkcjonowanie dzieci – dodaje Potocka.

System pieczy zastępczej jest bardzo złożony. Niezwykle ważna jest w nim współpraca powiatowych organizatorów pieczy zastępczej, koordynatorów, asystentów czy terapeutów. To oni łączą siły pracując z rodzinami zastępczymi i biologicznymi, które starają się o odzyskanie dziecka.

– W Centrum Reintegracji Rodziny Fundacji Dialog podejmujemy działania usprawniające komunikację między służbami. Zależy nam na efektywnej współpracy wszystkich ogniw systemu. Mamy wspólny cel – KIERUNEK RODZINA. Jesteśmy przekonani, że spotkanie w ramach konferencji jest potrzebne, byśmy mogli podzielić się spostrzeżeniami, które pozwolą usprawnić system. Zaś dla rodzin zastępczych będzie to szansa na cenną wymianę doświadczeń – przyjrzenie się ich roli i podkreślenie znaczenia w systemie. To oni przejmują zadania rodziców biologicznych na czas kryzysów rodzinnych – podkreśla Anna Tomulewicz z Centrum Reintegracji Rodziny Fundacji Dialog.

Fundacja Dialog od wielu lat wspiera organizatorów pieczy zastępczej i promuje rodzicielstwo zastępcze. Prowadzi Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy dla osób związanych z środowiskiem pieczy w Białymstoku, w ramach którego odbywają się konsultacje specjalistyczne. Organizuje także mentoring z udziałem wolontariuszy skierowany do wychowanków pieczy. To forma pomocy dla dzieci, które mają problemy np. w nauce.

– To wszystko stanowi ogromnie ważną część pracy Fundacji Dialog. Od tego roku realizujemy program „Mentor”, w ramach którego przeprowadzamy bezpłatne kursy dla kandydatów na rodziny zastępcze. Niestety, cały czas brakuje osób, które podjęłyby się tego zadania oraz instytucji, które na co dzień wspierałby ich pracę. Jednocześnie brakuje miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Dokładamy wszelkich starań, żeby zmienić tę rzeczywistość w województwie podlaskim – mówi Michał Gaweł, prezes Fundacji Dialog.

Fundacja zaprasza na konferencję rodziny zastępcze z Białegostoku i obszaru BOF, pracowników PCPR, ośrodków pomocy społecznej, pieczy instytucjonalnej, specjalistów z zakresu pracy z dziećmi i rodziną, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, będących częścią systemu pieczy.

Osoby chętne do uczestniczenia w konferencji prosimy o kontakt: Centrum Reintegracji Rodziny, tel. 796105012.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Podlasie w Białymstoku, w dniach 4-5 października 2022 r.

Patronat honorowy nad wydarzeniem przyjął prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Integracyjne warsztaty szydełkowe dla mieszkańców Białegostoku „Maskotki dzieciom”

with Brak komentarzy
Stowarzyszenie „AKTYWNI” zaprasza serdecznie na Integracyjne warsztaty szydełkowe dla mieszkańców Białegostoku „Maskotki dzieciom”. Mile widziane są wszystkie osoby, które chcą uczyć się szydełkowania od podstaw, a także te które chcą doskonalić swoje umiejętności. W ramach warsztatów zapewniamy materiały do zajęć, poczęstunek i przyjazną atmosferę. Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Działamy razem” finansowanego ze środków z budżetu Miasta Białegostoku. Partnerem naszych działań są „KOKONKI MOTKI OMBRE” które w ramach współpracy, przyznały uczestnikom warsztatów 10% rabat na zakupy w sklepie internetowym kokonki.pl.
Warsztaty są bezpłatne odbywać się będą przy ul. Hetmańskiej 35 w dniach:
 • 24.09.2022 sobota w godzinach 16:00-19:00
 • 8.10.2022 sobota w godzinach 16:00-19:00
 • 22.10.2022 sobota w godzinach 16:00-18:00
 • 29.10.2022 sobota w godzinach 16:00-18:00
Uczestnictwo w warsztatach należy zgłosić telefonicznie do koordynatora projektu Marty Stieszenko tel. 600-445-229
Асоціація «Aktywni» сердечно запрошує на інтеграційний майстер-класв’язання гачком «Талісмани дітей» для жителів Білостоку. Приємно бачитивсіх осіб, які хочуть навчитись в’язанню гачком від початку, а також бажаючихпокращити власні навачки. В межах майстер-класу надаємо матеріали до занять. Приємна та дружня атмосфера! Майстер-клас реалізується в рамках проєкту «Робіми разом» та фінансується з фондів бюджету міста Білосток. Партнерем нашої діяльності є «Kokonki motki ombre», які в межах співробітництва визнали учасникам майстер-класу 10% знижки на покупки в інтернет магазині kokonki.pl.
Майстер-клас безкоштовно відбудеться по вул. Hetmańska, 35 в днях:
 • 24.09.2022 субота в год. 16:00-19:00
 • 08.10.2022 субота в год. 16:00-19:00
 • 22.10.2022 субота в год. 16:00-18:00
 • 29.10.2022 субота в год. 16:00-18:00.
Участь вмайстер-класу необхидно підтвердити задзвонив до координатора проєкту Marty Stieszenko тел. 600-445-229.
Zadanie „Działamy razem” finansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku w ramach konkursu regrantingowego realizowanego przez Fundacja Dialog i Federacja Białystok.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla rodziców

