Wsparcie dla szkół

Pomagamy w nauczaniu dzieci cudzoziemskich poprzez zatrudnienie osób wywodzących się ze społeczności cudzoziemców w charakterze pomocy nauczyciela, którzy pracują na terenie szkół do których uczęszcza najliczniejsza grupa uczniów cudzoziemskich. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (art. 94, ust. 4a) dzieci niebędące obywatelami polskimi mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia uczniów (obok zajęć dodatkowych z języka polskiego).

To rozwiązanie zostało wprowadzone jako próba poszukiwania metod na polepszenie sytuacji dzieci nie znających języka polskiego, które (zgodnie z polskim prawodawstwem) są od razu po przyjściu szkoły włączane w normalny tryb zajęć. Kończy się to wielokrotnie porażkami edukacyjnymi, ponieważ dzieciom bez znajomości języka polskiego trudno jest wypełniać wszystkie ciążące na nich obowiązki.

Dzięki obecności pomocy nauczyciela na terenie szkoły zarówno dzieci, jak i nauczyciele oraz rodzice mogą liczyć na wsparcie w codziennych relacjach. Panie zatrudnione przez nas prowadzą otwarte dyżury, w trakcie których mogą się do nich zgłaszać dzieci cudzoziemskie po pomoc w codziennych sprawach oraz nauczyciele, którzy mają problemy wychowawcze z dziećmi cudzoziemskimi wynikającymi zarówno z bariery językowej, jak i kulturowej.

 

ENGLISH

We help in teaching foreign children by employing people from foreign communities as teachers who work in schools attended by the largest group of foreign students. According to the Act on the Education System (Article 94, section 4a), children who are not Polish citizens have the right to assistance provided by a person who speaks the language of the pupils’ country of origin (in addition to additional Polish language classes).

This solution was introduced as an attempt to search for methods to improve the situation of children who do not know the Polish language and who (in accordance with Polish legislation) are included in the normal course of classes immediately after the arrival of the school. This results in many educational failures, because it is difficult for children without knowledge of the Polish language to fulfil all the duties incumbent on them.

Thanks to the presence of a teacher on the school premises, both children, teachers and parents can count on the support in everyday relations. Ladies employed by us run open duty hours, during which foreign children can turn to them for help in everyday matters and teachers who have educational problems with foreign children resulting from both language and cultural barriers.

 

русский

Мы помогаем в обучении детей-иностранцев, нанимая в качестве учителей людей из зарубежных сообществ, которые работают в школах, где обучается наибольшая группа иностранных студентов. В соответствии с Законом о системе образования (§ 94, часть 4а), дети, не являющиеся польскими гражданами, имеют право на помощь, предоставляемую лицом, говорящим на языке страны происхождения учащихся (в дополнение к дополнительным урокам польского языка).

Это решение было введено как попытка поиска методов улучшения положения детей, которые не владеют польским языком и которые (в соответствии с польским законодательством) включены в обычный курс обучения сразу после прибытия в школу. Это приводит к многочисленным неудачам в образовании, поскольку детям, не владеющим польским языком, трудно выполнять все возложенные на них обязанности.

Благодаря присутствию учителя в помещении школы, как дети, так и учителя и родители могут рассчитывать на поддержку в своих повседневных отношениях. Дамы, работающие в нашей компании, проводят часы работы, в течение которых иностранные дети могут обращаться к ним за помощью в повседневной жизни, а также к учителям, у которых проблемы с обучением иностранных детей вызваны языковыми и культурными барьерами.

 

 

український

Ми допомагаємо в навчанні іноземних дітей, використовуючи людей із громади іноземців як допомогу вчителя, які працюють у школах, до яких приїжджає найбільша група іноземних студентів. Відповідно до Закону про систему освіти (пункт 4a статті 94), діти, які не є громадянами Польщі, мають право на допомогу, надану особою, яка володіє мовою країни походження учнів (крім додаткових занять польською мовою).

Це рішення було запроваджено як спробу пошуку методів поліпшення становища дітей, які не володіють польською мовою, які (згідно з польським законодавством) включені в звичайний курс навчання відразу після приходу школи. Це багато разів закінчується невдачею у навчанні, оскільки дітям, які не володіють польською мовою, важко виконувати всі свої зобов’язання.

Завдяки наявності вчителя допомоги в школі, як діти, так і вчителі, а також батьки можуть розраховувати на підтримку в повсякденних стосунках. Пані та панове, ми займаємося відкритими обов’язками, під час яких іноземні діти можуть дістатися до них за допомогою в повсякденних справах і вчителів, які мають проблеми з іноземними дітьми внаслідок мовних і культурних бар’єрів.

Punkty są prowadzone w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Skip to content