ZAPYTANIE O CENĘ nr 3/RR/ZAZ/2021 – wyżywienie uczestników CIS

with Brak komentarzy

Zamawiający:

Fundacja Dialog

 1. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

NIP: 542 27 09 108, Regon: 051992938

Telefon: 85 742 40 41,

e-mail: zaz@fundacjadialog.pl

www: www.fundacjadialog.pl

Osoba do kontaktu:

Izabela Dąbrowska – koordynator projektu

tel. 697 487 328

                ZAPYTANIE O CENĘ nr 3/RR/ZAZ/2021 – wyżywienie uczestników CIS

Cel: rozeznanie rynku

                (do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

      Przedmiot zamówienia: wyżywienie uczestników CIS

           w ramach projektu „ZAZ – aktywni na słodko”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

     Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej – wyżywienie uczestników CIS w ramach projektu pt. “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

     Celem głównym projektu jest podniesiony dostęp do zatrudnienia oraz wyrównany poziom szans życiowych 30 osób z niepełnosprawnościami (20K, 10M) z terenu Miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego (wyłonionych po zdiagnozowaniu) poprzez przeszkolenie zawodowe, indywidualne wsparcie specjalistyczne, podjęcie działań w kierunku powołania ZAZ oraz wsparcia zatrudnienia i objęcie procesem rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach ZAZ oraz 10 osób (4K, 6M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w ramach Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy od 01.2021 do 10.2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pożywienia dla uczestników CIS w formie dania obiadowego (zupa, drugie danie, napój) do Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy (CIS) w ramach projektu “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

 1. Dostawa pożywienia nastąpi do Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy Poduchownej przy Stawiskowskiej 6a. Dopuszczalne jest również zorganizowanie pożywienia w lokalu gastronomicznym znajdującym się w odległości do 500 m od CIS.
 2. W okresie trwania projektu w CIS weźmie udział 10 uczestników, zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu w dni powszednie. Uczestnik może brać udział w CIS przez maksymalnie 12 miesięcy.
 3. Wykonawca zapewni odpowiednią temperaturę dań obiadowych.
 4. Menu obiadowe nie może powtórzyć się w tym samym tygodniu. W przypadku szczególnego zapotrzebowania – osoby niepełnosprawne, dieta uzasadniona medycznie, wegetarianizm, itp. – dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania zasad jakości i estetyki podczas przygotowywania, dostarczania i serwowania posiłków oraz przestrzegania właściwych przepisów Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wykonawca zapewnia transport cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.
 6. Wykonawca zapewnia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, szklanki/kubeczki, sztućce, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami w menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania pożywienia z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych oraz przygotowania posiłków w dniu świadczenia usługi cateringowej.
 8. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. Co do zasady Wykonawca dostarczy pożywienie w formie dania obiadowego dla uczestników warsztatów do użyczonej sali najpóźniej 5 min. przed rozpoczęciem przerwy obiadowej zgodnie z dostarczonym harmonogramem zajęć (przerwa obiadowa jest planowana w godz. 14:00 – 14:30).
 9. Każdorazowo dokładna liczba osób uczestniczących w warsztatach potwierdzana będzie na dzień przed przeprowadzeniem spotkania. W przypadku nieobecności uczestników ustalona kwota za realizację usługi ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu na podstawie oferowanej stawki jednostkowej. W przypadku nieobecności niezgłoszonej w terminie Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości
 10. Koszt dowozu pożywienia musi być uwzględniony w cenie oferty.
 11. Wykonawca może używać wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie.
 12. Wykonawca ma obowiązek kontrolowania aktualności badań sanitarno – epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków.
 13. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Termin i sposób złożenia  oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.04.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie, mailem) na formularzu (Załącznik 1).