with Brak komentarzy
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi lub zdrowotnymi (w tym ASD). Spotkanie odbędzie się 19 września, o godzinie 16. w Fundacji Dialog, przy ul. Abramowicza 1.
Warsztaty poprowadzi mgr Danuta Matreńczyk – pedagog, doradca zawodowy oraz trener I i II stopnia w zakresie prowadzenia treningów psychologicznych i warsztatów szkoleniowych rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z nastolatkami, rodzicami i nauczycielami.
Ilość miejsc jest ograniczona!
ZGŁOSZENIA: imię nazwisko, nr pesel, telefon kontaktowy, adres meil – przyjmowane są do godziny 14-tej, 18.09.2022r, pod nr telefonu: 788 879 776 lub na e-meil: projekty123@o2.pl
Warsztaty finansowane są ze środków EFS.
Dokumenty do pobrania:

Warsztaty odbędą się w ramach projektu pn. „Razem możemy więcej II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 7. POPRAWA
SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF.
Uczestnikiem warsztatów może zostać osoba:
1. zamieszkująca na terenie gmin BOF: Turośń Kościelna, Supraśl, Zabłudów, Choroszcz,
Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny i M. Białystok,
2. zgłaszająca dobrowolnie chęć udziału w projekcie,
3. wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach projektowych,
4. zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym:
a. osobą niesamodzielną i/lub osobą z niepełnosprawnością,

b. jest opiekunem faktycznym osoby z niepełnosprawnością i/lub osoby niesamodzielnej
Zgodnie z definicją zawartą w wytycznych odnośnie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym to m.in.:
1) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby i rodziny kwalifikujące się
do objęcia wsparciem pomocy społecznej spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w
art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu
ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, przeżywające trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o
cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub
narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
2) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.
U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.),
4) rodzice dzieci/młodzieży przebywającej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),
5) rodziny:
a) korzystające z asystentury rodzinnej,
b) posiadające ograniczoną władzą opiekuńczo-wychowawczą,
c) objęte procedurą Niebieskiej Karty, nadzorem kuratorów,
d) wspomagane przez Program Operacyjny Polska Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020
6) dzieci i młodzież korzystająca z placówek wsparcia dziennego,
7) pracownicy i wolontariusze jednostek wsparcia rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz osoby sprawujące
pieczę zastępczą.

Co się dzieje w ramach regrantingu?

with Brak komentarzy

Przedstawiamy 13 propozycji wydarzeń, warsztatów, spotkań  na które zapraszają organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie regrantingowym Działamy Razem. Organizowane inicjatywy będą wspólnie integrować Białostoczan oraz gości, uchodźców, zamieszkujących miasto Białystok. Wydarzenia planowane są od września do października 2022. Szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne są u organizatorów.

Zapraszamy

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Fundacja Dialog

Operatorzy projektów w ramach „Działamy razem”, który realizowany jest w ramach środków z budżetu Miasta Białystok

 

Fundacja EDUARTIS

Zaproszenie na Dni Integracji Kulturalnej – zajęcia plastyczne, artystyczne i inne…

Daty: 10.09.2022, 17.09.2022

Cykl bezpłatnych zajęć plastycznych, artystycznych, tanecznych, teatralnych oraz wokalnych dla dorosłych i dzieci z Polski, Ukrainy oraz Białorusi. Zajęcia są skierowane na wszechstronną integrację poprzez działania artystyczne i twórcze.

