Działania ukierunkowane na integrację uchodźców z Ukrainy oraz obywateli państw trzecich w województwie podlaskim

“Podniesienie jakości usług publicznych oraz działania ukierunkowane na integrację uchodźców z Ukrainy oraz obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”

Projekt Wojewody Podlaskiego w partnerstwie z fundacją Dialog pn. „Podniesienie jakości usług publicznych oraz działania ukierunkowane na integrację uchodźców z Ukrainy oraz obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” realizowany jest w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu Migracji i Integracji – otrzymał dofinansowanie w ramach naboru ograniczonego nr 14/2022/OG-FAMI skierowanego do urzędów wojewódzkich.

Ramy czasowe realizacji projektu: 1.11.2022 – 30.09.2023
Budżet całkowity projektu: 1 198 008,00 PLN
Wkład FAMI (finansowanie): 898 506,00 PLN

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania mające na celu rozszerzenie zakresu oraz podniesienie standardu usług realizowanych na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz obywateli państw trzecich w województwie podlaskim:

  • uruchomienie dedykowanej uchodźcom z Ukrainy oraz obywatelom państw trzecich infolinii, której celem będzie udzielanie kompleksowych informacji telefonicznie, mailowo oraz bezpośrednio (zadanie realizowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki),
  • utworzenie i uruchomienie 3 dodatkowych stanowisk obsługi na Sali Obsługi OPT, dedykowanych obsłudze spraw uchodźców z Ukrainy (zadanie realizowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki),
  • doposażenie Sali Obsługi OPT w elementy zwiększające jakość i komfort obsługi obywateli państwa trzecich (zadanie realizowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki).

Ponadto w ramach projektu będą realizowane działania z zakresu poradnictwa społecznego i prawnego, nastawione na rozwijanie kompetencji w samodzielnym funkcjonowaniu uchodźców z Ukrainy w nowych dla nich realiach, poprzez:

  • uruchomienie dedykowanego uchodźcom z Ukrainy oraz obywatelom państw trzecich punktu informacyjno-doradczego, w którym udzielane będą kompleksowe informacje dotyczące legalizacji pobytu, kwestii administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej (zadanie realizowane przez Fundację Dialog),

Jednocześnie uchodźcy będą mieli także możliwość nauki języka polskiego w ramach:

  • prowadzonych kursów językowych na różnych poziomach zaawansowania (zadanie realizowane przez Fundację Dialog).

Obsługą projektu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zajmuje się:
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
tel.  85 74 39 404
tel.  85 74 39 492

Kontakt do Partnera Projektu:
Fundacja Dialog
ul. Ks. Adama Abramowicza 1
15-872 Białystok
tel. 85 742 40 41
https://fundacjadialog.pl/

Skip to content