ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.2/058/2017 – roztrzygnięcie

with Brak komentarzy

W związku z procedurą zapytania ofertowego nr  1.2/058/2017 z dnia 08.05.2017 dotyczącego przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z egzaminami prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zawodowych przeprowadzonymi przez zewnętrzną instytucję certyfikującą lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) oraz szkolenia BHP dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”07.01.00-20-0058/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji pragniemy poinformować, że w poszczególnych częściach zamówienia zostali wybrani następujący Wykonawcy:

Kurs opiekuna/opiekunki osób starszych (część teoretyczna i praktyczna) – Centrum Edukacji “MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski, ul. Aleja  Niepodległości 11B, lok. 02B, 19-100 Mońki – 908,00 zł/ osoba, data wpływu: 16.05.2017 r.

Kurs spawacz metodą TIG (cześć teoretyczna i praktyczna) – Inventum Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz – 2250,00 zł/osoba, data wpływu: 15.05.2017 r.

Kurs prawo jazdy kat. B (część teoretyczna i praktyczna) – Centrum Edukacji “MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski, ul. Aleja  Niepodległości 11B, lok. 02B, 19-100 Mońki – 1200,00 zł/osoba, data wpływu: 16.05.2017 r.

Kurs pilarz (część teoretyczna i praktyczna) – ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz, Inventum Sp. z o.o. – 595,00 zł/osoba, data wpływu: 15.05.2017 r.

Szkolenie BHP – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “VECTOR” Piotr Gordon, ul. Poleska 52, 15-874 Białystok – 55,00 zł/osoba, data wpływu: 15.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.2/058/2017 z dnia 08.05.2017 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z egzaminami prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zawodowych przeprowadzonymi przez zewnętrzną instytucję certyfikującą lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) oraz szkolenia BHP dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”07.01.00-20-0058/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie ofertowe 1.2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/058/2017 z dnia 04.04.2017 r.

with Brak komentarzy

Pragniemy poinformować, że zapytanie ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/058/2017 zostało unieważnione w związku z faktem, że złożone oferty przekraczały kwotę założoną na realizację usługi w budżecie projektu.

Postępowanie na realizację usługi zostanie ogłoszone ponownie w najbliższych dniach.

 

