Pragniemy poinformować, że zapytanie ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/058/2017 zostało unieważnione w związku z faktem, że złożone oferty przekraczały kwotę założoną na realizację usługi w budżecie projektu.

Postępowanie na realizację usługi zostanie ogłoszone ponownie w najbliższych dniach.

 

Fundacja Dialog zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z egzaminami prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zawodowych przeprowadzonymi przez zewnętrzną instytucję certyfikującą lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) oraz szkolenia BHP dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” RPO.07.01.00-20-0058/16  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Treść ogłoszenia została zmieniona w dniu 12.04.2017 r. w następujących punktach:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z egzaminami prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych przeprowadzonymi przez zewnętrzną instytucją certyfikującą lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) oraz szkolenia BHP dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” RPO.07.01.00-20-0058/16.
2. Efektem kursu jest nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji których dotyczy zapytanie stanowi załącznik nr 4 do zapytania.
3. Usługi szkoleniowe powinny być realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
4. W ramach zamówienia przewidujemy realizację następujących kursów zawodowych oraz szkoleń:
– Kurs opiekuna/opiekunki osób starszych (część teoretyczna i praktyczna) nie mniej niż 40 godzin – 15 uczestników
– Kurs spawacz metodą TIG (cześć teoretyczna i praktyczna) nie mniej niż 103 godziny – 10 osób
– Kurs prawo jazdy kat. B (część teoretyczna i praktyczna) – 15 uczestników
– Kurs pilarz (część teoretyczna i praktyczna) nie mniej niż 120 godzin – 10 uczestników
– Szkolenie BHP nie mniej niż 8 godzin – 50 uczestników
5. Zamawiający wybierze jednego wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę na realizację całości Zamówienia.
REGULACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
1) Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu program kursu, który winien być zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz.U. z 2014 r, poz. 622) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybów i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014, poz. 667).
2) Uczestnikami kursu będą osoby uczestniczące w projekcie: „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” RPO.07.01.00-20-0058/16.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, w zakresie każdego z kursów.
4) Wykonawca zorganizuje kursy zawodowe na terenie gminy Michałowo, której uczestnicy są objęci wsparciem w ramach projektu lub zapewni uczestnikom transport do miejsca realizacji szkolenia
5) W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe (xero, książki, itp.) oraz ubrania robocze wchodzą w skład kosztu szkolenia.
6) W przypadku gdy kurs w danym dniu, będzie trwał dłużej niż 4 godziny Wykonawca zapewni uczestnikom przerwę kawową. W przypadku gdy kurs zawodowy, w ramach której przewidziano przerwę kawową dla tej samej grupy osób w danym dniu, będzie trwał dłużej niż 6 godziny Wykonawca zapewni także catering w postaci dwóch dań (zupy i drugiego dania) oraz napoju.
7) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji przebiegu szkolenia.
8) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
9) Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego szkolenia, a w szczególności: programu szkolenia, harmonogram, dokumenty związane z kosztami kursu, listy obecności uczestników.
10) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia zakończenia kursu, następujących dokumentów:
a) oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie;
b) oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia;
c) kserokopii rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji poświadczone za zgodność z oryginałem;
d) kserokopii list obecności poświadczona za zgodność z oryginałem;
11) Wykonawca, w trakcie realizacji zajęć zapewni dla każdego z uczestników każdego z kursów ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w wysokości 10 000 zł przypadającej na osobę.
12) Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
a) nie zgłoszeniu się uczestników na kurs,
b) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób,
c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia i umowy.
13) Wykonawca zapewni wykładowców posiadających kwalifikacje i uprawnienia zgodne z programem kursu.
14) Wykonawca ma obowiązek poddania się kontroli dokonanej przez Zamawiającego oraz uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy oraz zapewnienia kontrolującym prawa wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją danego kursu.
15) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z zasadami zawartymi we wzorze umowy.
16) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., 2135 ze zm.) przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych osób skierowanych na kurs.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Fundacja Dialog, ul. Ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zmienione

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Skip to content