Szkolenia dla nauczycieli

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy nauczycieli z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniach z zakresu nauczania dzieci nieznających języka polskiego oraz specyfiki pracy z uczniem cudzoziemskim. Szkolenia są organizowane przez Fundację Dialog. Program szkolenia będzie przede wszystkim praktycznych metod pracy, oceniania, przygotowywania zajęć dla klas z uczniami nieznającymi języka polskiego i włączania ich do pracy całej grupy. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności przygotowywania scenariuszy lekcji dla klas niejednolitych kulturowo.

W ramach szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

 • Główne grupy cudzoziemców w Polsce oraz sytuacja w ich krajach pochodzenia
 • Główne różnice kulturowe wpływające na współpracę z dziećmi oraz ich rodzicami
 • Zasady przyjmowania i promowania uczniów obcokrajowców w polskich szkołach –zapoznanie uczestników warsztatów z przepisami prawa oświatowego
 • Ocenianie i przygotowanie zajęć dla klas z uczniami nieznającymi języka polskiego
 • Zagadnienia związane z metodycznymi aspektami nauczania grupy zróżnicowanej kulturowo
 • Oddziaływania wychowawcze w celu zintegrowania uczniów przybywających z zagranicy z grupą rówieśniczą w polskiej szkole
 • Czynniki determinujące efektywność pracy z grupą zróżnicowaną kulturowo oraz dzieckiem cudzoziemskim
 • Praktyczne metody i formy pracy z klasą wielokulturową
 • Metody współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów obcojęzycznych
 • Przygotowywanie scenariuszy lekcji na klas niejednolitych kulturowo

Udział w szkoleniach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Zapewniamy 2-dniowe szkolenie poprowadzone metodami aktywnymi: warsztaty, prezentacje, symulacje i dużo dyskusji (grupy 16-osobowe), materiały szkoleniowe, bezpłatny nocleg i wyżywienie.

Terminy szkolenia (do wyboru):  

 • 21.09.2019 r. (sobota) od godziny 9:00 do godziny 17:00 – 22.09.2019 r. (niedziela) od godziny 9:00 do godziny 14:00
 • 23.09.2019 r. (poniedziałek) od godziny 11:00 do godziny 18:00 – 24.09.2019 r. (wtorek) od godziny 8:30 do godziny 15:30.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rejestrację przez Internetową Platformę Obsługi Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku  https://ipo.modm.bialystok.pl

ewentualnie wysłanie zgłoszenia na adres j.majewska@modm.bialystok.pl lub mkruhlej@fundacjadialog.pl.  (W temacie prosimy wpisać:  Szkolenia dla nauczycieli – cudzoziemcy)

Osoby prowadzące szkolenie:

Katarzyna Potoniec – absolwentka Zarządzania Integracją Międzykulturową w Collegium Civitas oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
w Białymstoku. Współautorka i koordynatorka wielu projektów Fundacji Dialog skierowanych do cudzoziemców oraz zakresu edukacji międzykulturowej. Prowadzi warsztaty i szkolenia, przede wszystkim z zakresu tematyki uchodźczej i międzykulturowej.

Anna Młynarczuk-Sokołowska – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Jako teoretyk i praktyk zajmuje się edukacją międzykulturową. Jej zainteresowania koncentrują się głównie wokół metodyki i projektowania międzykulturowej edukacji nieformalnej. Jest autorką tekstów naukowych z tego zakresu, redaktorką monografii naukowo-metodycznych, inicjatorką projektów badawczych oraz społecznych.
Katarzyna Szostak-Król – nauczycielka języka polskiego w  szkole podstawowej. Do jej zainteresowań naukowych należą metodyka nauczania języka polskiego jako obcego oraz edukacja międzykulturowa. Od kilku lat pracuje z uchodźcami w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego. Jest realizatorką szkoleń, projektów, konkursów z zakresu edukacji międzykulturowej, np. wojewódzki konkurs pt. Różnorodność przestrzenią dialogu, autorką materiałów metodycznych: scenariuszy zajęć edukacyjnych, bajek międzykulturowych.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Kwestionariusz zgłoszeniowy

       

Szkolenie dla osób pracujących z cudzoziemcami

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy osoby pracujące z cudzoziemcami z terenu województwa podlaskiego (pracowników socjalnych, urzędników, pracowników organizacji pozarządowych) do udziału w szkoleniach na temat aktualnych procesów migracyjnych, kwestii prawnych i społecznych związanych z pracą z cudzoziemcami. Szkolenia są organizowane przez Fundację Dialog.

