ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.08.2017 r. prowadzone w trybie procedury rozeznanie rynku

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na najem sal lekcyjnych do realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz sali gimnastycznej do organizacji przedstawienia w ramach projektu „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” (RPO.03.01.02-20-0029/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie udzielane jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy

 

Rozpoczynamy projekt “Budujemy swoją przyszłość z SP15”

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2017 roku rozpoczęła realizację dwuletniego projektu
pt.: “Budujemy swoją przyszłość z SP15” (nr RPO.03.01.02-20-0029/15).

Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku nr 15 w Białymstoku.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.

Wartość projektu: 461 568,30 PLN, w tym dofinansowanie: 430 248,30 PLN

Grupa docelowa: 110 uczniów i 20 nauczycieli SP nr 15 w Białymstoku

Główny cel projektu: Zwiększone szanse edukacyjne, rozwojowe i wychowawcze 110 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku w okresie od 01.08.2017 do 31.07.2019 zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji kluczowych, w tym nauk matematyczno-przyrodnicznych, językowych, technicznych, informatycznych, kształtowanie przedsiębiorczości i inicjatywności, podniesienie jakości kształcenia poprzez poszerzenie oferty TIK oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji 20 nauczycieli.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Mały poliglota – rozwijanie kompetencji językowych

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć

Zadanie 2. Akademia młodego odkrywcy – kształtowania i rozwijania u uczniów umiejętności przyrodniczych

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: Pluszakowe laboratorium, Trzy żywioły i Klub odkrywców
 • wyposażenie szkolnej pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć

Zadanie 3. Cyfrowy uczeń – TIK w szkole i podnoszenie umiejętności cyfrowych uczniów

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: “Scratch junior” nauka algorytmicznego myślenia u najmłodszych, “Mistrzowie Kodowania” – nauka programowania
 • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (laptopów z oprogramowaniem, tablic interaktywnych, projektorów)

Zadanie 4. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli

 • szkolenie dla realizatorów programu “Przygody Zippiego”,
 • szkolenie z zakresu wdrażania oceniania kształtującego,
 • warsztaty dotyczące metod efektywnego nauczania.

Zadanie 5. Wspieram siebie – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • zajęcia logopedyczne,
 • wsparcie psychologa,
 • zajęcia socjoterapeutyczne “Razem raźniej”
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

Zadanie 6. Miłośnicy matematyki – rozwijanie u uczniów kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: Gramy w piktogramy, Klub konstruktorów – robotyka, Matematyka umysłu gimnastyka
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

Zadanie 7. W stronę przedsiębiorczości i kariery zawodowej – działania z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego i kształtowania postawy przedsiębiorczej

 • zajęcia dodatkowe: Młody finansista
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

REKRUTACJA do udziału w projekcie odbędzie się na terenie szkoły w dwóch etapach:

I etap w dniach 15-30 września 2017 r. na rok szkolny 2017/2018
II etap w dniach 15-30 września 2018 r. na rok szkolny 2018/2019.

Zgłoszenia ucznia/uczennicy do udziału w projekcie można dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka) w sekretariacie szkoły,  u pedagoga szkolnego, wychowawcy lub w biurze projektu.

Biuro projektu prowadzi:
Fundacja Dialog
ul. Ks. Adama Abramowicza 1, 15-872 Białystok
tel. 85 742 40 41

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu:
Izabela Dąbrowska, tel. 697 487 328, e-mail: i.dabrowska.dialog@gmail.com

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Projekt pt.: “Budujemy swoją przyszłość z SP 15” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Bezpłatne szkolenie TSR

with Brak komentarzy

Federacja Białystok współrealizująca projekt „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”, współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie: 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Podziałanie 7.2.2 Rozwój Usług Społecznych w ramach BOF, serdecznie zaprasza pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby sprawujące pieczę zastępczą, asystentów rodzin, organizacji pozarządowych, pracujących na co dzień z dziećmi i rodziną z terenów gmin Białystok, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz do udziału w bezpłatnym szkoleniu TSR (Trening Skoncentrowany na Rozwiązaniach) I i II stopień.

TERMIN SZKOLENIA : I stopień: 8-10.09, 14-15.10, 18-19.11.2017 roku, II stopień: terminy ustalone z grupą podczas zajęć pierwszego stopnia.

