Ogłoszenie o pracy – doradca zawodowy

with Brak komentarzy

Doradca zawodowy wspierający cudzoziemców

Zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko doradcy zawodowego pracującego z cudzoziemcami w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI. Zatrudnienie w okresie od lipca 2018 do czerwca 2020.

WARUNKI WYMAGANE:

  • znajomość języka obcego na poziomie pozwalającym na posługiwanie się nim w celu świadczenia porad (spełnienie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym),
  • doświadczenie w pracy z ludźmi,
  • doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy lub pośrednik pracy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW (m.in.):

 • Prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego
 • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania z uczestnikami projektu,
 • Diagnozowania indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników projektu co do dalszego kształcenia zawodowego,
 • Uświadamiania uczestników projektu o potrzebie edukacji ustawicznej i lokalnego rynku pracy,
 • Zwiększenia motywacji i wzbudzenia aktywności uczestników projektu,
 • Określania ścieżki kariery zawodowej uczestników projektu,
 • Zwiększenia świadomości co do możliwości podjęcia formalnego kształcenia uczestników projektu.

WARUNKU UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI:

Przesłanie CV oraz/lub listu motywacyjnego.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA APLIKACJI:

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać za pomocą poczty e-mail do dnia 28 lipca na adres e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl lub dostarczyć do siedziby Fundacji (ul. ks. Abramowicza 1, Białystok).

DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Dodatkowych informacji udziela Marcin Kruhlej , tel. 505 965 634, e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl

Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Dialog w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z przekazaniem danych osobowych do Fundacji Dialog. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Dialog, z siedzibą w Białymstoku, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji przez kolejne 5 lat w celu umożliwienia kontroli przez COPE oraz inne jednostki nadzorujące realizację projektu.

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Kurs dla cudzoziemców “Prawo w Polsce część I”

with Brak komentarzy

“Prawo w Polsce część I”

 

Jak i kiedy można ubiegać się o pobyt stały lub obywatelstwo polskie?

Jakie przysługują mi prawa i obowiązki w Polsce?

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów?

Skąd pobrać wnioski do urzędów? Jak je wypełnić?

 

Na te i inne pytania związane z kwestiami prawnymi znajdziecie Państwo odpowiedź podczas spotkania, na które zapraszamy – zgodnie z założeniami projektu – osoby z krajów spoza Unii Europejskiej, a obecnie mieszkańców Podlasia, przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych wskazani jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

Szkolenie jest bezpłatne. Poprowadzić je będzie doświadczony prawnik specjalizujący się w zakresie proponowanej tematyki szkolenia. Zapewniamy tłumacza. Ilość miejsc ograniczona

.

Data i miejsce szkolenia:

25.07.2018/17.30-19.00/

 Fundacja Dialog ul. Ks. Abramowicza 1 w Białymstoku.

 

Chętnych  prosimy o zgłoszenia do 22.07.2018 r. na adres email: elzbietacholko@gmail.com lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji Dialog:

 1. ks. Abramowicza 1 w Białymstoku w godz. 10.00-16.00

od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia uzyskasz pod numerem telefonu: 790 634 894

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

 

“ Право в Польше I часть”

 

Как и когда можно подаваться на постоянное место жительства или польское гражданство?

Какие права и обязанности я приобретаю в Польше?

На что обратить внимание при подписании договоров?

Откуда скачать анкеты  для нужных учреждений? Как их заполнить?

 

На эти и другие вопросы, связанные с юридическими проблемами Вы найдёте ответ во время встречи, на которую мы Вас приглашаем – в соответствии с концепцией нашего проекта – люди из стран, не состоящих в Евросоюзе, а также жителей Подлясья,находящихся на основании разрешения на временное проживание, постоянное, согласия на пребывание по гуманитарным причинам, являются основной целевой группой проектов в рамках Программы FAMI.

Курс является бесплатным. Проведёт его опытный юрист, бспециализирующийся в сфере предлагаемой темы. Предоставляем переводчика.Количество мест ограничено.

Дата и место проведения курса:

25.07.2018/17.30-19.00-/

Фонд Диалог ул. Кс.Абрамовича 1 в Белостоке.

