Zamawiający:

Fundacja Dialog

 1. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

NIP: 542 27 09 108, Regon: 051992938

Telefon: 85 742 40 41

mail: zaz@fundacjadialog.pl

www: www.fundacjadialog.pl

Osoba do kontaktu: Izabela Dąbrowska – koordynator projektu

Tel. 697 487 328

ZAPYTANIE O CENĘ nr 2/RR/ZAZ/2021 – wsparcie mentorskie

 

Cel: rozeznanie rynku

 (do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

Przedmiot zamówienia: wsparcie mentorskie
na rzecz uczestników projektu „ZAZ – aktywni na słodko”

Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie wsparcia mentorskiego w ramach projektu pt. “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

 

Celem głównym projektu jest podniesiony dostęp do zatrudnienia oraz wyrównany poziom szans życiowych: 30 osób z niepełnosprawnościami (20K, 10M) z terenu Miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego (wyłonionych po zdiagnozowaniu) poprzez przeszkolenie zawodowe, indywidualne wsparcie specjalistyczne, podjęcie działań w kierunku powołania ZAZ oraz wsparcia zatrudnienia i objęcie procesem rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach ZAZ, a także 10 osób (4K, 6M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w ramach Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy od 01.2021 do 10.2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Grupa docelowa: 30 uczestników projektu z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną z terenu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża.

Zakładany wymiar czasu pracy: łącznie 300 godzin w trakcie realizacji projektu. Średnio po 10 godzin na osobę
(w zależności od potrzeb uczestników).

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, czynności świadczone osobiście przez oferenta.

Termin realizacji: od 01.04.2021 do 31.10.2023.

Płatność za wykonanie zadania realizowana będzie w okresach miesięcznych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę kart czasu pracy, dokumentacji prowadzonego wsparcia, protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz rachunku/faktury wystawionej na Zamawiającego.

 

Miejsce realizacji: Spotkania z UP będą mogły odbywać się w kilku lokalizacjach – w Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy, w ośrodkach pomocy społecznej w gminach objętych projektem lub miejscach zamieszkania UP, czy innych wskazanych przez UP – w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika. Docelowo (od 01.2022) wsparcie mentorskie UP będzie świadczone w siedzibie ZAZ w Chojnach Młodych (gmina Łomża).

Cena powinna uwzględniać wszystkie aspekty związane z realizacją zamówienia. 

Zamawiający nie zapewnia noclegów, wyżywienia ani zwrotu kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi.

Zakres wykonywanych czynności:

 1. Prowadzenie indywidualnego wsparcia mentorskiego na rzecz uczestników projektu, w tym: pracy z uczestnikami w kierunku wzmocnienia umiejętności planowania i osiągania celów, pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego i społecznego, doradztwo prawne, finansowe, organizacyjne mające na celu praktyczną pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych uczestników.
 2. Sporządzenie i zawarcie kontraktów z uczestnikami projektu oraz ich realizacja.
 3. Motywowanie UP do aktywnego uczestnictwa w projekcie.
 4. Pozyskiwanie informacji na temat potencjału UP, sytuacji społeczno-zawodowej i innych uwarunkowań w celu sporządzenia trafnej opinii.
 5. Pomoc w nawiązaniu kontaktów z zakładami pracy.
 6. Współpraca z kadrą projektu w celu prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych celów i rezultatów.
 7. Prowadzenie dokumentacji projektu i świadczonej pracy zgodnie z zaleceniami koordynatora projektu oraz wykonywanie innych poleceń służbowych w zakresie obowiązków wynikających z realizowanego projektu.

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Ukończony kurs lub szkolenie z zakresu pracy z osobami z tzw. grup defaworyzowanych.
 3. Doświadczenie zawodowe w danym obszarze merytorycznym.
 4. Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 5. Umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, np. aktywne słuchanie, skuteczne mówienie, techniki skutecznej komunikacji, umiejętność nawiązania kontaktu, umiejętności wzbudzania motywacji, empatia.
 6. Umiejętności metodologiczne: diagnozowanie, znajomość technik i narzędzi pozyskiwania informacji (obserwacja, wywiad) i ich analiza.
 7. Umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji: praca w zespole zadaniowym, koordynacja, organizacja procesu pomocy.
 8. Wykonawca powinien zapewniać:
 9. należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,
 10. gotowość do dostosowania terminów realizacji przedmiotu zamówienia do potrzeb uczestników i możliwości organizacyjnych Zamawiającego (dyspozycyjność).

Termin i sposób złożenia  oferty:  Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie, mailem) na formularzu (Załącznik 1).

 

Do oferty należy dołączyć CV osoby mającej świadczyć usługę indywidualnie oraz kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, ukończenie kursu lub szkolenia z zakresu pracy z osobami z tzw. grup defaworyzowanych. 

Zapytanie ofertowe – Mentor (pdf)

Formularz ofertowy – Mentor (pdf)

Formularz ofertowy – Mentor (doc)

Skip to content