ASYSTENCI CUDZOZIEMCÓW CAŁY CZAS POMAGAJĄ! АССИСТЕНТЫ ИНОСТРАНЦЕВ ПРОДОЛЖАЮТ ПОМОГАТЬ!

with Brak komentarzy

Zapraszamy do korzystania za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy) z pomocy asystentów cudzoziemców. Asystenci wspierają migrantów przebywające legalnie w Polsce oraz starających się o status uchodźcy. Pomagają także w trudnych sytuacjach i wspierają emocjonalnie. Przekazywane są również osobom zainteresowanym informacje dotyczące zasad kwarantanny,  funkcjonowania przy ograniczeniach przemieszczania się oaz wprowadzonych obecnie zmian prawnych dotyczących przebywania cudzoziemców w naszym kraju.

Wspierają cudzoziemców w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku:

Marina Mezhidova (wspiera także osoby starające się o status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) – tel.: 664 765 111, 739 602 261, e-mail: mmezhidova@fundacjadialog.pl

Julia Kościna (oferuje także wsparcie psychologiczne) – tel.: 514 735 436, e-mail: jkoscina@fundacjadialog.pl

Kateryna Hatsko – tel.: 607 044 216, e-mail: khatsko@fundacjadialog.pl

Z zainteresowanymi osobami asystenci kontaktują się także za pomocą takich komunikatorów jak Messsenger, Skype, WhatsApp.

АССИСТЕНТЫ ИНОСТРАНЦЕВ ПРОДОЛЖАЮТ ПОМОГАТЬ!

Приглашаем Вас воспользоваться услугами ассистентов иностранцев при помощи средств дистанционной связи (телефонэл.почтаинтернет программы обмена сообщениями). Ассистенты оказывают поддержку иностранцам, легально пребывающим в Польше, а также ходатайствующим о предоставлении статуса беженца. Также помогают в трудных ситуациях и поддерживают эмоционально. Заинтересованным лицам также предоставляется информация о правилах карантина, функционирования в условиях ограничения передвижения, а также о введённых в настоящее время правовых изменениях относительно пребывания иностранцев в нашей стране.

Ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9 до 17:00, иностранцам оказывают поддержку:

Марина Межидова (также оказывает помощь лицам, ходатайствующим о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты) – тел.: 664 765 111, 739 602 261, эл.почтаmmezhidova@fundacjadialog.pl

Юлия Костина (оказывает также психологическую поддержку) – тел.: 514 735 436, эл.почтаjkoscina@fundacjadialog.pl

Екатерина Гацко – тел.: 607 044 216, эл.почтаkhatsko@fundacjadialog.pl

С заинтересованными лицами ассистенты также свяжутся при помощи таких систем обмена сообщениями как: Messsenger, Skype, WhatsApp.

FOREIGNER’S ASSITANTS ARE HELPING ALL THE TIME

We invite You to contact the assitants through tools for long distance communication (phone, e-mail, online communicators). The assistants support foreigners with permition to stay in Poland or applying for refugee status. They offer help in difficult situations including emotional support .

They also give information about the rules of quarantine, functioning in conditions of mobility restrictions, also informations about current law regulations concerning the stay of foreigners in Poland.

OUR ASSISTANTS:

Marina Mezhidova (supports also persons applying for refugee status or subsidary protection) tel.no.: 664 765 111, 739 602 261, e-mail: mmezhidova@fundacjadialog.pl

Julia Kościna (offers also psychological support) – tel.no.: 514 735 436, e-mail: jkoscina@fundacjadialog.pl

Kateryna Hatsko – tel.no.: 607 044 216, e-mail: khatsko@fundacjadialog.pl

There is a possibility to contact the assitants per communicators like Messenger, Skype, WhatsApp.

 

Spotkanie online z prawnikiem “Stan epidemii COVID-19”

with Brak komentarzy

Zapraszamy na spotkanie online z prawnikiem “Stan epidemii COVID-19. Aktualne regulacje prawne dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce”

Tematyka: zagadnienia związane z wizami, pobytem czasowym, pobytem stałym, wyjazdami zagranicznymi.

Termin: 08.04.2020 godz. 17.00

Zgłoszenia/pytania proszę kierować na adres: edu.bstok@fundacjadialog.pl

Zakończenie rejestracji: 05.04.2020

Na spotkaniu możliwe będzie tłumaczenie: RUS, ENG

Po ustaleniu potrzeb i możliwości uczestników dobierzemy najlepsze narzędzie do organizacji spotkania online. Szczegółowe informacje zostaną przesłane po zgłoszeniu się na podany adres email.