 

Formularz ofertowy – Wyżywienie CIS (doc)

Formularz ofertowy – Wyżywienie CIS (pdf)

Zapytanie ofertowe wyżywienie CIS (pdf)

Zapraszamy aktywnych seniorów

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog wraz z Rzymskokatolicką Parafią Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Milejczycach zapraszają do udziału w projekcie pn. „Aktywni seniorzy w Milejczycach” nr RPPD.07.02.01-20-0049/19. Projekt jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jest realizowany w województwie podlaskim na terenie gminy Milejczyce, w okresie od 01.07.2020.r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych jakimi są usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej poprzez prowadzenie klubu seniora oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji grupy seniorów 50 osób niesamodzielnych w wieku 65+ zamieszkujących obszar gminy Milejczyce do 30.06.2023 r.

Uczestnicy projektu:

 1. Uczestnikiem/uczestniczką Projektu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:
  1. Zamieszkuje teren gminy Milejczyce, w rozumieniu przepisów K.C. (oświadczenie uczestnika).
  2. Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (oświadczenie uczestnika).
  3. Osoba niesamodzielna: ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. (orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ zaświadczenie lekarskie/ oświadczenie kandydata) lub osoba z niepełnosprawnością ze względu na całościowe zaburzenia.

Przewidziane formy wsparcia w projekcie:

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • usługi opiekuńcze – usługi w formie krótkookresowego pobytu w klubie seniora skierowane do osób niesamodzielnych. W klubie seniora będą prowadzone zajęcia mające na celu:
 • zagospodarowanie czasu wolnego,
 • zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
 • działania prozdrowotne (edukacja, spotkania z lekarzami), kulturalne (wyjścia do kina,     teatru), edukacyjne (np. nauka obsługi komputera),

oraz:

 • zajęcia z zakresu kultury fizycznej,
 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo rodzinne,
 • zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania (np. plastyczne, muzyczne).

Formularz rekrutacyjny

ZAPYTANIE O CENĘ nr 2/RR/ZAZ/2021 – wsparcie mentorskie

with Brak komentarzy

Zamawiający:

Fundacja Dialog

 1. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

NIP: 542 27 09 108, Regon: 051992938

Telefon: 85 742 40 41

mail: zaz@fundacjadialog.pl

www: www.fundacjadialog.pl

Osoba do kontaktu: Izabela Dąbrowska – koordynator projektu

Tel. 697 487 328

ZAPYTANIE O CENĘ nr 2/RR/ZAZ/2021 – wsparcie mentorskie

 

Cel: rozeznanie rynku

 (do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

Przedmiot zamówienia: wsparcie mentorskie
na rzecz uczestników projektu „ZAZ – aktywni na słodko”

Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie wsparcia mentorskiego w ramach projektu pt. “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

 

Celem głównym projektu jest podniesiony dostęp do zatrudnienia oraz wyrównany poziom szans życiowych: 30 osób z niepełnosprawnościami (20K, 10M) z terenu Miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego (wyłonionych po zdiagnozowaniu) poprzez przeszkolenie zawodowe, indywidualne wsparcie specjalistyczne, podjęcie działań w kierunku powołania ZAZ oraz wsparcia zatrudnienia i objęcie procesem rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach ZAZ, a także 10 osób (4K, 6M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w ramach Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy od 01.2021 do 10.2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Grupa docelowa: 30 uczestników projektu z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną z terenu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża.

Zakładany wymiar czasu pracy: łącznie 300 godzin w trakcie realizacji projektu. Średnio po 10 godzin na osobę
(w zależności od potrzeb uczestników).

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, czynności świadczone osobiście przez oferenta.

Termin realizacji: od 01.04.2021 do 31.10.2023.

Płatność za wykonanie zadania realizowana będzie w okresach miesięcznych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę kart czasu pracy, dokumentacji prowadzonego wsparcia, protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz rachunku/faktury wystawionej na Zamawiającego.

 

Miejsce realizacji: Spotkania z UP będą mogły odbywać się w kilku lokalizacjach – w Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy, w ośrodkach pomocy społecznej w gminach objętych projektem lub miejscach zamieszkania UP, czy innych wskazanych przez UP – w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika. Docelowo (od 01.2022) wsparcie mentorskie UP będzie świadczone w siedzibie ZAZ w Chojnach Młodych (gmina Łomża).

Cena powinna uwzględniać wszystkie aspekty związane z realizacją zamówienia. 

