Procedura Rozpatrywania Wniosków o Mieszkania Wspierane Fundacji Dialog:

I. Skład i działanie Zespół Weryfikujący ds. Najmu Społecznego:
Zespół Weryfikujący ds. Najmu Społecznego, składający się z Kierownika Biura Najmu i
dwóch osób członkowskich, zbiera się raz w miesiącu na końcu miesiąca, na zasadzie
powołania przez Kierownika Biura Najmu.
Kierownik Biura Najmu powołuje osoby członkowskie rotacyjnie, gwarantując w ten sposób
sprawiedliwość ocen oraz niezależność decyzji.
II. Przygotowanie do Zebrań Zespołu Weryfikacyjnego:
Na początku każdego zebrania Zespół Weryfikujący ds. Najmu Społecznego, Specjalista do
spraw Edukacji przekazuje wypełnione formularze rekrutacyjne oraz spis punktowy
wszystkich osób aplikujących, zawierający informacje na temat spełnienia przez nich
wymogów formalnych.
III. Przegląd i ocena wniosków:
Zespół Weryfikujący ds. Najmu Społecznego dokonuje przeglądu złożonych wniosków na
podstawie punktacji i zebranych informacji dodatkowych, takich jak możliwość
współdzielenia gospodarstwa domowego, opinię i rekomendacje wynikające z wizyt
środowiskowych pracownika socjalnego oraz dodatkowe komentarze Specjalisty do spraw
Edukacji.
Następnie, Zespół Weryfikujący ds. Najmu Społecznego dokonuje ewaluacji i oceny
wniosków, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty aplikantów na zasadach ogólnych oraz
szczególnych.
IV. Kryteria oceny wniosków:
Zasady ogólne:
● Kandydaci spełniający kryteria i którzy otrzymali powyżej 300 pkt w ankiecie aplikacji
są kierowani do dalszego etapu – na listę osób oczekujących.
● Kandydaci nie mogą spełniać kategorii wykluczających.
● Wszystkie warunki formalne muszą być spełnione. Każdy aplikant ma 30 dni na
dostarczenie niezbędnych dokumentów. Po tym czasie ich aplikacja zostaje
anulowana i należy ją rozpocząć ponownie. W sytuacjach szczególnych, istnieje
możliwość pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia prośby o wydłużenie tego
okresu.

Zasady szczególne:

● Na wniosek pracownika socjalnego, kandydat może otrzymać do 150 dodatkowych
punktów oceny kwestionariusza, w określonych przypadkach (objęcie długofalowym
wsparciem Fundacji Dialog, braki w informacjach itp.).
● W przypadku zgłoszenia chęci współdzielenia mieszkania przez więcej niż jedno
gospodarstwo domowe, punktacja tego o wyższej liczbie punktów jest brana pod
uwagę przy ocenie. Gospodarstwo domowe z niższą liczbą punktów jest
automatycznie przydzielane do punktacji z wyższym wynikiem.
V. Kolejne etapy rozpatrywania wniosków:
Wnioski, które spełniają kryteria ogólne i szczególne, są przekazywane do kolejnego etapu i
umieszczane na liście oczekujących na mieszkanie, według porządku od najwyższej do
najniższej grupy punktowej oraz dostępności mieszkania spełniającego warunki opisane w
umowie.
Wszystkie osoby na liście oczekujących będą w systemie przez okres 6 miesięcy. Po tym
okresie aplikanci są zobowiązani do zgłoszenia wszelkich zmian, które zaistniały w
gospodarstwie domowym w ostatnich 6 miesiącach, które mogą wpłynąć na ilość punktów.
Informacja o konieczności aktualizacji danych lub o upływie 6-miesięcznego okresu
oczekiwania zostanie przekazana drogą emailową lub telefoniczną przez pracownika Biura
Najmu. Każdy aplikant będzie miał wówczas 30 dni na odpowiedź.
W przypadku aplikacji o tej samej sytuacji oraz liczbie punktowej, o pierwszeństwie decyduje
data złożenia wniosku.
VI. Komunikacja decyzji:
● Wszyscy aplikanci, niezależnie od wydanej decyzji, zostaną o niej poinformowani w
ciągu 14 dni roboczych od dnia zebrania Zespół Weryfikujący ds. Najmu
Społecznego.

Niniejsza procedura jest obowiązująca od dnia jej wydania i ma na celu zapewnienie
przejrzystości i sprawiedliwości procesu rozpatrywania wniosków o mieszkania wspierane.

Załączniki:

Informacje dotyczące kryteriów formalnych

Przykłady dokumentów wymaganych

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie H.O.M.E

Informacja o pracy biura najmu społecznego