Program szkolenia:

 • Założenia i źródła TSR
 • Pomocne umiejętności i postawa „niewiedzy”
 • Tworzenie kontekstu spotkania
 • Formowanie celu pracy terapeutycznej
 • Tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu
 • Poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów „świata bez problemu”
 • Praca w oparciu o wyjątki
 • Określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu
 • Monitorowanie wprowadzanych zmian
 • Pomocne techniki

Prowadzący: dr J. Szczepkowski, mgr A. Lewiński oraz inni współpracownicy Centrum Rozwiązań w Toruniu

„Centrum Rozwiązań” posiada akredytację PSTTSR, co oznacza, że szkolenie jest uwzględnione w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej do Federacji Białystok (ul. ks. Abramowicza 1, Białystok) lub wysłanie zeskanowanej na e-mail: zarzad@federacjabialystok.pl do dnia 30 lipca 2017 roku.

Kurs mediatorów rodzinnych

with Brak komentarzy

Federacja Białystok współrealizująca projekt „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”, współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie: 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Podziałanie 7.2.2 Rozwój Usług Społecznych w ramach BOF, serdecznie zaprasza pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby sprawujące pieczę zastępczą, asystentów rodzin, organizacji pozarządowych, pracujących na co dzień z dziećmi i rodziną z terenów gmin Białystok, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu mediacji rodzinnych.

TERMIN SZKOLENIA : 27.09-1.10, 11.10-15.10, 25-29.10.2017 roku

Program szkolenia:
1. Prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych
2. Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów – diagnoza konfliktu na rzecz prowadzenia postępowania mediacyjnego (ćwiczenia praktyczne)
3. Komunikacja w mediacji oraz wpływ emocji stron konfliktu i mediatora na postępowanie mediacyjne (ćwiczenia praktyczne)
4. Trening umiejętności mediacyjnych oraz symulacje w oparciu o model mediacji klasycznych (wg standardów Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji)
5. Mediacje rodzinne a systemowa terapia rodzin, specyfika konfliktów rodzinnych, genogram jako mapa rodziny
6. Konstruowanie ugód w sporach rodzinnych oraz planów wychowawczych (ćwiczenia praktyczne)

Prowadzący:

Jerzy Śliwa – zawodowy mediator, trener, współpraca z EMNI Bruksela, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów, wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, współtwórca Stowarzyszenie Mediatorów Polskich

Marcin Szargiej – pedagog, terapeuta i mediator sądowy, prowadzi także zajęcia z zakresu psychoedukacji, profilaktyki zachowań ryzykownych oraz doradztwa zawodowego.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej do Federacji Białystok (ul. ks. Abramowicza 1, Białystok) lub wysłanie zeskanowanej na e-mail: zarzad@federacjabialystok.pl do dnia 30 lipca 2017 roku.

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Zszyjmy marzenia

with Brak komentarzy

W ramach akcji „Zszyjmy marzenia” zbieramy środki finansowe na pomoc grupie uchodźczyń z Syrii mieszkających w Jordanii.

Chcemy zebrać pieniądze na zorganizowanie kursów zawodowych dla grupy dwunastu kobiet, które uciekły z Syrii. Teraz zamieszkują w Jordanii, w mieście Irbid i pragną zapewnić stabilny byt sobie i swoim dzieciom. Są gotowe do pracy, ale potrzebują przygotowania zawodowego i sprzętu, na którym mogłyby pracować.

Ich marzeniem jest dająca samodzielność praca krawiecka. Do tego potrzebują niezbędnych narzędzi, takich jak maszyny do szycia oraz kursy zawodowe, w trakcie których poznają tajniki tej pracy.

Wesprzeć akcję można poprzez stronę: https://pomagam.pl/zszyjmymarzenia

Więcej informacji znajduje się tu: https://fundacjadialog.pl/pomoz-syryjskim-uchodzcom/

Rozeznanie rynku – Animator Młodzieżowej Sceny Twórczości

with Brak komentarzy

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Fundację Dialog, zwracam się z prośbą o wskazanie miesięcznego kosztu pracy animatora młodzieżowej sceny twórczości o zakresie obowiązków wskazanym poniżej.

