Zamawiający:

Fundacja Dialog

 1. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

NIP: 542 27 09 108, Regon: 051992938

Telefon: 85 742 40 41,

e-mail: zaz@fundacjadialog.pl

www: www.fundacjadialog.pl

Osoba do kontaktu:

Izabela Dąbrowska – koordynator projektu

tel. 697 487 328

                ZAPYTANIE O CENĘ nr 3/RR/ZAZ/2021 – wyżywienie uczestników CIS

Cel: rozeznanie rynku

                (do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

      Przedmiot zamówienia: wyżywienie uczestników CIS

           w ramach projektu „ZAZ – aktywni na słodko”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

     Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej – wyżywienie uczestników CIS w ramach projektu pt. “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

     Celem głównym projektu jest podniesiony dostęp do zatrudnienia oraz wyrównany poziom szans życiowych 30 osób z niepełnosprawnościami (20K, 10M) z terenu Miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego (wyłonionych po zdiagnozowaniu) poprzez przeszkolenie zawodowe, indywidualne wsparcie specjalistyczne, podjęcie działań w kierunku powołania ZAZ oraz wsparcia zatrudnienia i objęcie procesem rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach ZAZ oraz 10 osób (4K, 6M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w ramach Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy od 01.2021 do 10.2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pożywienia dla uczestników CIS w formie dania obiadowego (zupa, drugie danie, napój) do Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy (CIS) w ramach projektu “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

 1. Dostawa pożywienia nastąpi do Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy Poduchownej przy Stawiskowskiej 6a. Dopuszczalne jest również zorganizowanie pożywienia w lokalu gastronomicznym znajdującym się w odległości do 500 m od CIS.
 2. W okresie trwania projektu w CIS weźmie udział 10 uczestników, zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu w dni powszednie. Uczestnik może brać udział w CIS przez maksymalnie 12 miesięcy.
 3. Wykonawca zapewni odpowiednią temperaturę dań obiadowych.
 4. Menu obiadowe nie może powtórzyć się w tym samym tygodniu. W przypadku szczególnego zapotrzebowania – osoby niepełnosprawne, dieta uzasadniona medycznie, wegetarianizm, itp. – dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania zasad jakości i estetyki podczas przygotowywania, dostarczania i serwowania posiłków oraz przestrzegania właściwych przepisów Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wykonawca zapewnia transport cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.
 6. Wykonawca zapewnia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, szklanki/kubeczki, sztućce, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami w menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania pożywienia z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych oraz przygotowania posiłków w dniu świadczenia usługi cateringowej.
 8. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. Co do zasady Wykonawca dostarczy pożywienie w formie dania obiadowego dla uczestników warsztatów do użyczonej sali najpóźniej 5 min. przed rozpoczęciem przerwy obiadowej zgodnie z dostarczonym harmonogramem zajęć (przerwa obiadowa jest planowana w godz. 14:00 – 14:30).
 9. Każdorazowo dokładna liczba osób uczestniczących w warsztatach potwierdzana będzie na dzień przed przeprowadzeniem spotkania. W przypadku nieobecności uczestników ustalona kwota za realizację usługi ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu na podstawie oferowanej stawki jednostkowej. W przypadku nieobecności niezgłoszonej w terminie Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości
 10. Koszt dowozu pożywienia musi być uwzględniony w cenie oferty.
 11. Wykonawca może używać wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie.
 12. Wykonawca ma obowiązek kontrolowania aktualności badań sanitarno – epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków.
 13. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Termin i sposób złożenia  oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.04.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie, mailem) na formularzu (Załącznik 1).

 

Formularz ofertowy – Wyżywienie CIS (doc)

Formularz ofertowy – Wyżywienie CIS (pdf)

Zapytanie ofertowe wyżywienie CIS (pdf)

Skip to content