Fundacja DIALOG zaprasza na bezpłatny, 120-godzinny kurs języka polskiego jako obcego, kurs rozpoczyna się w październiku w Suwałkach. Kurs adresowany jest do cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium Polski, posiadających prawo do minimum 12-miesięcznego pobytu (wyłączając uchodźców oraz osoby w procedurze o nadanie statusu uchodźcy). Warunkiem udziału w kursie jest wysłanie na e-mail: fami@fundacjadialog.pl lub dostarczenie do siedziby Fundacji DIALOG wypełnionego kwestionariusza oraz skanu dokumentów pobytowych.

Szczegółowe informacje oraz zapisy przyjmowane są w siedzibie Fundacji przy ul. Ks. Abramowicza 1 (budynek plebanii Kościoła Św. Rocha, II piętro), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17 (tel.: 85 742 40 42). Kurs będzie odbywał się w poniedziałki i środy od godziny 15:30 do 17:00.

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do końca września 2020r.

W kursie będą brały udział jedynie osoby które się zakwalifikowały.

 

Курсы польского языка для иностранцев

Фонд ДИАЛОГ приглашает вас на бесплатный 120-часовой курс польского языка как иностранного, курс начинается в октябре. Курс адресован иностранцам, проживающим на территории Польши на законных основаниях, с правом на минимальное пребывание 12 месяцев (за исключением беженцев и лиц, находящихся в процедуре предоставления статуса беженца). Условием участия в курсе является отправка по электронной почте: fami.dialog@gmail.com или доставка заполненной анкеты в офис Фонда ДИАЛОГ.

Подробная информация о записе принимаются в офисе Фонда по адресу ул. Ks. Abramowicza 1, с понедельника по пятницу с 9 до 17 (телефон: 85 742 40 42). Курс будет проходить по понедельникам и средам с 15:30 до 17:00.

Заявки принимаются только до конца сентября 2020 года.

В курсе будут участвовать только те, кто прошел квалификацию.

Informacja o kursie Информация о курсе

Kwestionariusz zgłoszeniowy Анкета заявки

 

Kurs w ramach projektu „Centrum Integracji Cudzoziemców” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Skip to content