Zatrudnienie w ramach realizowanego projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego – Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

REALIZACJA:

Projekt realizowany jest na terenie gmin BOF – Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo, Juchnowiec, Supraśl, Zabłudów .

Okres zatrudnienia: lipiec 2017 r. – sierpień 2019 r. w wymiarze 40 godzin w miesiącu.

ZADANIA ANIMATORA:

 1. animowanie, moderowanie,
 2. inicjowanie i organizowanie spotkań działań, warsztatów,
 3. animowanie kontaktów pomiędzy beneficjentami, kadrą i społecznością lokalną,
 4. angażowanie społeczności lokalnej oraz twórców,
 5. diagnozowanie potencjału grupy młodzieżowej,
 6. rozbudzenia zainteresowań kulturalnych wśród uczestników projektu,
 7. ukazania nowych metod spędzania wolnego czasu,
 8. kształtowania tzw. świadomości kulturalnej,
 9. diagnozy potrzeb kulturalnych uczestników projektu,
 10. sporządzenia dokumentacji wykonanej pracy.

WYMAGANIA:

Zgłoszenia mogą złożyć Kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,
 2. 2 letnie doświadczenia zawodowego w danym obszarze merytorycznym;
 3. umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami i podmiotami;
 4. znajomość środowiska osób niepełnosprawnych, organizator imprez w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne;
 5. umiejętność facylitowania procesów grupowych, umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań;
 6. znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne;
 7. znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej;
 8. umiejętność rozwiązywania konfliktów;
 9. umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 10. uczciwość, rzetelność w pracy,
 11. mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

ZATRUDNIENIE:

 1. w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.
 2. Osoby zainteresowane podjęciem pracy, proszone są o przesłanie zgłoszenia.
 3. Z każdym z Kandydatów, którzy spełnią warunki zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Zamawiający oceni predyspozycje do pełnienia funkcji Animatora Młodzieżowej Sceny Twórczej.
 4. Umowa zostanie podpisana po indywidualnej rozmowie z pracownikami Projektu potwierdzającej posiadane doświadczenie i kwalifikacje.
 5. Miejsce realizowania usług: siedziba Fundacji DIALOG i punkty wsparcia w gminach: Białystok, Supraśl, Choroszcz, Zabłudów, Juchnowiec.

OFERTA CENOWA/ZGŁOSZENIE powinno zawierać:

 1. Proponowany miesięczny koszt pracy animatora
 2. list motywacyjny
 3. CV z opisem przebiegu pracy, posiadanego doświadczenia z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2014 r. poz. 1182),
 4. poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

Wszystkie składane załączniki muszą być podpisane. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis Kandydata (np. w formie skanu).

KONTAKT Z OGŁASZAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Fundacji DIALOG do kontaktu z Kandydatami jest Pan Marcin Kruhlej, Koordynator Projektu, adres e-mail: mkruhlej@gmail.com, tel. 505 965 634.

Oferty/zgłoszenia należy przesyłać do dnia 8 czerwca 2017 r. na adres e-mail: mkruhlej@gmail.com.

Przedstawione rozeznanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Animator młodzieżowej sceny twórczości – rozeznanie cenowe

Superwizja dla osób pracujących z dziećmi

with Brak komentarzy

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku współrealizujący projekt „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”, współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie: 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Podziałanie 7.2.2 Rozwój Usług Społecznych w ramach BOF, serdecznie zaprasza pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby sprawujące pieczę zastępczą, asystentów rodzin, organizacji pozarządowych, pracujących na co dzień z dziećmi i rodziną z terenów gmin Białystok, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz do udziału w bezpłatnym spotkaniu superwizyjnym w terminie 29 maja o godzinie 10.00

NA SPOTKANIE SUPERWIZYJNE  Dla osób pracujących z dziećmi-

TERMIN SPOTKANIA : 29 maja 2017 roku

GODZINY: 10.00 – 15.00

MIEJSCE: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA, 15-449 Białystok, ul. Proletariacka 21

Celem superwizji zewnętrznej jest wspieranie kadry w realizacji prawidłowej jakości pracy, ukierunkowanie pracy oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Superwizja daje możliwość wymiany doświadczeń i propozycji zajęciowych z dziećmi, prowadzą ja osoby z największym doświadczeniem w tego rodzaju pracy.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

Warunkiem uczestnictwa jest  przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączniku) na numer fax 85 65 21 836 lub zeskanowanej na e-mail: marta-daniszewska@wp.pl do dnia 21 maja 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy na piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy na piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 28 maja 2017 r. (niedziela) w godzinach 12.00 – 15.00 w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie (dawniej Białostockie Muzeum Wsi, droga na Augustów).