W przypadku dużego zainteresowania podaną tematyką istnieje możliwość organizacji kolejnego spotkania.

Spotkanie jest skierowane do obywateli Państw Trzecich, a obecnie mieszkańców Podlasia, przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt lub ochronę międzynarodową, wskazanych jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

 

 

Приглашаем Вас на онлайн встречу с юристом «Эпидемия COVID-19. Актуальное правовое регулирование легализации пребывания иностранцев в Польше»

Тема: вопросы, связанные с визами, временным и постоянным  видом на жительство, заграничными поездками.

Дата: 08.04.2020 / 17.00

Заявки/вопросы просим высылать на адрес эл. почты: edu.bstok@fundacjadialog.pl

Окончание регистрации: 05.04.2020

На встрече будет возможность перевода на: RUS, ENG

После определения потребностей и возможностей участников, мы подберем наилучший способ организации встречи онлайн. Подробная информация будет прислана после подачи заявки на эл. адрес.

В случае большой заинтересованности данной тематикой, есть возможность организации еще одной встречи.

Мы приглашаем на встречу людей из стран, не входящих в Европейский Союз, которые в настоящее время проживают в Подлясском воеводстве и находятся в Польше на основании временного или постоянного вида на жительство, либо международной защиты, являющихся целевой группой в проектах,осуществляемых в рамках Программы FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

 

We invite You for an online meeting with a lawyer „Epidemic status COVID-19-Current legal regulations concerning legalization of stay of foreigners in Poland”

 Topics of the meeting: visa, temporary and permanent residence issues, travelling

Date: 08.04.2020/ 5 p.m.

If you’re interrested contact us: edu.bstok@fundacjadialog.pl

End of registration: 05.04.2020

After identifying the needs of the participants, we will choose the best tool for organizing the meeting online. More detailed information we will send on Your email.

There will be a possibility of translation during the meeting.

In the case of significant interest in the topic we are willing to organize a similar meeting in the near future.

The meeting is directed to residents coming from countries outside of the EU, living in Podlasie and having a legal stay permit, accordingly to the requirements of the FAMI project.

 

Od 13 marca pomagamy on-line i telefonicznie

with Brak komentarzy

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne od dnia 13 marca do odwołania wsparcie świadczone przez Fundację Dialog będzie udzielane WYŁĄCZNIE w formie telefonicznej oraz elektronicznej:

– asystenta cudzoziemców pod numerem telefonu: 664 765 111 pod adresem e-mail: fami@fundacjadialog.pl,

– prawników: 506 100 548 (Janusz Trochimiuk) pod adresem e-mail: fami@fundacjadialog.pl

– doradcy zawodowego pod numerem telefonu: 788 879 776.

Zostają także zwieszone zajęcia w prowadzonych Centrach Integracji Społecznej w Białymstoku i Piątnicy. Z kadrą tych placówek można kontaktować się pod numerem telefonu:

  • Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku: 85 742 40 90 oraz adresem e-mail: cis@fundacjdialog.pl.
  • Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy: 697 487 328 oraz adresem e-mail: drugaszansa@fundacjadialog.pl

Od dnia 12 marca nieczynny pozostaje także Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka” w Ośrodku dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze.

Zostają również odwołane wszystkie organizowane przez nas imprezy i wydarzenia, a także kursy i szkolenia. W ciągu najbliższych dwóch tygodni nie będzie sobotnich zajęć z wolontariuszami.

ZACHĘCAMY jednak żeby nie bać się do nas dzwonić. Mimo tego, że nie  przyjmujemy na miejscu cały czas pomagamy i działamy. Mamy nadzieję – do zobaczenia w przyszłości.