ORGANIZATOR: Fundacja EDUARTIS

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Fundacja EDUARTIS

tel. 502 708 301; miejsce:  Artea – Otwarta przestrzeń artystyczna, ul. Zwycięstwa 10, lok. 106, Białystok

 

Fundacja Polza

Zaproszenie na Wolną scenę Polska-Białoruś-Ukraina – plenerowe spotkanie

Daty: 03.09.2022

Plenerowe spotkanie integracyjne w formie pikniku dla Polaków oraz uchodźców. W ramach wydarzenia odbędą się warsztaty malarskie, wystawa obrazów Białoruskiej malarki Aliny Lark oraz estrada otwarta dla chętnych, którzy chcą  pokazać swoje talenty.

ORGANIZATOR: Fundacja Polza

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Fundacja Polza, tel. 691 681 491; miejsce:  Dworek Herbstów, ul. Nowowarszawska 32, Białystok

 

Stowarzyszenie Otwarty Parasol

Otwarci na siebie – warsztaty, konkurs i integracja białostockich szkół

Data: 21.09.2022

Warsztaty Otwarci na siebie to wydarzenia:

 • warsztat dotyczący tolerancji, akceptacji międzykulturowej oraz przełamywania stereotypów;
 • konkursu na plakat dotyczący wielokulturowości, otwartości oraz szacunku do obcokrajowców;
 • integracyjny wyjazd do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej;

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Otwarty Parasol

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA:  Stowarzyszenie Otwarty Parasol, tel.698429864;

miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku, ul. Palmowa 28;

 

Stowarzyszenie 100-lecie kobiet

Klub Kobiet – cykl spotkań

Daty: 6.09.2022,13.09.2022, 27.09.2022, 04.10.2022, 18.10.2022

Cykl spotkań dla kobiet z Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Celem jest stworzenie bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni kobietom, nie mającym kontaktów w obcym kraju. To okazja do zbliżenia się  kobiet z Polski oraz innych krajów, integracja oraz wzmocnienie emocjonalne uczestniczek.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie 100-lecie kobiet

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Stowarzyszenie 100-lecie kobiet, tel. 530 057 145

oraz 518 295 670; miejsce:  ul. Elektryczna 8, Białystok (siedziba Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet)

 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie “Aktywni”

“Maskotki Dzieciom” – integracyjne warsztaty szydełkowania

Daty: 24.09.2022 (16.00-19.00), 08.10.2022 (16.00-19.00),  22.10.2022 (16.00-18.00), 28.10.2022 (16.00-18.00)

Integracyjne warsztaty szydełkowe dla Białostoczan oraz obcokrajowców zamieszkujących nasze miasto. Wspólne tworzenie maskotek, które zostaną przekazane organizacjom, zajmującym się dziećmi.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie “Aktywni”

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Stowarzyszenia Aktywni, Marta Stieszenko, tel. 600 445 229, miejsce:  ul. Hetmańska 35/2, Białystok

 

Fundacja “Masz moc”

Warsztaty słowiańskich tradycji ludowych

Daty: wrzesień, październik

Cykl warsztatów na temat słowiańskich tradycji ludowych. Zapraszamy na  dwa spotkania, w ramach których uczestnicy stworzą lalki-motanki, amulety oraz zabawki z linki. Warsztaty będą prowadzić Ukrainka/Ukrainki i i Polka/Polki, będą je wspierać wolontariusze obu narodowości, by pomóc w komunikacji  pomiędzy uczestniczącymi osobami..

ORGANIZATOR: KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Fundacja “Mam moc”,tel. 691130005; miejsce:  CAS, ul. Św. Rocha 3; Szkoła „Mozaika”, ul. A. Mickiewicza 5, Białystok

 

Fundacja Naszpikowani

Razem poznajemy Białystok – gra terenowa i arterapia

Daty: 7-15.10.2022

Zapraszamy do udziału w grze terenowej oraz warsztatach z elementami arteterapii. Podczas gry terenowej (7-8.10.2022) uczestnicy/czki – mieszkańcy Białegostoku i uchodźcy zamieszkujący nasze – będą mieli możliwość poznać ważne miejsca w Białymstoku z perspektywy historycznej, przyrodniczej oraz kulturalnej. Kontynuacją będzie warsztat (14-15.10.2022) w ramach którego będą stworzone prace plastyczne, inspirowane grą terenową.