Fundacja Dialog zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z egzaminami prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zawodowych przeprowadzonymi przez zewnętrzną instytucję certyfikującą lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) oraz szkolenia BHP dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” RPO.07.01.00-20-0058/16  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Treść ogłoszenia została zmieniona w dniu 12.04.2017 r. w następujących punktach:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z egzaminami prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych przeprowadzonymi przez zewnętrzną instytucją certyfikującą lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) oraz szkolenia BHP dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” RPO.07.01.00-20-0058/16.
2. Efektem kursu jest nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji których dotyczy zapytanie stanowi załącznik nr 4 do zapytania.
3. Usługi szkoleniowe powinny być realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
4. W ramach zamówienia przewidujemy realizację następujących kursów zawodowych oraz szkoleń:
– Kurs opiekuna/opiekunki osób starszych (część teoretyczna i praktyczna) nie mniej niż 40 godzin – 15 uczestników
– Kurs spawacz metodą TIG (cześć teoretyczna i praktyczna) nie mniej niż 103 godziny – 10 osób
– Kurs prawo jazdy kat. B (część teoretyczna i praktyczna) – 15 uczestników
– Kurs pilarz (część teoretyczna i praktyczna) nie mniej niż 120 godzin – 10 uczestników
– Szkolenie BHP nie mniej niż 8 godzin – 50 uczestników
5. Zamawiający wybierze jednego wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę na realizację całości Zamówienia.
REGULACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
1) Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu program kursu, który winien być zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz.U. z 2014 r, poz. 622) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybów i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014, poz. 667).
2) Uczestnikami kursu będą osoby uczestniczące w projekcie: „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” RPO.07.01.00-20-0058/16.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, w zakresie każdego z kursów.
4) Wykonawca zorganizuje kursy zawodowe na terenie gminy Michałowo, której uczestnicy są objęci wsparciem w ramach projektu lub zapewni uczestnikom transport do miejsca realizacji szkolenia
5) W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe (xero, książki, itp.) oraz ubrania robocze wchodzą w skład kosztu szkolenia.
6) W przypadku gdy kurs w danym dniu, będzie trwał dłużej niż 4 godziny Wykonawca zapewni uczestnikom przerwę kawową. W przypadku gdy kurs zawodowy, w ramach której przewidziano przerwę kawową dla tej samej grupy osób w danym dniu, będzie trwał dłużej niż 6 godziny Wykonawca zapewni także catering w postaci dwóch dań (zupy i drugiego dania) oraz napoju.
7) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji przebiegu szkolenia.
8) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
9) Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego szkolenia, a w szczególności: programu szkolenia, harmonogram, dokumenty związane z kosztami kursu, listy obecności uczestników.
10) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia zakończenia kursu, następujących dokumentów:
a) oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie;
b) oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia;
c) kserokopii rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji poświadczone za zgodność z oryginałem;
d) kserokopii list obecności poświadczona za zgodność z oryginałem;
11) Wykonawca, w trakcie realizacji zajęć zapewni dla każdego z uczestników każdego z kursów ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w wysokości 10 000 zł przypadającej na osobę.
12) Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
a) nie zgłoszeniu się uczestników na kurs,
b) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób,
c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia i umowy.
13) Wykonawca zapewni wykładowców posiadających kwalifikacje i uprawnienia zgodne z programem kursu.
14) Wykonawca ma obowiązek poddania się kontroli dokonanej przez Zamawiającego oraz uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy oraz zapewnienia kontrolującym prawa wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją danego kursu.
15) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z zasadami zawartymi we wzorze umowy.
16) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., 2135 ze zm.) przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych osób skierowanych na kurs.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Fundacja Dialog, ul. Ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zmienione

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Praca “Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu”

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog poszukuje osoby z doświadczeniem w rozliczaniu i monitoringu projektów finansowanych z funduszy europejskich do pracy przy projektach realizowanych w ramach RPOWP 2014-2020, w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Poszukujemy kandydata/tki na stanowiska:

 1. Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu

Miejsce pracy: Białystok

OPIS ZADAŃ:

 • monitoring wskaźników w projekcie
 • kontrola przepływów finansowych
 • rozliczanie projektu
 • sprawozdawczość projektu
 • kontakty z Instytucją Zarządzającą
 • obsługa SL2014
 • sporządzanie wniosków o płatność
 • współpraca z partnerami projektu

WYMAGANIA:

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym (stanowisku przy realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich)
 • Znajomość obowiązujących w ramach perspektywy 2014-2020 wytycznych, niezbędnych do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów
 • Znajomość systemu SL 2014
 • Doświadczenie w realizacji projektów dotyczących:aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę w wymiarze ½ etatu
 • Pełną wyzwań i ciekawą pracę, dającą możliwość realnego rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i wyników pracy
 • Samodzielność w działaniu
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Uczestnictwo w ciekawych projektach i możliwość realizacji własnych pomysłów

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres email: mkruhlej@gmail.com w tytule maila wpisując nazwę stanowiska: Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Do przesłanej ofert prosimy dołączyć następująca klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).”

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zaprasza do złożenia oferty cenowej osoby zainteresowane pełnieniem funkcji doradcy zawodowego w projekcie p.n. „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII., Działanie 7.1: Rozwój działań aktywnej integracji.

zapytanie doradca

Wolontariusze EVS poszukiwani

with Brak komentarzy

Pilnie poszukujemy wolontariusza do projektów EVS Next stop Europe oraz EVS YoCocinoEmpleo w Madrycie. Osoby zainteresowane projektem EVS YoCocinoEmpleo prosimy o wysłanie cv i listu motywacyjnego w języku angielskim na adres wolontariat@mentoring.pl do 28.03.2017 w tytule maila wpisując Next stop Europe. Natomiast zainteresowanych projektem EVS YoCocinoEmpleo prosimy o wysłanie cv i listu motywacyjnego w języku angielskim na adres wolontariat@mentoring.pl do 31.03.2017 w tytule maila wpisując YoCocinoEmpleo.