Program imprezy w godzinach 12.00 – 15.00:

12.00 Rozpoczęcie na terenie skansenu (plac zabaw obok spichlerza i domu z zabawkami).

 • 12.15 pokaz sokolniczy.
 • Warsztaty garncarskie – prowadzi P. Mirosław Piechowski – garncarz z Czarnej Wsi Kościelnej.
 • Warsztaty rzeźbiarskie – prowadzi P. Marek Szyszko – rzeźbiarz.
 • Warsztaty wykonywania zabawek – prowadzi P. Piotr Gutowski.
 • Malowanie twarzy – prowadzą pracownicy Zespołu Pieczy Zastępczej.
 • Spotkanie z zawodnikami futbolu amerykańskiego Lowlanders Białystok.
 • Paczki z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków rodzin zastępczych ufundowane przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.
 • Punkt Informacyjny o rodzicielstwie zastępczym MOPR – prowadzą pracownicy zespołu d.s. pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W Białymstoku oraz rodziny zastępcze, które podzielą się własnym doświadczeniem. Można będzie uzyskać informacje jak zostać rodzicem zastępczym.
 • Punkt informacyjny Fundacji Dialog – prowadzą pracownicy i wolontariusze Fundacji Dialog. Będzie można uzyskać informacje jak zostać mentorem – wolontariuszem i pomagać wychowankom pieczy zastępczej.
 • Wspólny poczęstunek – potrawy regionalne przygotuje P. Danuta Bagińska z członkami stowarzyszenia „BArWa”, którego jest prezesem.
 • Ognisko z kiełbaskami.

Mapa muzeum

 

Organizatorzy pikniku:

 

Caritas Archidiecezji Białostockiej

nowe logo mini

 

Fundacja Dialog

logo-300x279

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

logo-mopr1

 

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Logo-PMKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.2/058/2017 – roztrzygnięcie

with Brak komentarzy

W związku z procedurą zapytania ofertowego nr  1.2/058/2017 z dnia 08.05.2017 dotyczącego przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z egzaminami prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zawodowych przeprowadzonymi przez zewnętrzną instytucję certyfikującą lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) oraz szkolenia BHP dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”07.01.00-20-0058/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji pragniemy poinformować, że w poszczególnych częściach zamówienia zostali wybrani następujący Wykonawcy:

Kurs opiekuna/opiekunki osób starszych (część teoretyczna i praktyczna) – Centrum Edukacji “MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski, ul. Aleja  Niepodległości 11B, lok. 02B, 19-100 Mońki – 908,00 zł/ osoba, data wpływu: 16.05.2017 r.

Kurs spawacz metodą TIG (cześć teoretyczna i praktyczna) – Inventum Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz – 2250,00 zł/osoba, data wpływu: 15.05.2017 r.

Kurs prawo jazdy kat. B (część teoretyczna i praktyczna) – Centrum Edukacji “MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski, ul. Aleja  Niepodległości 11B, lok. 02B, 19-100 Mońki – 1200,00 zł/osoba, data wpływu: 16.05.2017 r.

Kurs pilarz (część teoretyczna i praktyczna) – ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz, Inventum Sp. z o.o. – 595,00 zł/osoba, data wpływu: 15.05.2017 r.

Szkolenie BHP – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “VECTOR” Piotr Gordon, ul. Poleska 52, 15-874 Białystok – 55,00 zł/osoba, data wpływu: 15.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.2/058/2017 z dnia 08.05.2017 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z egzaminami prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zawodowych przeprowadzonymi przez zewnętrzną instytucję certyfikującą lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) oraz szkolenia BHP dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”07.01.00-20-0058/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie ofertowe 1.2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

1 15 16 17 18 19 20