Najlepsze dla najmłodszego

Fundacja Dialog informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku rozpoczęła realizację projektu pt.: Najlepsze dla najmłodszego” (nr RPO.03.01.01-20-0306/18).

Projekt jest realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 58 Integracyjnym im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku, ul. Palmowa 20A, 15-795 Białystok

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 409 365,75 PLN, w tym dofinansowanie: 342 800,75 PLN

Grupa docelowa: 189 dzieci i 41 nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 58 Integracyjnego w Białymstoku

Główny cel projektu:

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 58 Integracyjnym im. J. Wilkowskiego w Białymstoku poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego skierowanego do 189 dzieci w wieku przedszkolnym (108 chłopców, 81 dziewczynek), w tym 46 dzieci z niepełnosprawnością (28 chłopców, 18 dziewczynek) oraz 41 nauczycieli w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

 • zakupy TIK i montaż
 • modernizacja i wyposażenie sali do pracy metodą Montessori
 • modernizacja pomieszczenia gospodarczego na powstanie Sali Doświadczania Świata
 • dostosowanie przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
 • zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu/narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
 • modernizacja i wyposażenia 2 sal pracujących metodą FROEBLA
 • modernizacja sali teatralnej
 • dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka

Zadanie 2. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów

 • zajęcia specjalistyczne: dogoterapia, hipoterapia, korekcyjno-kompensacyjne, metodą Montessori, metodą Froebla oraz zajęcia w Sali Doświadczania świata – metodą Snoezelen.

Zadanie 3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Szkolenie – Sala Doświadczania Świata: koncepcja Snoezelen i możliwości jej zastosowania – szkolenie podstawowe
 • Szkolenia prowadzone przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytut „ProEduco”

Zadanie 4. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne z wykorzystaniem form muzycznych i teatralnych
 • Zajęcia grupowe Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zadanie 5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli – Sensoryka

 • Szkolenie – Wstęp do Sensoplastyki
 • Szkolenie – Trener Sensoplastyki 1 i 2 st.

Zadanie 6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli – szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi

 • szkolenia do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi

REKRUTACJA do udziału w projekcie:

Zgłoszenia do udziału w projekcie można dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka) w sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego, wychowawcy lub w biurze projektu.

Biuro projektu prowadzi:
Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku, ul. Palmowa 20a,15-795 Białystok

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu:
Dariusz Polkowski, tel. 506 271 214,
e-mail: dlanajmlodszego@fundacjadialog.pl

 

Regulamin projektu

Deklaracja uczestnictwa

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Skip to content