W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Fundację Dialog, zwracam się z prośbą o wskazanie miesięcznego kosztu pracy animatora młodzieżowej sceny twórczości o zakresie obowiązków wskazanym poniżej.

Zatrudnienie w ramach realizowanego projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego – Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

REALIZACJA:

Projekt realizowany jest na terenie gmin BOF – Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo, Juchnowiec, Supraśl, Zabłudów .

Okres zatrudnienia: lipiec 2017 r. – sierpień 2019 r. w wymiarze 40 godzin w miesiącu.

ZADANIA ANIMATORA:

 1. animowanie, moderowanie,
 2. inicjowanie i organizowanie spotkań działań, warsztatów,
 3. animowanie kontaktów pomiędzy beneficjentami, kadrą i społecznością lokalną,
 4. angażowanie społeczności lokalnej oraz twórców,
 5. diagnozowanie potencjału grupy młodzieżowej,
 6. rozbudzenia zainteresowań kulturalnych wśród uczestników projektu,
 7. ukazania nowych metod spędzania wolnego czasu,
 8. kształtowania tzw. świadomości kulturalnej,
 9. diagnozy potrzeb kulturalnych uczestników projektu,
 10. sporządzenia dokumentacji wykonanej pracy.

WYMAGANIA:

Zgłoszenia mogą złożyć Kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,
 2. 2 letnie doświadczenia zawodowego w danym obszarze merytorycznym;
 3. umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami i podmiotami;
 4. znajomość środowiska osób niepełnosprawnych, organizator imprez w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne;
 5. umiejętność facylitowania procesów grupowych, umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań;
 6. znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne;
 7. znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej;
 8. umiejętność rozwiązywania konfliktów;
 9. umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 10. uczciwość, rzetelność w pracy,
 11. mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

ZATRUDNIENIE:

 1. w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.
 2. Osoby zainteresowane podjęciem pracy, proszone są o przesłanie zgłoszenia.
 3. Z każdym z Kandydatów, którzy spełnią warunki zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Zamawiający oceni predyspozycje do pełnienia funkcji Animatora Młodzieżowej Sceny Twórczej.
 4. Umowa zostanie podpisana po indywidualnej rozmowie z pracownikami Projektu potwierdzającej posiadane doświadczenie i kwalifikacje.
 5. Miejsce realizowania usług: siedziba Fundacji DIALOG i punkty wsparcia w gminach: Białystok, Supraśl, Choroszcz, Zabłudów, Juchnowiec.

OFERTA CENOWA/ZGŁOSZENIE powinno zawierać:

 1. Proponowany miesięczny koszt pracy animatora
 2. list motywacyjny
 3. CV z opisem przebiegu pracy, posiadanego doświadczenia z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2014 r. poz. 1182),
 4. poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

Wszystkie składane załączniki muszą być podpisane. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis Kandydata (np. w formie skanu).

KONTAKT Z OGŁASZAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Fundacji DIALOG do kontaktu z Kandydatami jest Pan Marcin Kruhlej, Koordynator Projektu, adres e-mail: mkruhlej@gmail.com, tel. 505 965 634.

Oferty/zgłoszenia należy przesyłać do dnia 8 czerwca 2017 r. na adres e-mail: mkruhlej@gmail.com.

Przedstawione rozeznanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Animator młodzieżowej sceny twórczości – rozeznanie cenowe

Skip to content