Asystent cudzoziemców

Zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko asystenta cudzoziemców w punkcie informacyjno-doradczym dla cudzoziemców w Białymstoku prowadzonym w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.
Wymiar czasu pracy: do ustalenia.

Zatrudnienie w okresie od lipca 2018 do czerwca 2020 (najpierw okres próbny).

WARUNKI WYMAGANE:

 • półroczne doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym;
 • wykształcenie wyższe lub wyższe niepełne lub w trakcie studiów;
 • znajomość obowiązującego prawa dotyczącego funkcjonowania cudzoziemców w Polsce lub chęć do poznania go;
 • znajomość języka obcego (preferowany język rosyjski lub/i ukraińskiego) potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • umiejętność wypełniania i tworzenia dokumentów administracyjnych.

 WARUNKI POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oceny aplikacji):

 • Umiejętność pracy w bezpośrednim kontakcie z ludźmi;
 • Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych – towarzyszenie cudzoziemcom w trakcie wizyt w urzędach itp;
 • Umiejętność wdrażania procedur, min. dotyczących danych osobowych;
 • Doświadczenie w pracy z cudzoziemcami;
 • Wywodzenie się ze środowiska migrantów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • towarzyszenie rodzinie cudzoziemskiej w rozwiązywaniu trudnych dla niej sytuacji
 • wyjaśnianie zasad, norm i obowiązków funkcjonujących w Polsce
 • pomoc w poszukiwaniu mieszkań, nawiązywanie kontaktów z właścicielami mieszkań, pośredniczenie w kontaktach z wynajmującymi, wprowadzenie w realia rynku mieszkaniowego, tłumaczenie obowiązujących zasad, pomoc w płaceniu rachunków
 • towarzyszenie podczas wizyt u lekarza
 • pośredniczenie w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych oraz w kontaktach z instytucjami
 • pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych
 • przekazywanie informacji o miejscach, do których można zwracać się z problemami
 • pomoc w tłumaczeniu dokumentów oraz w trakcie wizyt w urzędach itp.
 • wyjaśnianie istniejących różnic kulturowych, istotnych dla jakości procesu integracji
 • promocja działań punktu wśród cudzoziemców i współpracujących instytucji
 • raportowanie o rezultatach do koordynatora projektu;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony w wymiarze 1/8 etatu (pierwsze 3 miesiące na okres próbny);
 • praca w jeden dzień w tygodniu w wymiarze pięciu godzin (możliwość indywidualnego rozłożenia godzin pracy).

WARUNKU UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI:

Przesłanie CV oraz/lub listu motywacyjnego.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA APLIKACJI:

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać za pomocą poczty e-mail do dnia 28 czerwca na adres e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl lub dostarczyć do siedziby Fundacji (ul. Abramowicza 1, Białystok).

DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Dodatkowych informacji udziela Marcin Kruhlej , tel. 505 965 634, e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl

Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Dialog w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z przekazaniem danych osobowych do Fundacji Dialog. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Dialog, z siedzibą w Białymstoku, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji przez kolejne 5 lat w celu umożliwienia kontroli przez COPE oraz inne jednostki nadzorujące realizację projektu.

 

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Skip to content