Pomoc instytucjonalna cudzoziemcom

Pomoc instytucjonalna cudzoziemcom

 

Fundacja Dialog w ramach umowy ze Strażą Graniczną od 2020 roku organizuje i zapewnienia świadczenia z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej dla cudzoziemców, których stan zdrowia nie pozwala na stosowanie wobec nich środka w postaci umieszczenia w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, oraz członkom ich rodzin, a w przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, także ich opiekunom prawnym.

 

 

 

W ramach pomocy socjalnej zapewniamy:

-zakwaterowanie;

-całodzienne wyżywienie;

-całodobowy dostęp do pomieszczeń i urządzeń umożliwiających samodzielne przygotowywanie posiłków;

-całodobowy dostęp do pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych z zimną i ciepłą wodą;

-środki czystości niezbędne do utrzymania higieny osobistej, w tym przeznaczone dla osób małoletnich;

-pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz opiekę higieniczną i pomoc zalecaną przez lekarza, jeżeli stan zdrowia osoby tego wymaga;

-niezbędną odzież, bieliznę i obuwie;

-przejazdy środkami transportu publicznego,

-w razie potrzeby transport medyczny migrantom, w tym ofiarą przemocy, nadużyć i uzależnień;

 

W zakresie pomocy medycznej i psychologicznej zapewniamy:

-opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w tym pediatry),

-specjalistyczną opiekę zdrowotną (konsultacje i badania specjalistyczne),

-hospitalizację lub pobyt w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,

-zakup produktów leczniczych i środków sanitarnych, w tym środków opatrunkowych,

-zapewniamy konsultacje psychologiczne i psychoterapię;

-transport medyczny i sanitarny polegający na przewozie cudzoziemców, którzy nie są zdolni do samodzielnego poruszania się, na podstawie zaleceń lekarza.

 

O pomocy instytucjonalnej Fundacji Dialog można posłuchać w mediach:.

 

Układ otwarty – Igora Janke: https://www.youtube.com/watch?v=yh3czj2dmyY

 

Rozmowie popołudniowej Tomasza Terlikowskiego w Radiu RMF FM: https://www.youtube.com/watch?v=uJzJ5HLBUms

Podcaście Tomasza Terlikowskiego – Tak myślę – odcinek 12, od 41 minuty: https://www.youtube.com/watch?v=o__CDZ_HIds

Skip to content