ORGANIZATOR: Fundacja Naszpikowani

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA:  Fundacja Naszpikowani, tel. 690 001 972, miejsce startu: ul. Sienkiewicza 46, Białystok

 

Fundacja Otwarta Edukacja

Festyn sąsiedzki na Leśnej

Daty: 01.10.2022, 10.00-13.00

Festyn sąsiedzki polegający na integracji polskich mieszkańców z nowymi sąsiadami z Ukrainy i Białorusi. W ramach wydarzenia odbędą się występy muzyczne i wokalne, różne atrakcje dla dzieci. Nierozłączną częścią programu będzie prezentacja kultury Ukraińskiej w formie poczęstunku kulinarnego oraz występów tanecznych i muzycznych.

ORGANIZATOR: Fundacja Otwarta Edukacja

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Fundacja Otwarta Edukacja, tel. 511 922 094; miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku, ul. Leśna 30

 

Robert, Adam – Fundacja

Integracja przez historię i sport – aktywny wypoczynek z Fundacją R.A.

Daty: 15.09.2022, 16.09.2022

Historyczna wycieczka do Muzeum Pamięci Sybiru zgłębi wiedzę uczniów szkół podstawowych w zakresie historii Białegostoku i Polski, ale też stanie się dobrym powodem do wspólnej integracji młodzieży z Polski i innych krajów. Wyjście do parku trampolin – dodatkowo zintegruje białostocką i ukraińską młodzież. Wszystkie wydarzenia będą sprzyjać wzajemnemu poznawaniu się.

ORGANIZATOR: Robert, Adam – Fundacja

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Robert, Adam – Fundacja tel. 796 717 043;

miejsce:  Muzeum Pamięci Sybiru, Park trampolin

 

Stowarzyszenie KLANZA

Piknik osiedlowy – Tu jest bezpiecznie i jesteśmy razem

Daty: 24.09.2022, 8.10.2022

Piknik osiedlowy oraz integracyjne warsztaty rękodzielnicze. W ramach pikniku odbędą się różne gry, zabawy i działania twórcze. Dzięki udziałowi wolontaryjnemu osób z różnych grup wiekowych, skutkiem pikniku będzie integracja nie tylko kulturowa, pomiędzy mieszkańcami i uchodźcami, ale też międzypokoleniowa. To wydarzenie skupia głównie osoby zamieszkujące osiedle Słoneczny Stok.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie KLANZA

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Stowarzyszenie KLANZA, tel.85 6510447; miejsce:  ul. Witosa 4, Białystok

 

Stowarzyszenie Big Picture

Warsztaty historyczne i graficzne  – Historia otwiera

Daty: wrzesień – październik 2022

“Historia otwiera” to warsztaty skierowane przede wszystkim do społeczności Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Składają się z dwóch warsztatów – historycznego oraz graficznego – w trakcie których zostanie stworzona subiektywna mapa centrum miasta. Finałowym wydarzeniem będzie zaproszenie mieszkańców i mieszkanek na wspólny spacer historyczny. Później, stworzona przez uczestników mapa będzie zamieszczona na stronach internetowej Stowarzyszenia oraz ZDZ.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Big Picture

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Stowarzyszenie Big Picture, tel. 601352173;

miejsce:  Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sienkiewicza 77, Białystok

 

Fundacja ISKRA

Zielone rączki – warsztaty mini ogródków

Data: 21.09.2022

Warsztaty tworzenia mini-ogródków w doniczkach, które staną się częścią przestrzeni szkolnej. Uczestnikami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 – Polacy i obcokrajowcy. Celem warsztatu jest integracja kulturalna, ale też aktywizacja twórczych zdolności uczniów. W taki sposób uczestnicy własnoręcznie ulepszą i urozmaicą przestrzeń szkolną. Całemu warsztatowi będzie towarzyszyć transmisja na żywo oraz przygotowana relacja.

ORGANIZATOR: Fundacja ISKRA

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA:  Fundacja ISKRA, tel. 501614860; miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku, ul. Częstochowska 6

 

Fundacja SPE SALVI

Siła jest kobietą – Cykl warsztatów tanecznych (zumba, podstawy tańca hinduskiego, taniec brzucha)

Data: wrzesień, październik

Opis: Cykl warsztatów tanecznych (zumba, podstawy tańca hinduskiego, taniec brzucha), skierowanych do dorosłych kobiet z Ukrainy oraz kobiet z Białegostoku ze środowiska lokalnego.