W ramach szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

 • Cudzoziemcy w Polsce – rys historyczny i aktualna sytuacja
 • Główne grupy cudzoziemców w Polsce oraz sytuacja w ich krajach pochodzenia
 • Prawa i obowiązki cudzoziemców – przepisy
 • Rodzaje zezwoleń pobytowych udzielanych cudzoziemcom
 • Typy wydawanych dokumentów pobytowych
 • Rodzaje postępowań wszczynanych wobec cudzoziemców
 • Cudzoziemcy w systemie pomocy społecznej
 • Akty unijne i międzynarodowe oraz orzecznictwo międzynarodowe w sprawach azylowych i migracyjnych
 • Proces integracji społecznej cudzoziemców w Polsce: uwarunkowania i bariery
 • Przedstawienie kultury krajów pochodzenia cudzoziemców
 • Główne różnice kulturowe wpływające na współpracę z cudzoziemcami

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką migracji. Zapewniamy 2-dniowe szkolenie poprowadzone metodami aktywnymi: warsztaty, prezentacje, symulacje i dużo dyskusji (grupy 16-osobowe), materiały szkoleniowe.

W ramach szkolenia przewidziany jest także bezpłatny nocleg i wyżywienie.

Termin szkolenia: 20.09.2019 r. (piątek) od godziny 12:00 do 19:00 – 21.09.2019 r. (sobota) od godziny 8:30 do godziny 15:30.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o dostarczenie kwestionariusza zgłoszeniowego do dnia 15 września (do pobrania na stronie Fundacji: www.fundacjadialog.pl), na adres Fundacji (ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok) lub na adres mailowy: mkruhlej@fundacjadialog.pl. W temacie prosimy wpisać:   Szkolenia – cudzoziemcy.

Osoby prowadzące szkolenie:

Katarzyna Potoniec – absolwentka Zarządzania Integracją Międzykulturową w Collegium Civitas oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
w Białymstoku. Współautorka i koordynatorka wielu projektów Fundacji Dialog skierowanych do cudzoziemców oraz zakresu edukacji międzykulturowej. Prowadzi warsztaty i szkolenia, przede wszystkim z zakresu tematyki uchodźczej i międzykulturowej.

Justyna Wróbel – absolwentka prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracowała w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz jako członek Zespołu ds. rewindykacji dóbr kultury. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji w ramach programu Youth in Action, m.in. w Armenii, Azerbejdżanie i Turcji. Regularnie publikuje artykuły na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, skupiając się na krajach Bliskiego Wschodu i obszarze postradzieckim. Udziela konsultacji prawnych w Centrum pomocy Cudzoziemcom w Warszawie, współpracuje z urzędami oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w procedurę ochrony międzynarodowej.

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Koordynator wolontariatu – ogłoszenie o zatrudnieniu

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego wykonywania zadań koordynatora wolontariatu nr 1/2020/FAMI z dnia 22.08.2019 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej. 

KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty)

 1. wykształcenie humanistyczne
 2. doświadczenie w zakresie działań wolontarystycznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi

Spełnianie wymaganych kwalifikacji będzie weryfikowane na podstawie danych zawartych w formularzu ofertowym i innych dokumentów załączonych do formularza ofertowego

Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Dialog w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z przekazaniem danych osobowych do Fundacji Dialog. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Dialog, z siedzibą w Białymstoku, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.

Podanie danych osobowych w przesłanej ofercie jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania oferty.

Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji przez kolejne 5 lat w celu umożliwienia kontroli przez COPE oraz inne jednostki nadzorujące realizację projektu.

