Fundacja Dialog wraz z Rzymskokatolicką Parafią Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Milejczycach zapraszają do udziału w projekcie pn. „Aktywni seniorzy w Milejczycach” nr RPPD.07.02.01-20-0049/19. Projekt jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jest realizowany w województwie podlaskim na terenie gminy Milejczyce, w okresie od 01.07.2020.r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych jakimi są usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej poprzez prowadzenie klubu seniora oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji grupy seniorów 50 osób niesamodzielnych w wieku 65+ zamieszkujących obszar gminy Milejczyce do 30.06.2023 r.

Uczestnicy projektu:

 1. Uczestnikiem/uczestniczką Projektu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:
  1. Zamieszkuje teren gminy Milejczyce, w rozumieniu przepisów K.C. (oświadczenie uczestnika).
  2. Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (oświadczenie uczestnika).
  3. Osoba niesamodzielna: ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. (orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ zaświadczenie lekarskie/ oświadczenie kandydata) lub osoba z niepełnosprawnością ze względu na całościowe zaburzenia.

Przewidziane formy wsparcia w projekcie:

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • usługi opiekuńcze – usługi w formie krótkookresowego pobytu w klubie seniora skierowane do osób niesamodzielnych. W klubie seniora będą prowadzone zajęcia mające na celu:
 • zagospodarowanie czasu wolnego,
 • zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
 • działania prozdrowotne (edukacja, spotkania z lekarzami), kulturalne (wyjścia do kina,     teatru), edukacyjne (np. nauka obsługi komputera),

oraz:

 • zajęcia z zakresu kultury fizycznej,
 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo rodzinne,
 • zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania (np. plastyczne, muzyczne).

Formularz rekrutacyjny

Skip to content