Statut

STATUT FUNDACJI DIALOG

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja Dialog, używająca wcześniej nazwy Fundacja Edukacji i Twórczości, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przy ulicy Św. Rocha nr 11/1 w obecności notariusza Dariusza Zdanowicza, dnia trzynastego lutego dwa tysiące pierwszego roku (2001-02-13) repertorium A nr 732/2001 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

§2

1.

Fundacja używa nazwy: Fundacja Dialog.

2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może także posługiwać się nazwą Fundacja Dialog w językach obcych.

§3

1.

Siedzibą Fundacji jest Białystok.

2.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3.

Fundacja może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów.

4.

Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

5. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

§4

Fundacja posiada osobowość prawną.

II. CELE FUNDACJI

§5

Celem i misją Fundacji jest dialog wyrażający się w miłości do drugiego człowieka i przekształcający społeczeństwo we wspólnotę, w której poszanowane są prawa człowieka i godność osoby ludzkiej.

§6

1.

W zakresie pomocy społecznej Fundacja realizuje swoje cele i misję poprzez:

1)

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2)

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym zapobieganie i przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży;

3)

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4)

promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

5)

pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością;

6)

działalność na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych;

7)

działalność na rzecz osób starszych, w tym osób w wieku emerytalnym;

8)

pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

9)

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

10)

działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

11)

promocję i organizowanie wolontariatu i mentoringu;

12)

działalność charytatywną, dobroczynną i filantropijną.

2.

W zakresie budowania dialogu i ochrony praw człowieka Fundacja realizuje swoje cele i misję poprzez:

1)

działalność na rzecz integracji cudzoziemców i uchodźców;

2)

budowanie dialogu międzykulturowego;

3)

udzielanie pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego, a także zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;

4)

upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagających rozwój demokracji;

5)

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

6)

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

7)

działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

8)

działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

9)

działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

10)

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

11)

działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących cele statutowe w obszarze pożytku publicznego;

12)

upowszechnianie i ochronę praw konsumentów.

3.

W zakresie edukacji, wychowania i kultury Fundacja realizuje swoje cele i misję poprzez:

1)

prowadzenie i finansowanie szkół, przedszkoli, placówek oświatowych;

2)

organizowanie kursów, szkoleń, wykładów, olimpiad, konkursów, konferencji, warsztatów, kursów języków obcych, a także innych zajęć pozaszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych, oświatowych, profilaktycznych, terapeutycznych;

3)

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej i rekreacyjnej;

4)

organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, a także promowanie turystyki i krajoznawstwa, w tym organizowanie kolonii, obozów, wycieczek;

5)

prowadzenie bibliotek i mediatek;

6)

działania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym również prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej i kulturalnej;

7)

prowadzenie prac naukowo-badawczych, w szczególności w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, a także wydawanie książek i opracowywanie publikacji;

8)

inne działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

4.

Ponadto Fundacja może realizować swoje cele w innych obszarach:

1)

działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

2)

działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

3)

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

4)

turystyki i krajoznawstwa;

5)

porządku i bezpieczeństwa publicznego;

6)

obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

7)

ratownictwa i ochrony ludności;

8)

pomocy Polonii i Polakom za granicą;

9)

działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

10)

promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

5.

Fundacja realizuje działania określone w § 6 ust. 1-4 w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

6.

Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:

1)

organizowania pomocy społecznej i prowadzenia placówek ukierunkowanych na pomoc dzieciom i ich rodzinom, osobom niepełnosprawnym, chorym, starszym, bezdomnym oraz innym osobom potrzebującym i zagrożonym wykluczeniem społecznym (w ramach pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania);

2)

ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, pomocy osobom chorym, niepełnosprawnych, dzieciom i innym potrzebującym (w ramach działalności w zakresie opieki zdrowotnej);

3)

organizowania i finansowania wypoczynku dzieci i młodzieży, a także turystyki i krajoznawstwa (w ramach działalności organizatorów turystyki);

4)

prowadzenia innych działań ukierunkowanych na pomoc i wsparcie osób indywidualnych i podmiotów w zakresie działalności pożytku publicznego (w ramach działalności pozostałych organizacji członkowskich).

