Projekt “Centrum Integracji Cudzoziemców”

„CENTRUM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW”

 
Projekt Fundacji Dialog pn. „Centrum Integracji Cudzoziemców” realizowany jest w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu Migracji i Integracji – otrzymał dofinansowanie w ramach naboru konkursowego nr 12/2019/FAMI.

 • Ramy czasowe realizacji projektu: 01.07.2019 – 31.08.2022
 • Budżet całkowity projektu: 999 750,00 PLN
 • Wkład FAMI (finansowanie): 749 812,50 PLN
 • Budżet państwa (współfinansowanie): 99 750,00 PLN

Projekt zakłada zapewnienie kompleksowego wsparcia integracji cudzoziemców na terenie województwa podlaskiego. Działania w jego ramach są nastawione na zaproponowanie oferty integracyjnej dla obywateli państw trzecich mieszkających w województwie podlaskim. Swoim zasięgiem obejmuje również osoby szczególnie wrażliwe: dzieci, samotnych rodziców, osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Cele projektu:

 1. Zapewnienie cudzoziemcom dostępu do fachowej wiedzy i poradnictwa z zakresu funkcjonowania w Polsce (głównie prawnego, społecznego i kulturowego), podwyższenie poziomu znajomości języka polskiego wśród cudzoziemców oraz stopnia ich integracji ze społecznością lokalną.
 2. Poprawa sytuacji szkolnej dzieci cudzoziemców w podlaskich szkołach oraz zwiększenie poziomu ich integracji z rówieśnikami.
 3. Zwiększenie poziomu świadomości społeczeństwa przyjmującego na temat cudzoziemców zamieszkujących na terenie Podlasia.

Bezpośrednimi odbiorcami są cudzoziemcy mieszkający na terenie Województwa Podlaskiego – spoza UE, legalnie przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i stały oraz, przede wszystkim, zgody na pobyt tolerowany i ze względów humanitarnych.

Działania zaplanowane w ramach projektu są wynikiem diagnozy sytuacji cudzoziemców w województwie podlaskim, przeprowadzonej na podstawie wielokrotnych rozmów i wieloletniego doświadczenia Fundacji Dialog we wsparciu tej grupy.

W ramach projektu realizowane są działania z zakresu:

 • Zapewnienia doradztwa i pomocy w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych;
 • Wsparcia w procesie kształcenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
 • Nauki języka polskiego na różnych poziomach;
 • Zwiększania kompetencji cudzoziemców i świadomości prawnej mające w celu ułatwienie dostępu do rynku pracy;
 • Wspierania usamodzielnienia się i samowystarczalności, w tym aktywizacja zawodowa, doradztwo zawodowe;
 • Zwiększenia kontaktu i integrację ze społeczeństwem polskim oraz działań kierowanych do społeczeństwa przyjmującego;
 • Kampanii informacyjnej o oferowanych usługach.

Działania w projekcie są uzupełnieniem i kontynuacją działań realizowanych przez Fundację Dialog w ramach projektu partnerskiego z  Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w ramach konkursu 8/2017/OG-FAMI.

Skip to content