Fundacyjne Centrum Integracji Społecznej zaprasza do udziału w projekcie „HOME 2024. Zapewnienie integracji mieszkaniowej,społecznej, międzykulturowej i zawodowej wrażliwym społecznościom ukraińskim, polskim i uchodźcom mieszkającym w Białymstoku.”

Celem projektu HOME na rok 2024 jest usamodzielnienie przesiedlonej i wykluczonej społecznie ludności zamieszkującej miasto Białystok, poprzez zapewnienie dostępu do legalnego pobytu i usług społecznych, w tym ochrony, schronienia i rozwiązań mieszkaniowych, integracji
społecznej i zawodowej dla co najmniej 240 osób w trudnej sytuacji- dotkniętych przesiedleniami i wykluczonych społecznie w dostępie i wejściu oraz integracji ze społecznością lokalną w województwie podlaskim.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących Białystok i powiat białostocki, które:
• spełniają kryteria określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym;
• są bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Białymstoku;
• posiadają status UKR.

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do projektu zatrudnieni zostaną w Centrum Integracji
Społecznej (kontrakt socjalny), a w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji otrzymają
wybrane (zgodnie z potrzebami i predyspozycjami) kompleksowe wsparcie zawodowe i
społeczne: warsztaty zawodowe, doradztwo zawodowe, pracę socjalną, kurs języka polskiego.

Oferujemy:

• zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej;

• reintegrację społeczno- zawodową w zakresie prac gastronomicznych, techniczno-
logistycznych, porządkowych i rękodzielniczo- handlowych;

• badania lekarskie oraz szkolenie BHP;
• ubezpieczenie zdrowotne;
• świadczenie integracyjne (w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych).

KONTAKT 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać u pracownika socjalnego w Centrum Integracji Społecznej Fundacji Dialog, przy ul. Kolejowej 26A w Białymstoku, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00, gdzie dostępne są również deklaracje zgłoszeniowe, pod nr tel.: (85) 742 40 90, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: cis@fundacjadialog.pl
Projekt realizowany jest w okresie od 04.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

ФУНДАЦІЯ “ДІАЛОГ” ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ запрошує до участі у проекті “HOME 2024. Забезпечення житлової, соціальної, міжкультурної та професійної інтеграції вразливих українських, польських громад та осіб з досвідом міграції, які проживають у Білостоці”.

Метою проєкту HOME 2024 є підвищення рівня незалежності переміщеного та соціально виключеного населення, яке проживає у місті Білосток, шляхом надання доступу до легального проживання та соціальних послуг, включаючи захист, притулок та житлові рішення, соціальну та професійну інтеграцію для щонайменше 240 вразливих осіб, які постраждали від переміщення та соціальної ізоляції, щоб вони могли отримати доступ, увійти та інтегруватися в місцеву громаду в Підляському воєводстві.

Проєкт спрямований на людей, які проживають у Білостоці та Білостоцькому повіті, які:
– відповідають критеріям, зазначеним у статті;
– є безробітними (в тому числі довготривалими безробітними), зареєстрованими в
Білостоцькому повітовому управлінні праці;
– мають статус UKR.
Всі учасники, які пройшли відбір, будуть працевлаштовані в Центрі соціальної
інтеграції (соціальний контракт), і в рамках індивідуальних шляхів реінтеграції
отримають підібрану (відповідно до їхніх потреб і схильностей) комплексну професійну
та соціальну підтримку: професійні майстер-класи, професійне консультування,
соціальну роботу, курс польської мови.

Ми пропонуємо:
– соціальне працевлаштування в Центрі соціальної інтеграції;
– соціальну та професійну реінтеграцію у сфері гастрономії, технічної та логістичної
роботи, ведення домашнього господарства та рукоділля і торгівлі;
– медичний огляд та навчання з охорони праці та техніки безпеки;
– медичне страхування;
– інтеграційна допомога (у розмірі 120% від допомоги по безробіттю).

Особи, зацікавлені в участі в проекті, можуть отримати детальну інформацію у соціального працівника Центру соціальної інтеграції Фундації “Діалог” за адресою: вул. Колейова 26А в Білостоці, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 13:00, де також можна отримати бланки заявок, за тел.: (85) 742 40 90, або за електронною адресою: cis@fundacjadialog.pl.

Проєкт триватиме з 04.01.2024 по 31.12.2024.

Skip to content