Zapraszamy na bezpłatne warsztaty wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi lub zdrowotnymi (w tym ASD). Spotkanie odbędzie się 19 września, o godzinie 16. w Fundacji Dialog, przy ul. Abramowicza 1.
Warsztaty poprowadzi mgr Danuta Matreńczyk – pedagog, doradca zawodowy oraz trener I i II stopnia w zakresie prowadzenia treningów psychologicznych i warsztatów szkoleniowych rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z nastolatkami, rodzicami i nauczycielami.
Ilość miejsc jest ograniczona!
ZGŁOSZENIA: imię nazwisko, nr pesel, telefon kontaktowy, adres meil – przyjmowane są do godziny 14-tej, 18.09.2022r, pod nr telefonu: 788 879 776 lub na e-meil: projekty123@o2.pl
Warsztaty finansowane są ze środków EFS.
Dokumenty do pobrania:

Warsztaty odbędą się w ramach projektu pn. „Razem możemy więcej II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 7. POPRAWA
SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF.
Uczestnikiem warsztatów może zostać osoba:
1. zamieszkująca na terenie gmin BOF: Turośń Kościelna, Supraśl, Zabłudów, Choroszcz,
Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny i M. Białystok,
2. zgłaszająca dobrowolnie chęć udziału w projekcie,
3. wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach projektowych,
4. zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym:
a. osobą niesamodzielną i/lub osobą z niepełnosprawnością,

b. jest opiekunem faktycznym osoby z niepełnosprawnością i/lub osoby niesamodzielnej
Zgodnie z definicją zawartą w wytycznych odnośnie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym to m.in.:
1) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby i rodziny kwalifikujące się
do objęcia wsparciem pomocy społecznej spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w
art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu
ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, przeżywające trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o
cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub
narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
2) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.
U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.),
4) rodzice dzieci/młodzieży przebywającej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),
5) rodziny:
a) korzystające z asystentury rodzinnej,
b) posiadające ograniczoną władzą opiekuńczo-wychowawczą,
c) objęte procedurą Niebieskiej Karty, nadzorem kuratorów,
d) wspomagane przez Program Operacyjny Polska Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020
6) dzieci i młodzież korzystająca z placówek wsparcia dziennego,
7) pracownicy i wolontariusze jednostek wsparcia rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz osoby sprawujące
pieczę zastępczą.

Skip to content