7.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

8.

Fundacja może angażować w swoją działalność wolontariuszy.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§7

1.

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe i inne aktywa nabyte przez Fundację.

2.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić:

a)

z opłat w ramach prowadzonych przez fundację placówek,

b)

funduszu założycielskiego,

c)

darowizn, subwencji, dotacji, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych,

d)

dochodów z aktywów, i praw majątkowych Fundacji,

e)

dochodów z darów zbiórek, aukcji i imprez publicznych,

f)

odsetek i depozytów bankowych,

g)

nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,

h)

z działalności gospodarczej.

3.

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

4.

Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

Działalność gospodarcza

§ 8

1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

a)

Edukacji;

b)

Zakwaterowania, w tym w szczególności prowadzenia obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;

c)

Wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

d)

Zarządzania nieruchomościami wykonywanego na zlecenie;

e)

Pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach;

f)

Działalności związanej z tłumaczeniami;

g)

Doradztwa związanego z zarządzaniem;

h)

Wydawania książek i periodyków oraz pozostałej działalność wydawniczej, z wyłączeniem oprogramowania;

i)

Reklamy;

j)

Działalności związanej z administracyjną obsługą biura i działalności wspomagającej.

IV. ZASADY DZIAŁANIA

§9

Fundacja gromadzi swoje fundusze w bankach.

Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

1.

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania materialne Fundacji.

2.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

3.

Fundacji nie wolno udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

4.

Fundacji nie wolno przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5.

Fundacji nie wolno wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

6.

Fundacji nie wolno kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie lub po cenach wyższych niż rynkowe.

7.

Stosunek pracy, rodzaj zatrudnienia, umowy cywilno – prawne, wysokość wynagrodzenia, ryczałt na przejazdy, diety itp. Prezesa Zarządu ustala, podpisuje, zawiera Przewodniczący Rady Fundacji, bądź za jego wiedzą dwóch członków Rady Fundacji równocześnie lub upoważnieni przez Radę pełnomocnicy. Wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do sytuacji finansowej Fundacji, zależna od realizowanych projektów i wyników finansowych i wykonywanej pracy.

8.

Stosunek pracy, rodzaj zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia, ryczałt na przejazdy, diety itp. członków Zarządu ustala Prezes Zarządu. Wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do sytuacji finansowej Fundacji, zależna od realizowanych projektów i wyników finansowych i wykonywanej pracy.

9.

Członek Rady Fundacji nie może być równocześnie członkiem Zarządu Fundacji oraz nie może być zatrudniony w Fundacji.

V. ORGANY FUNDACJI

§10

Organami Fundacji są:

1.

Rada Fundacji zwana dalej Radą,

2. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

§11

1.

Rada Fundacji składa się z 5 do 15 członków.

2.

Członkami pierwszego składu Rady Fundacji są Fundatorzy oraz powołani przez nich członkowie. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

4.

Rada Fundacji zbiera się według potrzeb.

5.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§12

Do zadań Rady należy w szczególności:

1.

Nadzorowanie działalności Fundacji.

2.

Ustalenie i zmiana Statutu.

3.

Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

4.

Ocenianie pracy Zarządu, przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych.

§13

1.

Zarząd składa się z 3 do 10 członków, jest on powoływany przez Radę Fundacji na czas nieokreślony, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który był powoływany przez Fundatorów.

2.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)

uchwalanie planów finansowych,

b)

podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady,

c)

przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji,

d)

podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

4.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu

5.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6.

Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes Zarządu lub Wiceprezesi Zarządu łącznie lub upoważnieni przez Zarząd pełnomocnicy.

7.

Zarząd co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§14

1.

Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu.

2.

Obsługa administracyjna Zarządu, Rady Fundacji należy do biura Fundacji.

3.

Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi Fundacji.

4.

Prezes Fundacji może powołać dyrektora i pracowników Fundacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji.

2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacji i stowarzyszeń o podobnych celach.

Członkowie Rady Fundacji, Statut ten odczytali, przyjęli i podpisali na każdej ze stron w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach.

Białystok, 23.03.2016 r.