ZAPYTANIE O CENĘ nr 4 /OD/2019 z dnia 02.09.2019r.

with Brak komentarzy

Fundacja Wspierania Rodzin KORALE  w celu zapytania o cenę zaprasza osoby zainteresowane do  przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych pracownikom i wolontariuszom instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej służące realizacji pracy z dorosłymi i dziećmi, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” nr RPPD.07.02.01-20-0022/18 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Zapytanię o cenę SZKOLENIA
Zapytanię o cenę SZKOLENIA ZAŁ. word