Szczegóły projektów w plikach poniżej:

Next stop Europe

YoCocinoEmpleo

SZANSA w Michałowie

with Brak komentarzy

Zapraszamy do udziału w projekcie „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”. Jest on skierowany do osób zamieszkujących na terenie gminy Michałowo korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź kwalifikujących się do takiej pomocy, bezrobotnych, posiadających III profil pomocy lub biernych zawodowo.

W ramach projektu zapewniamy m.in.:

 • wypłatę celowych zasiłków socjalnych;
 • udział w treningach umiejętności społecznych;
 • możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach:
 • prawo jady kategorii B
 • spawacz metodą TIG
 • kurs pilarza
 • opiekun/opiekunka osób starszych
 • bezpłatny egzamin nadający uprawnienia zawodowe;
 • możliwość odbycia płatnego stażu;
 • pomoc w znalezieniu pracy (pośrednictwo pracy);
 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;
 • pomoc psychologiczną;
 • animację oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem w projekcie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017 do 31.08.2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, gdzie dostępne są również do uzupełnienia dokumenty rekrutacyjne.

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Karta rozmowy rekrutacyjnej
 3. Deklaracja uczestnictwa
 4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Cultural Collage – Kolumbia i Niemcy

with Brak komentarzy

Zapraszamy serdecznie na spotkanie międzykulturowe z cyklu Cultural Collage, które odbędzie się 13 lutego o godzinie 19:00 w Kawiarni ,,W Starym Kinie”.

Ideą spotkań jest szerzenie dialogu międzykulturowego pomiędzy obcokrajowcami a społecznością lokalną. Podczas naszych spotkań będzie można zetknąć się z różnorodnymi kulturami. Każdy może zaprezentować swój kraj, po uprzednim zgłoszeniu.

Tym razem zostanie zaprezentowana kultura Kolumbii i Niemiec. Naszymi gośćmi będą Adriana M. Offredi Rodriguez, Dafne Körner i Carolin Jahn – wolontariuszki europejskie z Fundacji Dialog. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Dialog we współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Ku Dobrej Nadziei” oraz Kawiarnią ,,W Starym Kinie”.

Wstęp wolny.

Pamiętacie 9-letniego Fadiego?

with Brak komentarzy

Pamiętacie 9-letniego Fadiego, którego historię opowiadaliśmy Wam? Odwiedziliśmy jego i jego rodzinę w Irbid. Przekazaliśmy jemu i innym syryjskim dzieciom Waszą pomoc. Wszyscy byli wzruszeni tym, że ktoś w dalekiej Polsce myśli o nich i przejmuje się ich losem. Każdy z nich dziękuje Wam bardzo serdecznie – ta pomoc jest dla nich bardzo ważna, zwłaszcza teraz, w trakcie zimy, kiedy koszty utrzymania są zdecydowanie wyższe.

Dzięki Waszej pomocy Fadi będzie mógł uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, po to aby powróciły do niego spokój i sen. Trzymamy za niego kciuki i dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili!

Na zdjęciu Fadi ze swoją mamą – Marią.
Fot. Katarzyna Potoniec

Zbiórkę prowadzi Fundacja Dialog, od ponad 10 lat zaangażowana w pomoc uchodźcom.
Darowizny można wpłacać na konto Fundacji w Banku Zachodnim WBK o numerze:
25 1500 1344 1213 4008 2641 0000
Tytuł wpłaty: pomoc uchodźcom syryjskim.