Zamawiający nie zapewnia noclegów, wyżywienia ani zwrotu kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi.

Zakres wykonywanych czynności:

 1. Prowadzenie indywidualnego wsparcia mentorskiego na rzecz uczestników projektu, w tym: pracy z uczestnikami w kierunku wzmocnienia umiejętności planowania i osiągania celów, pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego i społecznego, doradztwo prawne, finansowe, organizacyjne mające na celu praktyczną pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych uczestników.
 2. Sporządzenie i zawarcie kontraktów z uczestnikami projektu oraz ich realizacja.
 3. Motywowanie UP do aktywnego uczestnictwa w projekcie.
 4. Pozyskiwanie informacji na temat potencjału UP, sytuacji społeczno-zawodowej i innych uwarunkowań w celu sporządzenia trafnej opinii.
 5. Pomoc w nawiązaniu kontaktów z zakładami pracy.
 6. Współpraca z kadrą projektu w celu prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych celów i rezultatów.
 7. Prowadzenie dokumentacji projektu i świadczonej pracy zgodnie z zaleceniami koordynatora projektu oraz wykonywanie innych poleceń służbowych w zakresie obowiązków wynikających z realizowanego projektu.

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Ukończony kurs lub szkolenie z zakresu pracy z osobami z tzw. grup defaworyzowanych.
 3. Doświadczenie zawodowe w danym obszarze merytorycznym.
 4. Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 5. Umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, np. aktywne słuchanie, skuteczne mówienie, techniki skutecznej komunikacji, umiejętność nawiązania kontaktu, umiejętności wzbudzania motywacji, empatia.
 6. Umiejętności metodologiczne: diagnozowanie, znajomość technik i narzędzi pozyskiwania informacji (obserwacja, wywiad) i ich analiza.
 7. Umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji: praca w zespole zadaniowym, koordynacja, organizacja procesu pomocy.
 8. Wykonawca powinien zapewniać:
 9. należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,
 10. gotowość do dostosowania terminów realizacji przedmiotu zamówienia do potrzeb uczestników i możliwości organizacyjnych Zamawiającego (dyspozycyjność).

Termin i sposób złożenia  oferty:  Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie, mailem) na formularzu (Załącznik 1).

 

Do oferty należy dołączyć CV osoby mającej świadczyć usługę indywidualnie oraz kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, ukończenie kursu lub szkolenia z zakresu pracy z osobami z tzw. grup defaworyzowanych. 

Zapytanie ofertowe – Mentor (pdf)

Formularz ofertowy – Mentor (pdf)

Formularz ofertowy – Mentor (doc)

Utworzymy Centrum Reintegracji Rodziny. Nasz projekt wart prawie 2 miliony zł

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog utworzy Centrum Reintegracji Rodziny. W nim rodziny z problemami wychowawczymi znajdą fachową pomoc w drodze do samodzielności. Zarząd województwa podlaskiego przyznał na ten cel 1,9 mln zł dotacji z funduszy europejskich. 

Centrum powstanie w sześciu mieszkaniach w bloku przy ul. Piłsudskiego 20/5 w Białymstoku. Lokale przekazał nam Zarząd Mienia Komunalnego. Fundacja wyremontuje je i wyposaży.

Terapia i mediacje

W mieszkaniach znajdą opiekę rodziny, które przeżywają trudności wychowawcze, chcą odzyskać dzieci z pieczy zastępczej lub stać się rodzicami zastępczymi. Lokatorzy mieszkań będą mieli zapewnioną terapię, pomoc oraz mediację.

W jednym z mieszkań reintegracja będzie prowadzona w trybie dziennym (videotreningi i spotkania mediacyjne), w pozostałych czterech – będzie całodobowa, ale krótkotrwała. Projekt zakłada, że w latach 2021-2023 w Centrum Reintegracji Rodziny wsparcie uzyska 120 osób (60 dorosłych i 60 dzieci).

