Zamawiający – Fundacja Dialog, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok informuje,
że w postępowaniu wyboru Wykonawcy na organizację zagranicznej wizyty studyjnej dla nauczycieli i dyrekcji szkół, do których uczęszcza najliczniejsza grupa dzieci cudzoziemskich
nr 2/2019/FAMI z dnia 09.09.2019 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.  została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez:

GMSynergy sp. z o.o. sp. Komandytowa
ul. Tuszyńska 67
95-030 Rzgów
N
IP:7282791854

Punktacja przyznana ofercie: 100 pkt.

Wykonawca złożył ofertę, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskał maksymalną ilość punktów.
W ramach postępowania zostały złożona następujące oferty:

  1. GMSynergy sp. z o.o. sp. Komandytowa
    Tuszyńska 67,
    95-030 Rzgów
    NIP:7282791854

Cena wybranej oferty nie przekracza środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Skip to content