Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza zainteresowane osoby do przedstawienia oferty cenowej na prowadzenie warsztatów komputerowych dla uczestników projektu „Aktywni seniorzy w Milejczycach” w domu seniora w Milejczycach prowadzonego przez
Zamawiającego, (nr projektu: RPPD.07.02.01-20-0049/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII. ROZWÓJ LOKALNY Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych.

 

-Rozeznanie rynku 2021 komp.

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę zajęcia komputerowe

Skip to content