 

Желающих просим сообщить нам до 22.07.2018г.по мэйлу: elzbietacholko@gmail.com         или беспосредственно в офисе Фонда Диалог ул. Кс.Абрамовича 1 в Белостоке с 10:00 – до 16:00 c понедельника по пятницу.

 

Подробную информацию о курсе можно узнать по телефону 790-634-894.

 

„Law in Poland part I”

 

How and when to apply for permanent residence or polish citizenship?

What rights and duties do I have in Poland?

What should I consider when concluding a contract?

Where can I download official requests? How to fill them out?

 

Answers for these and other questions in the field of law You will find during a training offered for persons coming from countries outside of the European Union and now living in Podlasie region, staying in Poland on the base of temporary or permanent residence, refugee status or subsidiary protection, ponited out as beneficiary of the projects of FAMI ( Asylum, Migration and Integration Fund) Programme.

The training is free. It will be provided by a lawyer specialised in the subject of the training. We provide a translator.

The number of participants is limited.

 

Date and place of the training:

25th of July 2018/ 5.30-7.00 p.m./

Fundacja Dialog ul. Ks. A. Abramowicza 1 Białystok

 

If You’re interessted please report your request till the 22nd of July 2018 on the email address: elzbietacholko@gmail.com

or directly in the Fundacja Dialog office on the Abramowicza St. 1 in Bialystok.

 

For further information please contact us under: 790 634 894

 

Projekt “Silny rodzic”

with Brak komentarzy

Fundacja „DIALOG” wraz z Białostocką Grupą Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera i Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Białymstoku zapraszają rodziców dzieci z niepełnosprawnością do udziału w Projekcie „Silny rodzic – Białostocka Grupa Wsparcia Rodziców wychowujących osoby z niepełnosprawnością

Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu odbędą się warsztaty i zajęcia dla rodziców. Żeby rodzice mogli w pełni skorzystać z proponowanych spotkań, dzieci będą miały zorganizowane, zajęcia.

Warsztaty dla rodziców:

 1. „Różne sposoby radzenia sobie ze stresem – Co dzień nowa/y ja” – prowadząca: Marzena Radecka;
 2. „Zdrowe odżywianie – wpływ diety na funkcjonowanie organizmu dzieci i młodzieży.” – prowadząca: Janetta Sidoruk;
 3. „Nie krzyczę rozumiem, rozmawiam NVC” – prowadząca: Adrianna Nazaruk;
 4. „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dziecka” – prowadzący: Andrzej Cwaliński;
 5. „Samodzielność dziecka z niepełnosprawnością” – prowadząca: Katarzyna Filkiewicz;
 6. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami prowadzonych wg. Programu Carole Sutton ”Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci” – prowadzące: Justyna Grochowska, Monika Kożuchowska-Dojlido;
 7. Warsztaty wizażu i makijażu, po których będzie sesja fotograficzna. Wystawa zdjęć pod tytułem: „Niezwykli rodzice niezwykłych dzieci.” – „Polka” Salon Kosmetyczny & Make Up;
 8. Masaż relaksacyjny – masażysta Gaweł Dojlido;
 9. Zajęcia taneczne:
 • ZUMBA – prowadząca: Joanna Potocka,
 • Taniec brzucha – prowadząca: Katarzyna Charko.

Warsztaty dla dzieci:

 1. „Zajęcia plastyczne cz. 1 i 2”
 2. „Trening Umiejętności Społecznych cz. 1 i 2”
 3. „Terapia Tańcem i Ruchem”

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie są proszone o zgłaszanie się za pomocą formularza (formularz należy wypełnić i podpisać) zamieszczonego na stronie internetowej Fundacji Dialog www.fundacjadialog.pl  i wysłanie go w formie elektronicznej (skan) na adres: bialostockagrupawsparcia@wp.pl lub mkruhlej@fundacjadialog.pl lub dostarczyć do siedziny Fundacji Dialogu lub KTA O/Białystok.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z: Moniką Kożuchowską – Dojlido pod numerem 503828348 oraz Moniką Hurcewicz 690680953.

Harmonogram zajęć w projekcie

Karta zgłoszeniowa

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON z dotacji Miasta Białystok.

