Fundacja Dialog w partnerstwie z Gminą Mońki /Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mońkach zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie
pn. „Usługi opiekuńcze w Mońkach”

 

Projekt będzie realizowany w województwie podlaskim na terenie gminy Mońki, w okresie od 01.12.2020r. do 31.12.2021r.
Okres realizacji: 01.12.2020r. – 31.12.2021r.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziom funkcjonowania 16 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych (10K, 6M) z terenu gminy Mońki w wyniku korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania (w lokalnej społeczności) oraz ukończenia kursu opiekunki środowiskowej i z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla os. z ASD i niepełnosprawnością intelektualną przez 9 osób oraz szkoleń z zakresu usług opiekuńczych przez 16 osób w okresie od grudnia 2020 do grudnia 2021.

Uczestnikiem/uczestniczką Projektu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:

  1. Osoba zamieszkująca teren gminy Mońki, w rozumieniu przepisów K.C. (oświadczenie uczestnika).
  2. Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (oświadczenie uczestnika).
  3. Osoba niesamodzielna: ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. (orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ zaświadczenie lekarskie/ oświadczenie kandydata) lub osoba z niepełnosprawnością ze względu na całościowe zaburzenia rozwojowe.

 

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. praca socjalna – zadaniem pracownika socjalnego będzie rozpatrzenie podania o przyznanie usług opiekuńczych, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz wydanie decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, a także monitoring działań, poziomu zaangażowania UP i jej/go motywacji do dalszego korzystania ze wsparcia.
  2. usługi opiekuńcze – obejmą pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowywanie lub dostarczanie posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się); opiekę higieniczną; pielęgnację zleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  3. specjalistyczne usługi opiekuńcze – dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, skierowane do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.Załączniki:
    dokumenty_rekrutacyjne UOM
    regulamin pdf