Rozeznanie rynku – Animator Młodzieżowej Sceny Twórczości

with Brak komentarzy

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Fundację Dialog, zwracam się z prośbą o wskazanie miesięcznego kosztu pracy animatora młodzieżowej sceny twórczości o zakresie obowiązków wskazanym poniżej.

Zatrudnienie w ramach realizowanego projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego – Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

REALIZACJA:

Projekt realizowany jest na terenie gmin BOF – Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo, Juchnowiec, Supraśl, Zabłudów .

Okres zatrudnienia: lipiec 2017 r. – sierpień 2019 r. w wymiarze 40 godzin w miesiącu.

ZADANIA ANIMATORA:

 1. animowanie, moderowanie,
 2. inicjowanie i organizowanie spotkań działań, warsztatów,
 3. animowanie kontaktów pomiędzy beneficjentami, kadrą i społecznością lokalną,
 4. angażowanie społeczności lokalnej oraz twórców,
 5. diagnozowanie potencjału grupy młodzieżowej,
 6. rozbudzenia zainteresowań kulturalnych wśród uczestników projektu,
 7. ukazania nowych metod spędzania wolnego czasu,
 8. kształtowania tzw. świadomości kulturalnej,
 9. diagnozy potrzeb kulturalnych uczestników projektu,
 10. sporządzenia dokumentacji wykonanej pracy.

WYMAGANIA:

Zgłoszenia mogą złożyć Kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,
 2. 2 letnie doświadczenia zawodowego w danym obszarze merytorycznym;
 3. umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami i podmiotami;
 4. znajomość środowiska osób niepełnosprawnych, organizator imprez w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne;
 5. umiejętność facylitowania procesów grupowych, umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań;
 6. znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne;
 7. znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej;
 8. umiejętność rozwiązywania konfliktów;
 9. umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 10. uczciwość, rzetelność w pracy,
 11. mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

ZATRUDNIENIE:

 1. w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.
 2. Osoby zainteresowane podjęciem pracy, proszone są o przesłanie zgłoszenia.
 3. Z każdym z Kandydatów, którzy spełnią warunki zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Zamawiający oceni predyspozycje do pełnienia funkcji Animatora Młodzieżowej Sceny Twórczej.
 4. Umowa zostanie podpisana po indywidualnej rozmowie z pracownikami Projektu potwierdzającej posiadane doświadczenie i kwalifikacje.
 5. Miejsce realizowania usług: siedziba Fundacji DIALOG i punkty wsparcia w gminach: Białystok, Supraśl, Choroszcz, Zabłudów, Juchnowiec.

OFERTA CENOWA/ZGŁOSZENIE powinno zawierać:

 1. Proponowany miesięczny koszt pracy animatora
 2. list motywacyjny
 3. CV z opisem przebiegu pracy, posiadanego doświadczenia z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2014 r. poz. 1182),
 4. poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

Wszystkie składane załączniki muszą być podpisane. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis Kandydata (np. w formie skanu).

KONTAKT Z OGŁASZAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Fundacji DIALOG do kontaktu z Kandydatami jest Pan Marcin Kruhlej, Koordynator Projektu, adres e-mail: mkruhlej@gmail.com, tel. 505 965 634.

Oferty/zgłoszenia należy przesyłać do dnia 8 czerwca 2017 r. na adres e-mail: mkruhlej@gmail.com.

Przedstawione rozeznanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Animator młodzieżowej sceny twórczości – rozeznanie cenowe

Superwizja dla osób pracujących z dziećmi

with Brak komentarzy

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku współrealizujący projekt „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”, współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie: 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Podziałanie 7.2.2 Rozwój Usług Społecznych w ramach BOF, serdecznie zaprasza pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby sprawujące pieczę zastępczą, asystentów rodzin, organizacji pozarządowych, pracujących na co dzień z dziećmi i rodziną z terenów gmin Białystok, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz do udziału w bezpłatnym spotkaniu superwizyjnym w terminie 29 maja o godzinie 10.00

NA SPOTKANIE SUPERWIZYJNE  Dla osób pracujących z dziećmi-

TERMIN SPOTKANIA : 29 maja 2017 roku

GODZINY: 10.00 – 15.00

MIEJSCE: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA, 15-449 Białystok, ul. Proletariacka 21