      

 

Ogłoszenie o pracy – prawnik

with Brak komentarzy

Prawnik świadczący usługi dla cudzoziemców

Zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko prawnika w punkcie informacyjno-doradczym dla cudzoziemców w Białymstoku prowadzonym w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI. Praca w wymiarze 1/5 etatu. Zatrudnienie w okresie od lipca 2018 do czerwca 2020.

WARUNKI WYMAGANE:

 • wykształcenie wyższe – prawnicze (spełnienie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).
 • bardzo dobra znajomość prawa dotyczącego cudzoziemców (spełnienie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).
 • doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej cudzoziemcom (spełnienie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).
 • znajomość jeżyka rosyjskiego na poziomie pozwalającym na posługiwanie się nim w celu świadczenia porad (spełnienie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • zapewnienie pomocy prawnej
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego dotyczącego praw i obowiązków cudzoziemców, zaznamiającego ich z systemem prawnym funkcjonującym w Polsce, m.in. w zakresie prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz prawa pracy,
 • świadczenie pomocy w sporządzaniu pism urzędowych,
 • udzielanie informacji o przysługujących cudzoziemcom prawach i obowiązkach.

WARUNKU UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI:

Przesłanie CV oraz/lub listu motywacyjnego.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA APLIKACJI:

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać za pomocą poczty e-mail do dnia 28 czerwca na adres e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl lub dostarczyć osobiście do Fundacji (ul. Abramowicza 1, Białystok).

DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Dodatkowych informacji udziela Marcin Kruhlej , tel. 505 965 634, e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl

Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Dialog w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z przekazaniem danych osobowych do Fundacji Dialog. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Dialog, z siedzibą w Białymstoku, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji przez kolejne 5 lat w celu umożliwienia kontroli przez COPE oraz inne jednostki nadzorujące realizację projektu.

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/FAMI

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia prowadzenia w okresie od lipca 2018 do czerwca 2020 punktu informacyjno-doradczego w Łomży nr 1/2018/FAMI z dnia 11.06.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Pełna treść oraz pozostałe dokumenty znajdują się w załączniku.

Treść zapytania ofertowego – pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc.)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf.)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc.)

 

Ogłoszenie o pracy – asystent cudzoziemców

with Brak komentarzy

Asystent cudzoziemców

Zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko asystenta cudzoziemców w punkcie informacyjno-doradczym dla cudzoziemców w Białymstoku prowadzonym w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.
Wymiar czasu pracy: do ustalenia.

Zatrudnienie w okresie od lipca 2018 do czerwca 2020 (najpierw okres próbny).

WARUNKI WYMAGANE:

 • półroczne doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym;
 • wykształcenie wyższe lub wyższe niepełne lub w trakcie studiów;
 • znajomość obowiązującego prawa dotyczącego funkcjonowania cudzoziemców w Polsce lub chęć do poznania go;
 • znajomość języka obcego (preferowany język rosyjski lub/i ukraińskiego) potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • umiejętność wypełniania i tworzenia dokumentów administracyjnych.

 WARUNKI POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oceny aplikacji):

 • Umiejętność pracy w bezpośrednim kontakcie z ludźmi;
 • Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych – towarzyszenie cudzoziemcom w trakcie wizyt w urzędach itp;
 • Umiejętność wdrażania procedur, min. dotyczących danych osobowych;
 • Doświadczenie w pracy z cudzoziemcami;
 • Wywodzenie się ze środowiska migrantów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • towarzyszenie rodzinie cudzoziemskiej w rozwiązywaniu trudnych dla niej sytuacji
 • wyjaśnianie zasad, norm i obowiązków funkcjonujących w Polsce
 • pomoc w poszukiwaniu mieszkań, nawiązywanie kontaktów z właścicielami mieszkań, pośredniczenie w kontaktach z wynajmującymi, wprowadzenie w realia rynku mieszkaniowego, tłumaczenie obowiązujących zasad, pomoc w płaceniu rachunków
 • towarzyszenie podczas wizyt u lekarza
 • pośredniczenie w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych oraz w kontaktach z instytucjami
 • pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych
 • przekazywanie informacji o miejscach, do których można zwracać się z problemami
 • pomoc w tłumaczeniu dokumentów oraz w trakcie wizyt w urzędach itp.
 • wyjaśnianie istniejących różnic kulturowych, istotnych dla jakości procesu integracji
 • promocja działań punktu wśród cudzoziemców i współpracujących instytucji
 • raportowanie o rezultatach do koordynatora projektu;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony w wymiarze 1/8 etatu (pierwsze 3 miesiące na okres próbny);
 • praca w jeden dzień w tygodniu w wymiarze pięciu godzin (możliwość indywidualnego rozłożenia godzin pracy).