Usługi Centrum będą również koncentrowały się na zapewnieniu podopiecznym bezpieczeństwa socjalnego, pomocy prawnej, ale również aktywizacji społecznej. Zaplanowane zostały też działania wspierające rodziny dzieci z niepełnosprawnościami, w ramach pieczy zastępczej, przeciwdziałające przemocy wśród rodzin, a także skierowane do ofiar przemocy w rodzinie.

Rodzinom potrzebna jest pomoc

– Musimy pomóc rodzinom, które same nie potrafią rozwiązać problemów opiekuńczo-wychowawczych. Potrzebne jest im wsparcie i pomocna dłoń – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. – W Centrum Reintegracji Rodziny, które powstanie w Białymstoku, krok po kroku, pod opieką specjalistów, nauczą się, jak przezwyciężyć te problemy – dodaje.

Koszt realizacji projektu wynosi 2 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to ponad 1,9 mln zł. Wybór tych projektów do dofinansowania musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), ponieważ dofinansowanie pochodzi z puli wydzielonej w ramach programu regionalnego właśnie dla BOF.

 

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/RR/ZAZ/2021 – pracownik socjalny

with Brak komentarzy

Zamawiający:

Fundacja Dialog

 1. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

NIP: 542 27 09 108, Regon: 051992938

Telefon: 85 742 40 41

mail: zaz@fundacjadialog.pl

www: www.fundacjadialog.pl

Osoba do kontaktu: Izabela Dąbrowska – koordynator projektu

Tel. 697 487 328

 

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/RR/ZAZ/2021 – pracownik socjalny

 

Cel: rozeznanie rynku

 (do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

 

Przedmiot zamówienia: świadczenie pracy socjalnej
na rzecz uczestników projektu „ZAZ – aktywni na słodko”

 

Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie pracy socjalnej w ramach projektu pt. “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Celem głównym projektu jest podniesiony dostęp do zatrudnienia oraz wyrównany poziom szans życiowych 30 osób z niepełnosprawnościami (20K, 10M) z terenu Miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego (wyłonionych po zdiagnozowaniu) poprzez przeszkolenie zawodowe, indywidualne wsparcie specjalistyczne, podjęcie działań w kierunku powołania ZAZ oraz wsparcia zatrudnienia i objęcie procesem rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach ZAZ oraz 10 osób (4K, 6M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w ramach Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy od 01.2021 do 10.2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Grupa docelowa: 30 uczestników projektu z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną oraz 10 uczestników projektu doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z terenu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża.

Zakładany wymiar czasu pracy: łącznie 360 godzin w trakcie realizacji projektu.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, czynności świadczone osobiście przez oferenta.

Przewidujemy możliwość powierzenia prowadzenia pracy socjalnej w pierwszych miesiącach realizacji projektu kilku osobom z uwagi na pracę na rozległym terenie i konieczność dojazdu do UP. Docelowo zostanie zaangażowany jeden pracownik socjalny.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy (02.2021) do 31.10.2023.

Płatność za wykonanie zadania realizowana będzie w okresach miesięcznych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę kart czasu pracy, dokumentacji z prowadzonego wsparcia, protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz rachunku/faktury wystawionej na Zamawiającego.

Praca socjalna będzie pierwszą formą wsparcia w projekcie.

 

Miejsce realizacji: Spotkania z UP będą mogły odbywać się w kilku lokalizacjach – w Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy, w ośrodkach pomocy społecznej w gminach objętych projektem lub miejscach zamieszkania UP, czy innych wskazanych przez UP – w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika. Docelowo (od 01.2022) praca socjalna będzie świadczona w siedzibie ZAZ w Chojnach Młodych (gmina Łomża).

 

Cena powinna uwzględniać wszystkie aspekty związane z realizacją zamówienia. 

Zamawiający nie zapewnia noclegów, wyżywienia ani zwrotu kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi.

