Projekt FAMI

„Podlasie otwarte na integracje”

 
Projekt Fundacji Dialog pn. „Podlasie otwarte na integracje” realizowany jest w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu Migracji i Integracji – otrzymał dofinansowanie w ramach naboru konkursowego nr 11/2019/FAMI.

 • Ramy czasowe realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2021
 • Budżet całkowity projektu: 494 975,00 PLN
 • Wkład FAMI (finansowanie): 371 231,25 PLN
 • Budżet państwa (współfinansowanie): 49 497,50 PLN

Projekt zakłada kompleksowe działania z zakresu wsparcia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, w tym:

 • kursy i szkolenia, dostępne zarówno dla dorosłych jak i dzieci;
 • skierowane do osób ubiegających się o ochronę międzynarodową informacje na temat zasad funkcjonowania w polskim społeczeństwie, w tym materiały edukacyjne;
 • aktywizację osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w kierunku zwiększonej liczby kontaktów ze społeczeństwem polskim;
 • tworzenie wspólnych inicjatyw, wydarzeń kulturalnych i sportowych;
 • pomoc i wsparcie pedagogiczne dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową;
 • lekcje/warsztaty dla dzieci i dorosłych ze społeczności lokalnych.

Działania zaplanowane w ramach projektu są wynikiem diagnozy w województwie podlaskim, przeprowadzonej na podstawie wielokrotnych rozmów z przedstawicielami grupy docelowej oraz z pracownikami instytucji zaangażowanych w świadczenie pomocy. Wynikają też z doświadczeń Fundacji Dialog wyniesionych z wcześniej realizowanych projektów.
W ramach projektu realizowane będą następujące działania obejmujące różnorodne uzupełniające się działania preintegracyjne i skierowane do społeczności lokalnej:

 • Wsparcie asystentów rodzin ubiegających się o ochronę
 • Poradnictwo prawne
 • Spotkania szkoleniowe dla osób ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową
 • Wsparcie pomocy nauczyciela
 • Akademia Przedszkolaka w Ośrodku dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze
 • Warsztaty w szkołach dla dzieci i dorosłych ze społeczności lokalnej
 • Wspólne inicjatywy, wydarzenia kulturalne i sportowe

 

Skip to content