Kursy języka polskiego

Kursy języka polskiego są realizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” adresowane są do cudzoziemców spoza UE, legalnie przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i stały oraz zgody na pobyt tolerowany i ze względów humanitarnych humanitarnych lub posiadają status uchodźcy/ochronę uzupełniającą.
Nasze kursy prowadzone są przez lektorów z dużym doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Program kursów skupia się na praktycznym wykorzystaniu języka polskiego (również w kontekście pracy zawodowej) oraz połączony jest z zagadnieniami dotyczącymi polskiej kultury, istniejącymi różnicami kulturowymi, poznaniem regionu.

Kwestionariusz zgłoszeniowy na kurs języka polskiego

 

русский

Курсы польского языка проводятся в рамках проекта “Деятельность, направленная на интеграцию граждан третьих стран в Подляском воеводстве”, и предназначены для иностранцев из-за пределов ЕС, легально проживающих в Польше на основании разрешения на временное и постоянное проживание и разрешения на толерантное пребывание и по гуманитарным соображениям, или имеющих статус беженца/дополнительную защиту.
Наши курсы проводят преподаватели с большим опытом преподавания польского языка как иностранного. Программа курса сосредоточена на практическом использовании польского языка (также в контексте профессиональной деятельности) и связана с вопросами, связанными с польской культурой, существующими культурными различиями, знакомством с регионом.

Анкета для регистрации на курсы польского языка

 

English: 

Polish language courses are implemented within the framework of the project “Activities aimed at integration of third-country nationals in Podlaskie Voivodeship” are addressed to foreigners from outside the EU, legally residing in Poland on the basis of a temporary and permanent residence permit and a permit for tolerated stay and for humanitarian reasons, or have refugee status / subsidiary protection.
Our courses are conducted by teachers with extensive experience in teaching Polish as a foreign language. The programme of courses focuses on the practical use of the Polish language (also in the context of professional work) and is combined with issues related to Polish culture, existing cultural differences, getting to know the region.

Questionnaire to apply for a Polish language course

 

Yкраїнський

Курси польської мови реалізовані в рамках проекту ” Діяльність спрямована на інтеграцію громадян третіх країн в воєводстві Підляському” адресовані до іноземців поза ЄС, які легально перебувають в Польщі на підставі дозволу на тимчасове або постійне перебування, а також дозволу на  додатковий або тимчасовий захист, або ж для тих осіб, які мають статус біженця/ додаткового захисту.

Наші курси  проводяться лекторами,  з великим досвідом роботи у навчання польської мови, як іноземної. Програма курсу зосереджена на практичному використанні польської мови і  поєднана  з вивченням польської культури, традицій,  існуючими різницями міжрегіональними.

Заява на польську мову

Projekt „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 

Skip to content