Piecza zastępcza

Nasza fundacja prowadzi finansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku:

• Ośrodek Konsultacyjno Szkoleniowy dla osób związanych z środowiskiem pieczy zastępczej w Białymstoku,

• organizuje mentoring skierowany do wychowanków pieczy zastępczej.

 

OKS oferuje kompleksowe wsparcie osobom związanym z pieczą zastępczą, a tym samym podnoszenie jakości funkcjonowania rodzinnych form opieki zastępczej w Białymstoku. Model działania ośrodka został wypracowany w ramach projektu: „Innowacyjny system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej w Białymstoku” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Fundację Dialog w partnerstwie z Miastem Białystok. Ramowy plan działania ośrodka powstał w odpowiedzi na potrzeby zdiagnozowane w trakcie badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu, a także spotkań panelowych z grupami potencjalnych odbiorców wsparcia. Forma ośrodka jest ponadto zgodna z założeniami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami wypracowanymi w ramach wyżej wymienionego projektu innowacyjnego, OKS swoje działania kieruje do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą defaworyzowaną. W ramach OKS realizowane są różnorodne formy wsparcia będące odpowiedzią na bieżące potrzeby potencjalnych odbiorców, tj. pomoc i wsparcie, podnoszenie kompetencji, kwalifikacji, a tym samym przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu spokrewnionych, niespokrewnionych, zawodowych i niezawodowych opiekunów tworzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez:

• indywidualne konsultacje specjalistyczne,

• Klub Pieczy Zastępczej,

• działania edukacyjne skierowane do otoczenia,

• spotkania integracyjne dla dzieci i otoczenia.

Ponadto, kolejnym ważnym działaniem fundacji, jest organizacja mentoringu skierowanego do wychowanków systemu pieczy zastępczej zgłaszanych do Fundacji przez Zespół Pieczy Zastępczej MOPR, pracowników socjalnych i opiekunów prawnych wychowanków. Mentoring jest relacją interpersonalną, w której uczestniczą co najmniej dwa podmioty: mentor i jego podopieczny i jest metodą oddziaływania własnym wzorem osobowym. Mentor to wolontariusz a podopieczny to w.ychowanek systemu pieczy zastępczej. Są oni przykładem pary mentoringowej, w której osoba starsza (mentor-wolontariusz), bardziej doświadczona w danej dziedzinie, posiadająca w sobie siły społeczne, pomaga drugiej osobie (podopiecznemu -wychowankowi), mniej doświadczonej i potrzebującej pomocy jednostce, która pozbawiona jest tych sił. Mentoring jest w naszym projekcie partnerską relacją między mentorem, który jest wolontariuszem, zorientowaną na odkrywanie i rozwijanie potencjału wychowanka objętego systemem pieczy zastępczej. W mentoringu dzięki odpowiednim działaniom mentora, podopieczny poznaje siebie, rozwija swoją samoświadomość i dąży do samorealizacji. Michael Gerson z U.S. News and World Report nazwał mentoring „największym odkryciem w dziedzinie polityki społecznej XX-tego wieku”.. W fundacji mamy do czynienia z planowaną formą mentoringu, w których mentorzy są specjalnie dobierani, szkoleni i łączeni w pary z podopiecznymi, a ich relacje będą monitorowane.

 

O pieczy zastępczej z zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Agnieszką Górską i Michałem Gawłem reprezentującym Fundację Dialog rozmawia Edyta Wołosik:

http://www.radio.bialystok.pl/gosc/index/page/38/id/134053

 

Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Białystok.

Skip to content