Wolontariat Europejski

1 stycznia 2014 r. swoją działalność rozpoczął program edukacyjny Unii Europejskiej „Erasmus +”. Program ten zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), „Młodzież w działaniu”, akcję Jean Monnet, oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Program realizowany będzie przez siedem lat, do roku 2020.

„Erasmus + Młodzież” jest jednym z programów sektorowych, który adresowany jest do młodych ludzi, osób z nimi pracujących oraz organizacji, które działają na rzecz młodzieży, a także instytucji, które mają wpływ na rozwój edukacji pozaformalnej. Program ten stanowi kontynuację programu „Młodzież w działaniu” realizowanego w latach 2007-2013. Składa się z trzech akcji: 1) Mobilność edukacyjna, 2) Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz 3) Wsparcie reform w edukacji.

Pierwsza akcja programu obejmuje: wymiany młodzieży, Wolontariat Europejski oraz wyjazdy osób pracujących z młodzieżą. Wolontariat Europejski (EVS – European Voluntary Service), o którym będzie dalej mowa, skierowany jest do osób w wieku 17-30 lat. Umożliwia wyjazd za granicę w celu pracy wolontarystycznej w wybranym kraju i projekcie, który odpowiada zainteresowaniom kandydata. Jest to specyficzny rodzaj wolontariatu, w którym wolontariusz nie tylko pomaga społeczności lokalnej, ale również zdobywa nowe kompetencje. Czas trwania projektów wynosi od 2 do 12 miesięcy. Od kandydatów nie wymaga się żadnych specjalnych kwalifikacji, wystarczy silna motywacja do wyjazdu i chęć działania. Wyjechać można do Krajów Programu, czyli 28 państw członkowskich UE, krajów kandydujących do UE: Turcji i Macedonii, krajów EOG: Norwegii, Lichtensteinu, Islandii, a także do Sąsiadujących Krajów Partnerskich w Europie Południowo Wschodniej takich jak: Albania czy Serbia, w Europie Wschodniej i Kaukazie, np. Armenii, Rosji czy Gruzji, oraz do krajów Basenu Morza Śródziemnomorskiego, między innymi do: Egiptu czy Maroko.

Osoby zainteresowane udziałem w Wolontariacie Europejskim muszą znaleźć organizację wysyłającą w Polsce, która zajmie się załatwieniem formalności związanych z ich wyjazdem. Równocześnie powinny przygotować życiorys oraz list motywacyjny i rozpocząć poszukiwania odpowiadających im projektów. Baza projektów jest bardzo duża, a ich tematyka zróżnicowana, tak więc każdy może  znaleźć coś dla siebie. Gdy kandydat zostaje przyjęty do projektu, podpisuje umowę, która zawiera zadania i obowiązki organizacji wysyłającej, goszczącej oraz wolontariusza. W ramach EVS,  każdy wolontariusz ma zagwarantowane między innymi szkolenia, kurs językowy, opiekę koordynatora i mentora, certyfikat Youthpass, który otrzymuje po pomyślnie zakończonym działaniu. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje o kompetencjach zdobytych podczas pracy wolontarystycznej w projekcie. Wolontariat Europejski jest również atrakcyjny ze względu na to, że umożliwia wyjazd za granicę każdemu, bez względu na sytuację materialną. W ramach EVS wolontariusz ma zapewnione między innymi: zakwaterowanie, wyżywienie, koszty podróży w obie strony, a także kieszonkowe.

Fundacja Dialog realizuje Wolontariat Europejski od 2009 roku. Posiada akredytację na wysyłanie wolontariuszy, a także na koordynowanie projektów. Dominującym działaniem podejmowanym przez pracowników Fundacji jest koordynacja projektów skierowanych do dzieci uchodźców mieszkających w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Białymstoku i w Czerwonym Borze. Wolontariusze pracują w przedszkolach dla dzieci uchodźczych, prowadzą zajęcia edukacyjne, bawią się, organizują im czas wolny. Ponadto, przygotowują dodatkowe zajęcia dla dzieci starszych, czasem również dla osób dorosłych. Proponowane działania wynikają zazwyczaj z zainteresowań wolontariuszy, ich pomysłów i zapału do pracy. Mimo bariery językowej, wolontariusze zawsze znajdują odpowiedni sposób komunikacji  z dziećmi. Poza pracą w przedszkolach, młodzież prowadzi również warsztaty w języku angielskim dla uczniów białostockich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematyka warsztatów koncentruje się zazwyczaj wokół praw człowieka, stereotypów, uchodźstwa, a także krajów pochodzenia wolontariuszy. Dla dzieci i młodzieży szkolnej jest to nie tylko okazja to pogłębienia swojej wiedzy w zakresie proponowanej problematyki, ale także bezpośrednie spotkanie z obcokrajowcami, którzy przyjechali do Polski aby nieodpłatnie pracować na rzecz innych.

Nasza fundacja pełniła rolę organizacji koordynującej (dla ponad 70 wolontariuszy), ale także goszczącej i wysyłającej. W związku z tym, że organizacja już ósmy rok koordynuje projekty z udziałem wolontariuszy europejskich, we współpracy z wieloma zagranicznymi partnerami z takich krajów jak między innymi Francja, Hiszpania, Austria, Niemcy, Włochy, Gruzja, Rumunia, Armenia, Rosja, Słowenia i Turcja, z każdym rokiem doświadczenie organizacji wzrasta, zarówno pod względem przygotowania odpowiedniego wsparcia dla młodych osób biorących udział w projektach, jak i pod względem bezpośredniej pracy z wolontariuszami, współpracy z organizacjami partnerskimi oraz profesjonalnej koordynacji realizowanych inicjatyw. W 2013 roku jeden z projektów EVS realizowanych przez Fundację – “EVS dla Uchodźców” – otrzymał nagrodę Komisji Europejskiej. W 2016 roku projekt “EVS dla Kaukazu” zwyciężył w konkursie EDUinspiracje w kategorii edukacji pozaformalnej młodzieży.

Wolontariat Europejski przynosi wiele korzyści nie tylko społeczności lokalnej, ale również jego uczestnikom. Wolontariusze zdobywają cenne na rynku pracy doświadczenie zawodowe, sprawdzają swoje możliwości i ograniczenia, uczą się pracy w międzynarodowej grupie. Poznają ludzi z różnych krajów, a tym samym kultury, tradycje i obyczaje tam panujące. Wolontariusze przyjeżdżający do projektów realizowanych przez Fundację w sposób szczególny poszerzają swoje kompetencje międzykulturowe, gdyż pracują razem z ludźmi z różnych krajów w Polsce, głównie na rzecz osób narodowości czeczeńskiej. Uczą się więc wielu języków obcych.

Osoby zainteresowane udziałem w Wolontariacie Europejskim zachęcam do zapoznania się ze stroną programu Erasmus + http://erasmusplus.org.pl/, zapraszam także do kontaktu z Fundacją Dialog tel. 85 742 40 41, wolontariat@mentoring.pl.

Skip to content