Ogłoszenie o zatrudnieniu 

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

dotyczące świadczenia dostaw artykułów spożywczych na potrzeby prowadzenia warsztatów gastronomicznych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku (CIS) w okresie od września 2019 r. do grudnia 2019 r. w ramach projektu „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” (nr: RPO.07.01.00-20-0205/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

11_zapytanie dostawa artykułów spożywczych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

dotyczące dostawy materiałów budowlanych na potrzeby prowadzenia warsztatów budowlano-remontowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku (CIS) w ramach projektu „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” (nr: RPO.07.01.00-20-0205/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik:

10_zapytanie dostawa materiałów budowlanych

Kolejna edycja wakacji z twórczością

with Brak komentarzy

W czasie wakacji każdy dzień jest dobry, a może być jeszcze lepszy. Jeżeli ktoś z Was ma czas i ochotę, to zapraszamy na fantastyczne warsztaty rękodzieła artystycznego od poniedziałku do piątku w dniach od 5 do 9 sierpnia  2019 w godz. 9.00-13.00 do Fundacji Dialog w Białymstoku. Warsztaty prowadzi Pani Monika Marciniak znana części z Was z wcześniej organizowanych zajęć. Nawet jeżeli sądzicie, że nie macie zdolności, to Pani Monika Marciniak odnajdzie w Was nieskończone pokłady talentu artystycznego  Zgłoszenia przyjmuje Pani Ewa Biernacka Tel. 698361365. Zapraszamy.

Zapytania o cenę nr SZWZ/3.1/2SZ/2019 – opieka nad dziećmi

with Brak komentarzy

Zapytanie o cenę nr SZWZ/3.1/2SZ/2019 na zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestniczek projektu pt. “Druga Szansa” w formie półkolonii w ramach projektu pt. “Druga Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie_o_cenę_półkolonie

Formularz ofertowy – półkolonie_łomża

Zapytanie ofertowe nr 5/RR/SP15/2019

with Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe nr 5/RR/SP15/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych do doradztwa zawodowego do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 1 w ramach projektu „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” (RPO.03.01.02-20-0029/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ZO nr 5 – pomoce – doradztwo zawodowe

Załącznik do ZO nr 5 – doradztwo zawodowe – formularz ofertowy

Co to jest TBRI?

Co to jest TBRI?

with Brak komentarzy

W dniu 28 – 29 czerwca 2019 r . Fundacja Dialog zorganizowała szkolenie i konsultacje specjalistyczne z TBRI dla zawodowych rodzin zastępczych z będących w systemie pieczy zastępczej Miasta Białegostoku.

TBRI – Trust-Based Relational Intervention® -Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu (TBRI®) to holistyczne podejście, które jest interdyscyplinarne, elastyczne, skoncentrowane na przywiązaniu (więzi) i pełne wyzwań. To oparta na wynikach badań naukowych oraz na wiedzy o traumie metoda interwencji opracowana z myślą o dzieciach z trudnych miejsc – dzieciach, które doświadczyły krzywdzenia, przemocy, zaniedbania i wielokrotnych zmian środowiska opiekuńczego. Jednak jej zasady odnoszą się do wszystkich dzieci. TBRI® składa się z trzech grup harmonijnie powiązanych zasad: łączenia, wzmacniania i korygowania.

Szkolenia i konsultacje są prowadzone przez trenerów Koalicji na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej: Annę Maciejczuk, Edytę Wojtasińską, Jarosław Wojtasińskiego, Klaudię Chazan ze Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego “Jedno serce”. Szkolenia i konsultacje są realizowane przez Fundację Dialog w ramach zadania publicznego „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno-szkoleniowego” i jest dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

Program Odzyskać Dziecko

with Brak komentarzy

Informujemy, iż wspólnie z  Fundacją Wspierania Rodzin KORALE zakończyliśmy szkolenie dwóch grup z siedmiu powiatów województwa podlaskiego na realizatorów Programu ODZYSKAĆ DZIECKO.
To był bardzo intensywny i owocny czas. Otrzymaliśmy mnóstwo pozytywnych informacji zwrotnych od uczestników, za które bardzo dziękujemy.
Chcemy również serdecznie podziękować Wam, uczestnikom szkolenia za Wasze zaangażowanie, aktywność, wiedzę i otwartość na drugiego człowieka. Mamy przekonanie, że jesteście właściwymi ludźmi na właściwym miejscu oraz że jesteście wielkim skarbem dla Waszych podopiecznych.
Jest nam również niezmiernie miło powitać w zespole naszej Fundacji realizatorów programu z 7 powiatów (łomżyńskiego, kolneńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, suwalskiego, hajnowskiego i augustowskiego). Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że to właśnie Wy będziecie z nimi współpracować i wspierać rodziny, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze przez kolejne miesiące.

1 2 3 4 5 6 7 13