Celem superwizji zewnętrznej jest wspieranie kadry w realizacji prawidłowej jakości pracy, ukierunkowanie pracy oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Superwizja daje możliwość wymiany doświadczeń i propozycji zajęciowych z dziećmi, prowadzą ja osoby z największym doświadczeniem w tego rodzaju pracy.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

Warunkiem uczestnictwa jest  przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączniku) na numer fax 85 65 21 836 lub zeskanowanej na e-mail: marta-daniszewska@wp.pl do dnia 21 maja 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy na piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy na piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 28 maja 2017 r. (niedziela) w godzinach 12.00 – 15.00 w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie (dawniej Białostockie Muzeum Wsi, droga na Augustów).

Program imprezy w godzinach 12.00 – 15.00:

12.00 Rozpoczęcie na terenie skansenu (plac zabaw obok spichlerza i domu z zabawkami).

 • 12.15 pokaz sokolniczy.
 • Warsztaty garncarskie – prowadzi P. Mirosław Piechowski – garncarz z Czarnej Wsi Kościelnej.
 • Warsztaty rzeźbiarskie – prowadzi P. Marek Szyszko – rzeźbiarz.
 • Warsztaty wykonywania zabawek – prowadzi P. Piotr Gutowski.
 • Malowanie twarzy – prowadzą pracownicy Zespołu Pieczy Zastępczej.
 • Spotkanie z zawodnikami futbolu amerykańskiego Lowlanders Białystok.
 • Paczki z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków rodzin zastępczych ufundowane przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.
 • Punkt Informacyjny o rodzicielstwie zastępczym MOPR – prowadzą pracownicy zespołu d.s. pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W Białymstoku oraz rodziny zastępcze, które podzielą się własnym doświadczeniem. Można będzie uzyskać informacje jak zostać rodzicem zastępczym.
 • Punkt informacyjny Fundacji Dialog – prowadzą pracownicy i wolontariusze Fundacji Dialog. Będzie można uzyskać informacje jak zostać mentorem – wolontariuszem i pomagać wychowankom pieczy zastępczej.
 • Wspólny poczęstunek – potrawy regionalne przygotuje P. Danuta Bagińska z członkami stowarzyszenia „BArWa”, którego jest prezesem.
 • Ognisko z kiełbaskami.

Mapa muzeum

 

Organizatorzy pikniku:

 

Caritas Archidiecezji Białostockiej

nowe logo mini

 

Fundacja Dialog

logo-300x279

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

logo-mopr1

 

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Logo-PMKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.2/058/2017 – roztrzygnięcie

with Brak komentarzy

W związku z procedurą zapytania ofertowego nr  1.2/058/2017 z dnia 08.05.2017 dotyczącego przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z egzaminami prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zawodowych przeprowadzonymi przez zewnętrzną instytucję certyfikującą lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) oraz szkolenia BHP dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”07.01.00-20-0058/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji pragniemy poinformować, że w poszczególnych częściach zamówienia zostali wybrani następujący Wykonawcy:

Kurs opiekuna/opiekunki osób starszych (część teoretyczna i praktyczna) – Centrum Edukacji “MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski, ul. Aleja  Niepodległości 11B, lok. 02B, 19-100 Mońki – 908,00 zł/ osoba, data wpływu: 16.05.2017 r.

Kurs spawacz metodą TIG (cześć teoretyczna i praktyczna) – Inventum Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz – 2250,00 zł/osoba, data wpływu: 15.05.2017 r.

Kurs prawo jazdy kat. B (część teoretyczna i praktyczna) – Centrum Edukacji “MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski, ul. Aleja  Niepodległości 11B, lok. 02B, 19-100 Mońki – 1200,00 zł/osoba, data wpływu: 16.05.2017 r.

Kurs pilarz (część teoretyczna i praktyczna) – ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz, Inventum Sp. z o.o. – 595,00 zł/osoba, data wpływu: 15.05.2017 r.

Szkolenie BHP – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “VECTOR” Piotr Gordon, ul. Poleska 52, 15-874 Białystok – 55,00 zł/osoba, data wpływu: 15.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.2/058/2017 z dnia 08.05.2017 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z egzaminami prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zawodowych przeprowadzonymi przez zewnętrzną instytucję certyfikującą lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) oraz szkolenia BHP dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”07.01.00-20-0058/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie ofertowe 1.2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5