 

Принимая во внимание эпидемиологическую опасность с 13 марта до отмены, поддержка Фонда Диалог будет предоставляться только по телефону и в электронном виде:
– помощник иностранца по телефону: 664 765 111 или по электронной почте: fami@fundacjadialog.pl,
– адвокаты: 506 100 548 (Януш Трохимяк) или по электронной почте: fami@fundacjadialog.pl
– профессиональный консультант по телефону:

788 879 776.
Также будут приостановлены занятия в центрах социальной интеграции в Белостоке и Пёнтнице. С сотрудниками этих учреждений можно связаться по номеру телефона:
* Центр социальной интеграции в Белостоке: 85 742 40 90, адрес электронной почты: cis@fundacjdialog.pl
* Центр социальной интеграции в Пёнтнице: 697 487 328, адрес электронной почты: drugaszansa@fundacjadialog.pl
С 12 марта закрыт также дошкольный пункт “академия дошкольного образования” в центре для иностранцев в Красном Боре.
Также отменяются все организованные нами мероприятия, а также курсы и тренинги.

В ближайшие две недели также не будет субботних занятий с волонтерами.
Однако, можете смело не боясь звонить нам. Несмотря на то, что мы не принимаем в бюро, будем помогать и действовать.

Мы надеемся увидеть вас в будущем.

 

Due to the epidemiological threat, from March 13 until further notice, the support provided by the Dialog Foundation will ONLY be provided by telephone and in the electronic form:
  • assistant of the foreigners by phone: 664 765 111 and by e-mail address: fami@fundacjadialog.pl,
  • lawyer (Janusz Trochimiuk) by phone: 506 100 548 and by e-mail address: fami@fundacjadialog.pl
  • vocational counselor by phone: 788 879 776.
The classes at the Social Integration Centres in Bialystok and Piatnica are also suspended. The staff of these institutions can be contacted by phone:
The Preschool Centre “Preschooler’s Academy” at the Centre for Foreigners in Czerwony Bór remains closed from March 12.
All events organized by us, as well as courses and trainings are canceled. There will also be no Saturday volunteer classes in the next two weeks.
Please send requests for rent subsidies from this day to the e-mail address mentioned above.

However, WE ENCOURAGE not to be afraid to call us. Despite the fact that we cannot meet you face-to-face, we help and act all the time. We hope to see you in the future.

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć wyrównawczych

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku, w zamówieniu nr 1/2020/FAMI z dnia 17.02.2020 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Pełna treść oraz pozostałe dokumenty znajdują się w załączniku.

Przed nami kolejna edycja akcji “Czym chata bogata – obiad nie tylko polski”

with Brak komentarzy

Posmakuj innych kultur, poznaj nowych ludzi, buduj mosty!

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie akcji “Czym chata bogata – obiad nie tylko polski”. Szukamy osób zamieszkujących Podlasie od dawna, jak i tych z doświadczeniem migracji. Osób ciekawych świata i innych ludzi, które zdecydują się na spotkanie przy jednym stole.

Będziemy jeść, śmiać się i poszerzać horyzonty! Obiad to niezwykła szansa na wymianę poglądów, spróbowanie kuchni z innego krańca świata i zwykłą rozmowę o kulturze, tradycjach czy historii.

Jak to działa?

Możesz wybrać, czy chcesz być gospodarzem, czy gościem. Gospodarz jest odpowiedzialny za przygotowanie obiadu we własnym domu. W porozumieniu z fundacją ustalane są szczegóły obiadu, m. in. data i godzina. Ponad to wolontariusz z ramienia fundacji towarzyszy uczestnikom podczas spotkania.

Na zgłoszenia czekamy do 10 lutego! Wystarczy napisać wiadomość na e-mail: fami.dialog@gmail.com

Międzynarodowe obiady organizujemy od kilku lat. Główną ideą naszych działań jest budowanie mostu pomiędzy białostoczanami a cudzoziemcami mieszkającymi w naszym mieście. Przy okazji udowiadniamy, że nic nie tworzy więzi lepiej niż wspólny posiłek przy stole. Co roku w ten sposób łączymy kilkadziesiąt osób – gospodarzy i gości – dbając o to, by każdy wyszedł ze spotkania z uśmiechem. I chciał wracać…

Mamy pięć nowych mieszkań wspieranych. Zbieramy środki i materiały na ich remont

with Brak komentarzy

Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Miasta w Białymstoku wynajęliśmy od ZMK, na cele pomocy społecznej, kolejne pięć mieszkań. Są przeznaczone dla samotnych matek i ojców z dziećmi, osób bezdomnych i rodzin zagrożonych bezdomnością.

To szansa na prawdziwy dom dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mają w życiu łatwo.

