BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

with Brak komentarzy

Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne kursy języka angielskiego. Kurs będą realizowane na różnych poziomach trudności w zależności od znajomości języka. Aby zgłosić udział dziecka w zajęciach należy zgłosić się do Biura – ul. ks. Abramowicza 1 lub wysłać zgłoszenia na adres e-mail: wm.fundial@gmail.com

Kurs językowy skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Białegostoku oraz gmin: Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Supraśl oraz Zabłudów. W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież, które korzystają ze świetlic środowiskowych oraz są w pieczy zastępczej.

Miejsce odbywania się zajęć: Fundacja Dialog, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.

Szczegółowy harmonogram zajęć będzie ustalany po zebraniu grup na poszczególnych poziomach znajomości języka.

Kurs obejmuje zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne, łącznie 384 godziny (2 lata * 192 godz./rok). Uczestnicy zajęć otrzymają certyfikat o ukończonym kursie i osiągniętym poziomie języka angielskiego.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania na stronie: www.fundacjadialog.pl.  Zgłoszenia dzieci oraz młodzieży do udziału w kursach mogą dotyczyć zarówno pojedynczych osób, jak i grup zgłaszanych przez placówki wsparcia dziennego z terenu wyżej wymienionych gmin.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 788 879 776 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: wm.fundial@gmail.com.

Zapraszamy!

Kwestionariusz zgłoszeniowy na kurs

Zajęcia są organizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Mobilny Punkt Wsparcia w Gminie Juchnowiec Kościelny

with Brak komentarzy

Zapraszamy do korzystania z oferty usług Mobilnego Punktu Wsparcia osoby z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze w tym w szczególności:

 • Osoby rekomendowane przez pracowników socjalnych
 • Rodziny korzystające z asystentury rodzinnej
 • Rodziny objęte procedurą niebieskiej kraty
 • Rodziny z nadzorem kuratorów
 • Rodziców dzieci korzystających z placówek wsparcia dziennego

W ramach Punktu oferowane są BEZPŁATNIE następujące formy pomocy:

Poradnictwo prawne świadczone przez radcę prawnego
Konsultacje indywidualne z psychologiem
Indywidualne poradnictwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego
Indywidualne mediacje rodzinne prowadzone przez mediatora
Terapia rodzinna
Konsultacje ze specjalistą do spraw przemocy
Psychoterapia krótkoterminowa i długoterminowa
Terapia par i terapia małżeńska

 

Adres Mobilnego Punktu Wsparcia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym
ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin.

Spotkania umawiane są indywidualnie w godzinach:

W godzinach od W godzinach od
PONIEDZIAŁEK 09:00 16:00
WTOREK 12:00 19:00
ŚRODA 09:00 16:00
CZWARTEK 09:00 16:00
PIĄTEK 12:00 19:00

Wszystkie terminy spotkań ze specjalistami należy zgłosić do pracowników projektu
tel.: 788 879 776, e-mail: wm.fundial@gmail.com lub asystenta rodziny/pracownika socjalnego –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

Istnieje możliwość korzystania z usług w innych godzinach po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się telefonicznym.

 

 

Projekt pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.08.2017 r. prowadzone w trybie procedury rozeznanie rynku

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na najem sal lekcyjnych do realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz sali gimnastycznej do organizacji przedstawienia w ramach projektu „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” (RPO.03.01.02-20-0029/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie udzielane jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy

 

Rozpoczynamy projekt “Budujemy swoją przyszłość z SP15”

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2017 roku rozpoczęła realizację dwuletniego projektu
pt.: “Budujemy swoją przyszłość z SP15” (nr RPO.03.01.02-20-0029/15).

Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku nr 15 w Białymstoku.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.

Wartość projektu: 461 568,30 PLN, w tym dofinansowanie: 430 248,30 PLN

Grupa docelowa: 110 uczniów i 20 nauczycieli SP nr 15 w Białymstoku

Główny cel projektu: Zwiększone szanse edukacyjne, rozwojowe i wychowawcze 110 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku w okresie od 01.08.2017 do 31.07.2019 zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji kluczowych, w tym nauk matematyczno-przyrodnicznych, językowych, technicznych, informatycznych, kształtowanie przedsiębiorczości i inicjatywności, podniesienie jakości kształcenia poprzez poszerzenie oferty TIK oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji 20 nauczycieli.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Mały poliglota – rozwijanie kompetencji językowych

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć

Zadanie 2. Akademia młodego odkrywcy – kształtowania i rozwijania u uczniów umiejętności przyrodniczych

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: Pluszakowe laboratorium, Trzy żywioły i Klub odkrywców
 • wyposażenie szkolnej pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć

Zadanie 3. Cyfrowy uczeń – TIK w szkole i podnoszenie umiejętności cyfrowych uczniów

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: “Scratch junior” nauka algorytmicznego myślenia u najmłodszych, “Mistrzowie Kodowania” – nauka programowania
 • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (laptopów z oprogramowaniem, tablic interaktywnych, projektorów)

Zadanie 4. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli

 • szkolenie dla realizatorów programu “Przygody Zippiego”,
 • szkolenie z zakresu wdrażania oceniania kształtującego,
 • warsztaty dotyczące metod efektywnego nauczania.

Zadanie 5. Wspieram siebie – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • zajęcia logopedyczne,
 • wsparcie psychologa,
 • zajęcia socjoterapeutyczne “Razem raźniej”
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

Zadanie 6. Miłośnicy matematyki – rozwijanie u uczniów kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: Gramy w piktogramy, Klub konstruktorów – robotyka, Matematyka umysłu gimnastyka
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

Zadanie 7. W stronę przedsiębiorczości i kariery zawodowej – działania z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego i kształtowania postawy przedsiębiorczej

 • zajęcia dodatkowe: Młody finansista
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

REKRUTACJA do udziału w projekcie odbędzie się na terenie szkoły w dwóch etapach:

I etap w dniach 15-30 września 2017 r. na rok szkolny 2017/2018
II etap w dniach 15-30 września 2018 r. na rok szkolny 2018/2019.

Zgłoszenia ucznia/uczennicy do udziału w projekcie można dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka) w sekretariacie szkoły,  u pedagoga szkolnego, wychowawcy lub w biurze projektu.

Biuro projektu prowadzi:
Fundacja Dialog
ul. Ks. Adama Abramowicza 1, 15-872 Białystok
tel. 85 742 40 41

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu:
Izabela Dąbrowska, tel. 697 487 328, e-mail: i.dabrowska.dialog@gmail.com

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Projekt pt.: “Budujemy swoją przyszłość z SP 15” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020