Fundacja Dialog informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2017 roku rozpoczęła realizację dwuletniego projektu
pt.: “Budujemy swoją przyszłość z SP15” (nr RPO.03.01.02-20-0029/15).

Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku nr 15 w Białymstoku.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.

Wartość projektu: 461 568,30 PLN, w tym dofinansowanie: 430 248,30 PLN

Grupa docelowa: 110 uczniów i 20 nauczycieli SP nr 15 w Białymstoku

Główny cel projektu: Zwiększone szanse edukacyjne, rozwojowe i wychowawcze 110 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku w okresie od 01.08.2017 do 31.07.2019 zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji kluczowych, w tym nauk matematyczno-przyrodnicznych, językowych, technicznych, informatycznych, kształtowanie przedsiębiorczości i inicjatywności, podniesienie jakości kształcenia poprzez poszerzenie oferty TIK oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji 20 nauczycieli.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Mały poliglota – rozwijanie kompetencji językowych

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć

Zadanie 2. Akademia młodego odkrywcy – kształtowania i rozwijania u uczniów umiejętności przyrodniczych

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: Pluszakowe laboratorium, Trzy żywioły i Klub odkrywców
 • wyposażenie szkolnej pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć

Zadanie 3. Cyfrowy uczeń – TIK w szkole i podnoszenie umiejętności cyfrowych uczniów

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: “Scratch junior” nauka algorytmicznego myślenia u najmłodszych, “Mistrzowie Kodowania” – nauka programowania
 • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (laptopów z oprogramowaniem, tablic interaktywnych, projektorów)

Zadanie 4. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli

 • szkolenie dla realizatorów programu “Przygody Zippiego”,
 • szkolenie z zakresu wdrażania oceniania kształtującego,
 • warsztaty dotyczące metod efektywnego nauczania.

Zadanie 5. Wspieram siebie – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • zajęcia logopedyczne,
 • wsparcie psychologa,
 • zajęcia socjoterapeutyczne “Razem raźniej”
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

Zadanie 6. Miłośnicy matematyki – rozwijanie u uczniów kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: Gramy w piktogramy, Klub konstruktorów – robotyka, Matematyka umysłu gimnastyka
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

Zadanie 7. W stronę przedsiębiorczości i kariery zawodowej – działania z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego i kształtowania postawy przedsiębiorczej

 • zajęcia dodatkowe: Młody finansista
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

REKRUTACJA do udziału w projekcie odbędzie się na terenie szkoły w dwóch etapach:

I etap w dniach 15-30 września 2017 r. na rok szkolny 2017/2018
II etap w dniach 15-30 września 2018 r. na rok szkolny 2018/2019.

Zgłoszenia ucznia/uczennicy do udziału w projekcie można dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka) w sekretariacie szkoły,  u pedagoga szkolnego, wychowawcy lub w biurze projektu.

Biuro projektu prowadzi:
Fundacja Dialog
ul. Ks. Adama Abramowicza 1, 15-872 Białystok
tel. 85 742 40 41

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu:
Izabela Dąbrowska, tel. 697 487 328, e-mail: i.dabrowska.dialog@gmail.com

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Projekt pt.: “Budujemy swoją przyszłość z SP 15” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Skip to content