Do jednego z mieszkań wspieranych już wkrótce może się wprowadzić samotna matka z trójką dzieci. Rodzina od kilkunastu miesięcy przebywa w noclegowni przy ul. Kolejowej. Warunki w ośrodku są surowe i nie jest to miejsce idealne do rozwoju dzieci. Tym bardziej zależy nam, by jak najszybciej wyremontować dla nich chociaż jedno z mieszkań.

Fundacja nie ma na to środków. Możemy liczyć jedynie na ludzi o wielkich sercach. 

Liczy się każda pomoc, każdy grosz i przekazana rzecz (używana lub nowa).

Potrzebne są:

☑️meble – stół, krzesła, szafki, szafy, cztery łóżka, biurka dla dzieci
☑️materiały budowlane (farby, tynk, płyta, terakota, płytki, kleje, szpachla)
☑️wanna lub kabina prysznicowa, sedes, umywalka, bidet, lustro
☑️wyposażenie kuchni (od mebli po sprzęty codziennego użytku czy kuchenkę elektryczną/indukcyjną)
☑️okładzina, panele
☑️materiały hydrauliczne
☑️drzwi (mogą być z demontażu)

Remontu podejmą się nasi podopieczni, którzy szkolą się na kursach zawodowych organizowanych przez fundację w Centrum Integracji Społecznej. Ale do pracy potrzeba wielu rąk, szukamy więc wolontariuszy do pomocy.

Wierzymy, że się uda! Jeśli ktoś może pomóc, prosimy o kontakt przez stronę FB lub na e-mail: promocja@fundacjadialog.pl

Prosimy o udostępnienia postu mieszkańców Białegostoku i okolic. Tylko w tym rejonie jesteśmy w stanie odebrać podarowane przedmioty.

WAŻNE!

Pomóc można również poprzez przekazanie nam darowizny
Dane do przelewu:
Fundacja Dialog
Nr rachunku: 61 1500 1344 1213 4008 5091 0000
lub przekazując 1% podatku 🙂 KRS Fundacji Dialog: 0000007228

Otrzymaliśmy 1,9 mln zł na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

with Brak komentarzy

Otrzymaliśmy 1,9 mln zł dofinansowania ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Dzięki tym środkom, zajmiemy się osobami w trudnej sytuacji życiowej. 24 stycznia w obecności mediów podpisaliśmy umowę z marszałkiem Arturem Kosickim.

W ramach programu zorganizujemy m.in. zajęcia z zakresu integracji społecznej, obejmując uczestników projektu specjalistycznym wsparciem (m.in. psychologicznym). Otrzymają pomoc i wsparcie przy podjęciu zatrudnienia oraz możliwość udziału w stażach zawodowych (trwających od 3 do nawet 12 miesięcy) i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu reintegracji i aktywności społeczno-zawodowej 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Białegostoku i powiatu białostockiego (chodzi o gminy: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny i Tykocin). Projekt będzie realizowany przez trzy lata (do 2023 roku), a w jego ramach zaplanowano również zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Podobne projekty były już realizowane w fundacji. Część uczestników dzięki naszym działaniom odnalazła się na rynku pracy i odzyskała równowagę życiową. Kilkanaście osób wyszło m.in. z bezdomności.

 

Poznaj polski system ubezpieczeń społecznych! Bezpłatne szkolenie w ZUS dla cudzoziemców

with Brak komentarzy

Przypominamy, że w tym tygodniu osoby pochodzące z krajów spoza Unii Europejskiej, a obecnie mieszkańcy Podlasia, będą mogli uzykać informacje na temat:

☑️polskiego systemu ubezpieczeń społecznych
☑️ emerytur
☑️ zasiłków finansowych ZUS
☑️zwolnień lekarskich

Na spotkanie z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zaproszone są osoby przebywające w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych wskazanych jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

🆓Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy tłumacza.

Data i miejsce:
23.01.2020/12.00-13.30/
ZUS ul. Młynowa 29 w Białymstoku
Budynek B, III piętro, sala 302

Chętnych prosimy o zgłoszenia do 21.01.2019
na email: elzbietacholko@gmail.com, tel. 790 634 894
lub w Fundacji Dialog: ul. ks. Abramowicza 1 w Białymstoku
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.

 

Приглашаем Вас

на встречу с экспертами ZUS (Управление социального страхования).

Вы сможете получить информацию на тему польской системы социального страхования, пенсий, пособий, больничных листов.

Эксперты охотно ответят на Ваши вопросы.

