“Prawo w Polsce część I”

 

Jak i kiedy można ubiegać się o pobyt stały lub obywatelstwo polskie?

Jakie przysługują mi prawa i obowiązki w Polsce?

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów?

Skąd pobrać wnioski do urzędów? Jak je wypełnić?

 

Na te i inne pytania związane z kwestiami prawnymi znajdziecie Państwo odpowiedź podczas spotkania, na które zapraszamy – zgodnie z założeniami projektu – osoby z krajów spoza Unii Europejskiej, a obecnie mieszkańców Podlasia, przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych wskazani jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

Szkolenie jest bezpłatne. Poprowadzić je będzie doświadczony prawnik specjalizujący się w zakresie proponowanej tematyki szkolenia. Zapewniamy tłumacza. Ilość miejsc ograniczona

.

Data i miejsce szkolenia:

25.07.2018/17.30-19.00/

 Fundacja Dialog ul. Ks. Abramowicza 1 w Białymstoku.

 

Chętnych  prosimy o zgłoszenia do 22.07.2018 r. na adres email: elzbietacholko@gmail.com lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji Dialog:

  1. ks. Abramowicza 1 w Białymstoku w godz. 10.00-16.00

od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia uzyskasz pod numerem telefonu: 790 634 894

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

 

“ Право в Польше I часть”

 

Как и когда можно подаваться на постоянное место жительства или польское гражданство?

Какие права и обязанности я приобретаю в Польше?

На что обратить внимание при подписании договоров?

Откуда скачать анкеты  для нужных учреждений? Как их заполнить?

 

На эти и другие вопросы, связанные с юридическими проблемами Вы найдёте ответ во время встречи, на которую мы Вас приглашаем – в соответствии с концепцией нашего проекта – люди из стран, не состоящих в Евросоюзе, а также жителей Подлясья,находящихся на основании разрешения на временное проживание, постоянное, согласия на пребывание по гуманитарным причинам, являются основной целевой группой проектов в рамках Программы FAMI.

Курс является бесплатным. Проведёт его опытный юрист, бспециализирующийся в сфере предлагаемой темы. Предоставляем переводчика.Количество мест ограничено.

Дата и место проведения курса:

25.07.2018/17.30-19.00-/

Фонд Диалог ул. Кс.Абрамовича 1 в Белостоке.

 

Желающих просим сообщить нам до 22.07.2018г.по мэйлу: elzbietacholko@gmail.com         или беспосредственно в офисе Фонда Диалог ул. Кс.Абрамовича 1 в Белостоке с 10:00 – до 16:00 c понедельника по пятницу.

 

Подробную информацию о курсе можно узнать по телефону 790-634-894.

 

„Law in Poland part I”

 

How and when to apply for permanent residence or polish citizenship?

What rights and duties do I have in Poland?

What should I consider when concluding a contract?

Where can I download official requests? How to fill them out?

 

Answers for these and other questions in the field of law You will find during a training offered for persons coming from countries outside of the European Union and now living in Podlasie region, staying in Poland on the base of temporary or permanent residence, refugee status or subsidiary protection, ponited out as beneficiary of the projects of FAMI ( Asylum, Migration and Integration Fund) Programme.

The training is free. It will be provided by a lawyer specialised in the subject of the training. We provide a translator.

The number of participants is limited.

 

Date and place of the training:

25th of July 2018/ 5.30-7.00 p.m./

Fundacja Dialog ul. Ks. A. Abramowicza 1 Białystok

 

If You’re interessted please report your request till the 22nd of July 2018 on the email address: elzbietacholko@gmail.com

or directly in the Fundacja Dialog office on the Abramowicza St. 1 in Bialystok.

 

For further information please contact us under: 790 634 894

 

Skip to content