 

Zakres wykonywanych czynności:

 1. Pomoc w rekrutacji uczestników projektu w oparciu o regulamin rekrutacyjny.
 2. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z wymaganą dokumentacją w celu poznania UP – jego potrzeb i ograniczeń oraz otoczenia, w którym funkcjonuje.
 3. Sporządzenie i zawarcie kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu oraz ich realizacja.
 4. Opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego (dotyczy 10 UP skierowanych do CIS) oraz odpowiednich dokumentów służących prawidłowej realizacji założeń projektowych zgodnie z ustawą z zatrudnieniu socjalnym w zakresie dotyczącym CIS (wywiady, harmonogramy spotkań, ewidencja w SL2014, ewaluacja, ewidencja czasu).
 5. Pomoc UP w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w CIS (10 os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego) lub ZAZ (30 os. z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną).
 6. Wspieranie UP w zakładaniu kont bankowych i dokonywaniu innych czynności urzędowych związanych z udziałem w projekcie.
 7. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz uczestników projektu.
 8. Motywowanie UP do aktywnego uczestnictwa w projekcie.
 9. Monitorowanie przebiegu spotkań, szkoleń i warsztatów w celu umożliwienia eliminacji potencjalnych zagrożeń.
 10. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej funkcjonującymi na terenie pow. łomżyńskiego i m. Łomża oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w celu kompleksowego wsparcia UP.
 11. Współpraca z kadrą projektu w celu prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych celów i rezultatów.
 12. Prowadzenie dokumentacji projektu i świadczonej pracy zgodnie z zaleceniami koordynatora projektu oraz wykonywanie innych poleceń służbowych w zakresie obowiązków wynikających z realizowanego projektu.

Wymagania:

 1. Uprawnienia do prowadzenia pracy socjalnej.
 2. Doświadczenie zawodowe w danym obszarze merytorycznym.
 3. Wykonawca powinien zapewniać:
  • należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,
  • gotowość do dostosowania terminów realizacji przedmiotu zamówienia do potrzeb uczestników i możliwości organizacyjnych Zamawiającego (dyspozycyjność).

Termin i sposób złożenia  oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 16.02.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie, mailem) na formularzu (Załącznik 1).

Do oferty należy dołączyć CV osoby mającej świadczyć usługę indywidualnie oraz kopie dyplomów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia pracy socjalnej.

Załącznik 1 – Formularz ofertowy (wersja doc)

Załącznik 2 – Formularz ofertowy (wersja pdf)

Załącznik 3 – Zapytanie ofertowe pracownik socjalny (wersja pdf)

Tworzymy Zakład Aktywności Zawodowej w Chojnach Młodych

with Brak komentarzy

“Zakład Aktywności Zawodowej – aktywni na słodko” to nowy projekt fundacji, którego realizacja rozpoczęła się w styczniu. 

Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie dostępu do zatrudnienia oraz wyrównanie szans życiowych 30. osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają od nas wsparcie na wielu płaszczyznach i skorzystają m. in. z poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych (zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz predyspozycjami uczestników), warsztatów i zajęć rehabilitacyjnych.

W ramach ZAZ, pod okiem wykwalifikowanej kadry, będzie prowadzona wielobranżowa działalność produkcyjna i usługowa. Na słodko, bo z rąk naszych podopiecznych będą wychodzić m. in. wyroby cukiernicze.

Projekt przewiduje utworzenie i wyposażenie ZAZ, w tym remont i adaptację budynku w miejscowości Chojny Młode. ZAZ powstanie w budynku świetlicy wiejskiej. Gmina Łomża przekazała 200 tys. zł na modernizację obiektu.

Wkrótce ruszy rekrutacja do projektu. Poinformujemy o tym tutaj oraz w naszych mediach społecznościowych.

Zajrzyj do nas: https://www.facebook.com/FundacjaDialog/

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

REKRUTACJA DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

with Brak komentarzy

FUNDACJA DIALOG – CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

zaprasza do udziału w projekcie „CIS szansą mieszkańców Białegostoku”

 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu reintegracji i aktywności społeczno-zawodowej 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Miasta Białystok i powiatu białostockiego, poprzez udział w zajęciach z zakresu integracji społecznej, specjalistycznym wparciu indywidualnym, zatrudnieniu socjalnym w CIS oraz kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących Białystok i powiat białostocki, które:

 • spełniają kryteria określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • są bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) bądź nieaktywne zawodowo;
 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawne;
 • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do projektu zatrudnieni zostaną w Centrum Integracji Społecznej (kontrakt socjalny), a w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji otrzymają wybrane (zgodnie z potrzebami i predyspozycjami) kompleksowe wsparcie psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe, coaching. Uczestnicy CIS odbędą szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Możliwe również będzie odbycie płatnych staży u wybranych pracodawców.