 

Мы приглашаем на встречу – в соответствии с положениями проекта – людей из стран, не входящих в Европейский Союз, которые в настоящее время проживают в Подлясском воеводстве и находятся в Польше на основании временного или постоянного вида на жительство, статуса беженца, разрешения на терпимое пребывание, по гуманитарным причинам, являющихся целевой группой в проектах, осуществляемых в рамках Программы FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

 

Обучение бесплатное

Мы предоставляем переводчика

Дата и место:

23.01.2020/12.00-13.30/

ZUS ul. Młynowa 29 w Białymstoku

Budynek B, III piętro, sala 302

 

Желающих просим подавать заявки

до 21.01.2019

на эл.почту: elzbietacholko@gmail.com

по тел.: 790 634 894

либо в офисе фонда «Dialog»:

ул. ks. Abramowicza 1, Белосток

с понедельника по пятницу от 10:00 до 16:00

ZACZNIJ DZIAŁAĆ! 🍀 Szukamy osób chętnych na szkolenia zawodowe

with Brak komentarzy

Szukamy ośmiu osób do projektu realizowanego w Centrum Integracji Społecznej naszej fundacji. Oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Uczestnicy mają szansę uczyć się zawodu w grupie biurowej, budowlano-remontowej i gastronomicznej.

Oprócz tego, w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji, otrzymają kompleksowe wsparcie:

🍀 psychologiczne
🍀 prawne
🍀 doradcy zawodowego
🍀 coacha (trenera)

By uczestnicy mogli w pełni skupić się na zdobywaniu wiedzy i doświadczenia, jeśli zajdzie taka potrzeba – dziećmi zajmie się animator zabaw.

Dzięki udziałowi w projekcie możliwe również będzie odbycie płatnych staży u wybranych pracodawców.

Pomożemy też znaleźć pracę!

Zapraszamy osoby:

*bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) lub nieaktywne
zawodowo
*zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawne
*korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub innej

PROSIMY O UDOSTĘPNIANIE POSTU!!!🙂

Rekrutacja:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Centrum Integracji Społecznej Fundacji Dialog w Białymstoku, ul. Kolejowa 26 A, gdzie dostępne są również do uzupełnienia deklaracje zgłoszeniowe. Zapraszamy również do kontaktu pod nr. telefonu: 85 742 40 90.

Spotkanie “Polski system ubezpieczeń społecznych” [POL, ROS]

with Brak komentarzy

Zapraszamy mieszkających w Białymstoku i województwie podlaskim cudzoziemców na spotkanie z ekspertami ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Będzie można uzyskać informacje m.in. na temat polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, emerytur, zasiłków finansowych ZUS, zwolnień lekarskich. Eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Data i miejsce: 23.01.2020/12.00-13.30/ ZUS ul. Młynowa 29 w Białymstoku Budynek B, III piętro, sala 302

Na spotkanie zapraszamy – zgodnie z założeniami projektu – osoby z krajów spoza Unii Europejskiej, a obecnie mieszkańców Podlasia, przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych wskazanych jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy tłumacza.

Chętnych  prosimy o zgłoszenia do 21.01.2019 na email: elzbietacholko@gmail.com tel. 790 634 894 lub w Fundacji Dialog: ks. Abramowicza 1 w Białymstoku od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.

Приглашаем Вас на встречу с экспертами ZUS (Управление социального страхования). Вы сможете получить информацию на тему польской системы социального страхования, пенсий, пособий, больничных листов. Эксперты охотно ответят на Ваши вопросы.

Дата и место: 23.01.2020/12.00-13.30/ ZUS ul. Młynowa 29 w Białymstoku Budynek B, III piętro, sala 302

Мы приглашаем на встречу – в соответствии с положениями проекта – людей из стран, не входящих в Европейский Союз, которые в настоящее время проживают в Подлясском воеводстве и находятся в Польше на основании временного или постоянного вида на жительство, статуса беженца, разрешения на терпимое пребывание, по гуманитарным причинам, являющихся целевой группой в проектах, осуществляемых в рамках Программы FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

Обучение бесплатное. Мы предоставляем переводчика

Желающих просим подавать заявки до 21.01.2019 на эл.почту: elzbietacholko@gmail.com по тел.: 790 634 894 либо в офисе фонда «Dialog»: ул. ks. Abramowicza 1, Белосток с понедельника по пятницу от 10:00 до 16:00.

1 2 3 4 5 6 7 8 17