WARUNKU UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI:

Przesłanie CV oraz/lub listu motywacyjnego.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA APLIKACJI:

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać za pomocą poczty e-mail do dnia 28 czerwca na adres e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl lub dostarczyć do siedziby Fundacji (ul. Abramowicza 1, Białystok).

DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Dodatkowych informacji udziela Marcin Kruhlej , tel. 505 965 634, e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl

Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Dialog w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z przekazaniem danych osobowych do Fundacji Dialog. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Dialog, z siedzibą w Białymstoku, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji przez kolejne 5 lat w celu umożliwienia kontroli przez COPE oraz inne jednostki nadzorujące realizację projektu.

 

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

PIKNIK 2018

PIKNIK 2018

with Brak komentarzy

W dniu 10 czerwca 2018 r., w godz. 12.00 – 16.00 w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie (dawniej Białostockie Muzeum Wsi, droga na Augustów) odbył się współorganizowany przez naszą fundację Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny. W pikniku wzięło udział ponad 400 osób.

 

Harmonogram pikniku był następujący:
• 12.00 Rozpoczęcie na terenie skansenu (spichlerz obok placu zabaw- zagroda z Dąbrowy Moczydły),
• 12.15 Pokaz sokolniczy – poprowadzili sokolnicy z Ośrodka Edukacji Ekologicznej MP-Sokolarni,
• Warsztaty garncarskie oraz warsztaty rzeźbiarskie,
• Warsztaty i animacje dla dzieci i rodziców ( gry, konkursy, quizy z nagrodami, malowanie tatuaży, kącik skręcanych baloników, tańce integracyjne),
• Dmuchane urządzenia rekreacyjne (wieża do skoków, dmuchana zjeżdżalnia, dmuchany plac zabaw, trampolina do skakania),
• Darmowa wata cukrowa,
• Malowanie twarzy,
• Nagrody dla wychowanków rodzin zastępczych,
• Prezentacja oferty edukacyjnej szkół zawodowych,
• Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów,
• Punkt Informacyjny o rodzicielstwie zastępczym – prowadzili pracownicy zespołu ds. pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze, którzy podzielili się własnym doświadczenie; można było uzyskać informacje jak zostać rodzicem zastępczym,
• Punkt informacyjny Fundacji Dialog – prowadzili pracownicy i wolontariusze Fundacji Dialog, można było uzyskać informacje jak zostać mentorem – wolontariuszem i pomagać wychowankom pieczy zastępczej,
• Wspólny poczęstunek – potrawy regionalne przygotowała Fundacja Rodziny Czarneckich,
• Inne atrakcje i niespodzianki.

WSTĘP JEST WOLNY

Organizatorami pikniku byli: Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacja Dialog, Fundacja Rodziny Czarneckich, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Białystok oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Świąteczna akcja Shoebox

with Brak komentarzy

Zbliżają się święta, a wraz z nimi czas na bezinteresowne czyny i cuda. Fundacja Dialog rozpoczyna zbiórkę prezentów dla cudzoziemskich dzieci.

Oto co powinieneś zrobić:

 • weź pudełko na buty, zapakuj je w papier do pakowania
 • zdecyduj, komu chcesz je podarować (powinieneś napisać na pudełku: chłopiec/dziewczynka, wiek)
 • wypełnij je drobnymi prezentami (zabawki, przybory szkolne, artykuły sanitarne, czekolada, lizaki itp.)

Przynieś swoje pudełko od 6 listopada do 20 grudnia w godzinach od 10 do 17 do naszej siedziby.

1 14 15 16 17 18 19 20