DOM POWROTU

Dom Powrotu jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci działającą w ramach pieczy zastępczej. Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dom Powrotu mieści się w Białymstoku przy ul. Orzechowej 46 a jego funkcjonowanie jest finansowane ze środków budżetu miasta Białegostoku. Placówka zapewnia całodobową i profesjonalną opiekę dzieciom, które z powodu zaburzonej funkcji opiekuńczo-wychowawczej swoich rodziców nie mogą przebywać w domu rodzinnym. Zaistniała sytuacja powoduje, iż dziecko nie ma możliwości zdobywania prawidłowych wzorców funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. Dom Powrotu zapewnia szereg zróżnicowanych działań zmierzających do usprawnienia umiejętności budowania pozytywnych relacji ze swoimi bliskimi aby w ten sposób wzmacniać więzi rodzinne. Wszystkie oddziaływania mają na celu umożliwienie powrotu dziecka do rodziny bądź rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. W przypadku dzieci osiągających pełnoletniość zapewniona jest wsparcie w usamodzielnianiu się. Cele swoje placówka osiąga poprzez:
zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
realizację przygotowanych we współpracy z asystentem rodziny planów pomocy dziecku;
umożliwienie kontaktu dzieciom z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodziny;
zapewnienie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych;
obejmowanie dzieci działaniami terapeutycznymi;
zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Skip to content