ORGANIZATOR: Fundacja SPE SALVI

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA:  Fundacja SPE SALVI, tel. 798 026 270; miejsce:  Hotel Turystyczny Jard, ul. Transportowa 4

 

Regranting w ramach projektu “Działamy razem” który realizowany jest w ramach środków z budżetu Miasta Białystok

Zostań rodzicem zastępczym! Zgłoś się na szkolenie dla kandydatów

with Brak komentarzy
Chcesz zostać rodziną zastępczą? Myślisz o tym, żeby dodatkowo zająć się dziećmi? Chciałbyś być rodzicem? Chciałbyś sprawdzić, czy to dla Ciebie, dla Was? Zapraszamy osoby, małżeństwa, które chciałyby zostać rodziną zastępczą. Razem z miastem Białystok oraz powiatem białostockim organizujemy szkolenie dla kandydatów na rodziny: zastępcze zawodowe, zastępcze niezawodowe lub na prowadzenie rodzinnego domu dziecka.
Szkolenie jest nieodpłatne, obejmuje trzy weekendy (50 godzin dydaktycznych). Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy Białegostoku i powiatu białostockiego. Pierwsze planowane szkolenie odbędzie się 24 września 2022 roku.
Możesz ukończyć szkolenie, porozmawiać ze specjalistami i osobami, które prowadzą takie rodziny i podjąć decyzję, czy to rzeczywiście dla Ciebie, dla Was.
Oferujemy:
– nabycie kompetencji rodzicielskich i sprawdzenie, czy to zadanie dla Ciebie/Was
– rzetelne informacje i edukację,
wymianę doświadczeń z osobami, które tworzą rodziny podczas szkolenia (to są nasi prowadzący)
Możesz również zdecydować się na pomoc w byciu rodziną zastępczą w formie wolontariatu, mentoringu, konsultacji specjalistycznych czy opieki wytchnieniowej (dopuszczamy też inne formy, według Twoich/Waszych preferencji).
Pomożemy w załatwieniu niezbędnych formalności.
Zadzwoń, zapytaj, przyjdź!
Osoba do kontaktu ze strony Fundacji Dialog: Anna Tomulewicz, tel. 609 606 669.
Szkolenie odbędzie się w Białymstoku.
Projekt „Centrum Reintegracji Rodziny” jest współfinansowany ze środków UE.

Prowadzimy punkt informacyjno-pomocowy przy Dworcu PKP w Białymstoku

with Brak komentarzy
Od września prowadzimy Punkt Informacyjny na Dworcu PKP w Białymstoku skierowany do obywateli Ukrainy. Jednocześnie informujemy, że przenieśliśmy z ul. Węglowej na dworzec PKP nasz punkt pomocowy. Wydajemy w nim m. in. żywność.
Do punktu można przynosić dary. Potrzebujemy żywności długoterminowej: konserw, słoików z daniami, kaszy, ryżu, kawy, herbaty, oleju, zupek chińskich…
Pozostałe rzeczy o które proszą nasi podopieczni, to:
– chemia: proszki do prania, wszystkie detergenty do zmywania, czyszczenia
– kosmetyki: kremy (do ciała, do rąk, do twarzy, dziecięce), szampony, żele pod prysznic, mydła, pasty i szczoteczki do zębów, chusteczki higieniczne
– syropy i tabletki na ból gardła/przeziębienie, witaminy
Jeśli w Twoim otoczeniu jest osoba potrzebująca pomocy – zgłoście się do nas!
Punkt informacyjny jest finansowany ze środków Wojewody Podlaskiego Podlaski Urząd Wojewódzki
Punkt pomocowy utrzymywany jest ze środków pozyskanych przez fundację, w tym darowizn pieniężnych i rzeczowych.
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją, w budynku i tekst „Fundacja DIALOG Podlaski Urząd Wojewódzki wojewodapodlaski.pl www.wojewodapodlaski.pl www.wojewodapodlaski.pl wojewodapodlaski.pl www.wojewodapodlaski.pl www.wojewodapodlaski.pl ku nteg INFORMACJA PKP w KASACH Pomagamy”