Pomóż uchodźcom syryjskim w Jordanii!

with Brak komentarzy

Fadi to 9-letni chłopiec, który uciekł do Jordanii przed wojną w Syrii. Od ponad trzech lat mieszka w Irbid wraz ze swoją mamą, babcią i trojgiem rodzeństwa. Cierpi na bezsenność i koszmary nocne, co powoduje też jego trudności w szkole (nie może się skupić, ma kłopoty z zapamiętywaniem, trudności w wykonywaniu poleceń) oraz w relacjach z rówieśnikami. Fadi w Syrii był bardzo żywym i zdolnym chłopcem, miał mnóstwo kolegów, którym przewodził i z którymi świetnie się bawili. Sytuacja rodziny zmieniła się, kiedy ojciec chłopca został zastrzelony na oczach jego matki. Matce udało się zabrać dzieci i znaleźć schronienie w Jordanii, ale ich sytuacja nie jest łatwa. Maria nigdy dotąd nie pracowała, nie ma wykształcenia. Żeby utrzymać rodzinę zaczęła pracować jako pomoc domowa. Niestety, tak jak wiele samotnych uchodźczyń, narażona jest na różne formy nadużyć ze strony pracodawców, przez co musiała zrezygnować z pracy bez żadnej zapłaty. Teraz obawia się pójścia do jakiekolwiek domu…

Chłopiec bardzo tęskni do ich dawnego życia, ale największym problemem jest lęk, który nie opuszcza go ani na chwilę – widzi węże i skorpiony, które próbują go dopaść, kolegów ze szkoły, którzy go gonią, łapią i rzucają nim o ścianę Te sceny powodują, że budzi się i nie może zasnąć, i tak co noc…
Fadi i jego rodzina potrzebują Twojej pomocy. W takiej sytuacji jak oni jest wiele syryjskich rodzin w Jordanii. Pomóż zapewnić im podstawowe środki do życia i dostęp do wparcia psychologicznego.
Zbiórkę prowadzi Fundacja Dialog, od ponad 10 lat zaangażowana w pomoc uchodźcom.
Darowizny można wpłacać na konto Fundacji w Banku Zachodnim WBK o numerze:
25 1500 1344 1213 4008 2641 0000
Tytuł wpłaty: pomoc uchodźcom syryjskim.

Pomoc Fundacji Dialog koncentruje się na wsparciu samotnych matek i dzieci. Jest to możliwe dzięki współpracy z organizacją założoną przez dwie syryjskie uchodźczynie w Irbid, mieście na północy Jordanii, niedaleko granicy syryjskiej. Obie Panie – Safa i Fatima – były w Syrii nauczycielkami. W Jordanii jednak nie uzyskały prawa wykonywania zawodu i przekwalifikowały się trzykrotnie, zanim wpadły na pomysł założenia spółdzielni pomagającej samotnym kobietom. Fatima w swoim domu, prywatnie, opiekuje się siedmiorgiem dzieci w formie opieki zastępczej. Są to dzieci syryjskie, których rodzice nie żyją lub zaginęli. Safa jest mężatką, jej dzieci są już dorosłe, a ona sama całe życie pracowała i jak mówi, nie wyobraża sobie życia bez pracy. Obie Panie mają ogromne rozeznanie w potrzebach najbardziej poszkodowanych w tym konflikcie kobiet i dzieci.

Sytuacja Syryjczyków w Jordanii jest bardzo trudna – pomoc, która jest tam świadczona nie jest wystarczająca (wynosi 5,50 zł dziennie dla rodziny, zaś dostęp do pracy jest właściwie niemożliwy), stąd też decyzja naszej Fundacji o zaangażowaniu się w działania na terenie Jordanii i wsparciu najbardziej potrzebujących. Jordania znajduje się na 2 miejscu pod względem liczby uchodźców przypadających na 1000 obywateli, zaś na 6-tym pod względem całkowitej liczby uchodźców. W tym momencie, w tym niewielkim kraju, przebywa pond 655 tys. uchodźców syryjskich (łączna liczba mieszkańców to 6,5 mln). Jednym z regionów z najwyższą liczbą uchodźców jest Irbid. Cała aglomeracja liczy 1 mln obywateli, a zamieszkuje tam ponad 135 tys. uchodźców.

1 16 17 18 19 20