Oferujemy:

 • zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej;
 • reintegrację społeczno-zawodową w zakresie prac gastronomicznych, remontowo-porządkowych, biurowych;
 • grupowe oraz indywidualne poradnictwo psychologa, doradcy zawodowego, radcy prawnego, coacha;
 • kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (kurs na prawo jazdy kat.: B, C, C+E, pracownik administracyjno-biurowy z ECDL);
 • badania lekarskie oraz szkolenie BHP;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • świadczenie integracyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać u pracownika socjalnego w Noclegowni Fundacji Dialog im. św. Marii Magdaleny, przy ul. Kolejowej 26A w Białymstoku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, gdzie dostępne są również deklaracje zgłoszeniowe, pod nr tel.: (85) 742 40 90, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: cis@fundacjadialog.pl.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2020 r. do 31.10.2023 r.

Informacja o grancie z ROPS- przeciwdziałanie SARS-CoV-2

with Brak komentarzy

Noclegownia Fundacji Dialog im. św. Marii Magdaleny otrzymała grant w wysokości 95 532,00 zł na wspieranie podmiotów i instytucji (publiczne i prywatne) świadczące usługę całodobowego pobytu w ramach systemu pomocy społecznej, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), działające na terenie województwa podlaskiego oraz posiadające zezwolenie na prowadzenie placówki wydawanego przez Wojewodę Podlaskiego, w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zamów kartę świąteczną i pomóż w remoncie mieszkań wspieranych

with Brak komentarzy

Poszukujemy osób i firm, które cenią sobie tradycyję wysyłania kartek świątecznych. W naszej fundacji będą “sprzedawane” jako cegiełki na ważny cel. W stworzeniu pocztówek pomoże nam m. in. utalentowany wolontariusz z Liceum Plastycznego w Supraślu.

Decydując się na przepięknie ilustrowane i zdobione kartki, pomożesz nam w walce o lepszy los dla naszych podopiecznych. Jest jeszcze kilka rodzin, które czekają na mieszkanie wspierane przebywając m. in. w naszej noclegowni dla osób bezdomnych.

O innowacyjnym projekcie mieszkań wspieranych pisaliśmy już dużo, ale przypomnijmy jeszcze raz. Wynajęliśmy kilka lokali na ten cel. Są przeznaczone dla samotnych matek i ojców z dziećmi, osób bezdomnych i rodzin zagrożonych bezdomnością. To szansa na prawdziwy dom dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mają w życiu łatwo. Osoby potrzebujące mieszkają tam przez pewien czas, dopóki nie staną się w pełni samodzielne.

Brakuje nam jednak środków na remont mieszkań. Nadal liczymy na ludzi o wielkich sercach, a świąteczna akcja pozwoli nam zrobić kolejny krok.

Do końca listopada zbieramy zamówienia na świąteczne kartki! Możecie szepnąć słówko o naszej akcj znajomym przedsiębiorcom, zaopatrzyć w pocztówki babcię albo całą rodzinę😀

Zapisy na kartki świąteczne: https://forms.gle/1EPfgYRAdtnCPHiy6

Zapytaj o szczegóły pod adresem e-mail: promocja@fundacjadialog.pl

Salon Bocaro wspiera naszych podopiecznych!

with Brak komentarzy
Nasze starania o poprawienie warunków życia potrzebujących wpiera Salon Łazienek Bocaro w Białymstoku. Otrzymaliśmy solidne materiały do remontu. Dziękujemy!!! Jesteśmy szczęśliwi, że podlascy przedsiębiorcy okazują nam tyle serca, stając się wzorem do naśladowania w realizowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.
1 2 3 4 5 6 7 18