Projekt “Silny rodzic”

with Brak komentarzy

Fundacja „DIALOG” wraz z Białostocką Grupą Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera i Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Białymstoku zapraszają rodziców dzieci z niepełnosprawnością do udziału w Projekcie „Silny rodzic – Białostocka Grupa Wsparcia Rodziców wychowujących osoby z niepełnosprawnością

Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu odbędą się warsztaty i zajęcia dla rodziców. Żeby rodzice mogli w pełni skorzystać z proponowanych spotkań, dzieci będą miały zorganizowane, zajęcia.

Warsztaty dla rodziców:

 1. „Różne sposoby radzenia sobie ze stresem – Co dzień nowa/y ja” – prowadząca: Marzena Radecka;
 2. „Zdrowe odżywianie – wpływ diety na funkcjonowanie organizmu dzieci i młodzieży.” – prowadząca: Janetta Sidoruk;
 3. „Nie krzyczę rozumiem, rozmawiam NVC” – prowadząca: Adrianna Nazaruk;
 4. „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dziecka” – prowadzący: Andrzej Cwaliński;
 5. „Samodzielność dziecka z niepełnosprawnością” – prowadząca: Katarzyna Filkiewicz;
 6. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami prowadzonych wg. Programu Carole Sutton ”Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci” – prowadzące: Justyna Grochowska, Monika Kożuchowska-Dojlido;
 7. Warsztaty wizażu i makijażu, po których będzie sesja fotograficzna. Wystawa zdjęć pod tytułem: „Niezwykli rodzice niezwykłych dzieci.” – „Polka” Salon Kosmetyczny & Make Up;
 8. Masaż relaksacyjny – masażysta Gaweł Dojlido;
 9. Zajęcia taneczne:
 • ZUMBA – prowadząca: Joanna Potocka,
 • Taniec brzucha – prowadząca: Katarzyna Charko.

Warsztaty dla dzieci:

 1. „Zajęcia plastyczne cz. 1 i 2”
 2. „Trening Umiejętności Społecznych cz. 1 i 2”
 3. „Terapia Tańcem i Ruchem”

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie są proszone o zgłaszanie się za pomocą formularza (formularz należy wypełnić i podpisać) zamieszczonego na stronie internetowej Fundacji Dialog www.fundacjadialog.pl  i wysłanie go w formie elektronicznej (skan) na adres: bialostockagrupawsparcia@wp.pl lub mkruhlej@fundacjadialog.pl lub dostarczyć do siedziny Fundacji Dialogu lub KTA O/Białystok.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z: Moniką Kożuchowską – Dojlido pod numerem 503828348 oraz Moniką Hurcewicz 690680953.

Harmonogram zajęć w projekcie

Karta zgłoszeniowa

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON z dotacji Miasta Białystok.

      

 

Ogłoszenie o pracy – prawnik

with Brak komentarzy

Prawnik świadczący usługi dla cudzoziemców

Zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko prawnika w punkcie informacyjno-doradczym dla cudzoziemców w Białymstoku prowadzonym w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI. Praca w wymiarze 1/5 etatu. Zatrudnienie w okresie od lipca 2018 do czerwca 2020.

WARUNKI WYMAGANE:

 • wykształcenie wyższe – prawnicze (spełnienie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).
 • bardzo dobra znajomość prawa dotyczącego cudzoziemców (spełnienie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).
 • doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej cudzoziemcom (spełnienie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).
 • znajomość jeżyka rosyjskiego na poziomie pozwalającym na posługiwanie się nim w celu świadczenia porad (spełnienie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • zapewnienie pomocy prawnej
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego dotyczącego praw i obowiązków cudzoziemców, zaznamiającego ich z systemem prawnym funkcjonującym w Polsce, m.in. w zakresie prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz prawa pracy,
 • świadczenie pomocy w sporządzaniu pism urzędowych,
 • udzielanie informacji o przysługujących cudzoziemcom prawach i obowiązkach.

WARUNKU UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI:

Przesłanie CV oraz/lub listu motywacyjnego.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA APLIKACJI:

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać za pomocą poczty e-mail do dnia 28 czerwca na adres e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl lub dostarczyć osobiście do Fundacji (ul. Abramowicza 1, Białystok).

DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Dodatkowych informacji udziela Marcin Kruhlej , tel. 505 965 634, e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl

Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Dialog w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z przekazaniem danych osobowych do Fundacji Dialog. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Dialog, z siedzibą w Białymstoku, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji przez kolejne 5 lat w celu umożliwienia kontroli przez COPE oraz inne jednostki nadzorujące realizację projektu.

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/FAMI

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia prowadzenia w okresie od lipca 2018 do czerwca 2020 punktu informacyjno-doradczego w Łomży nr 1/2018/FAMI z dnia 11.06.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Pełna treść oraz pozostałe dokumenty znajdują się w załączniku.

Treść zapytania ofertowego – pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc.)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf.)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc.)

 

Ogłoszenie o pracy – asystent cudzoziemców

with Brak komentarzy

Asystent cudzoziemców

Zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko asystenta cudzoziemców w punkcie informacyjno-doradczym dla cudzoziemców w Białymstoku prowadzonym w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.
Wymiar czasu pracy: do ustalenia.

Zatrudnienie w okresie od lipca 2018 do czerwca 2020 (najpierw okres próbny).

WARUNKI WYMAGANE:

 • półroczne doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym;
 • wykształcenie wyższe lub wyższe niepełne lub w trakcie studiów;
 • znajomość obowiązującego prawa dotyczącego funkcjonowania cudzoziemców w Polsce lub chęć do poznania go;
 • znajomość języka obcego (preferowany język rosyjski lub/i ukraińskiego) potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • umiejętność wypełniania i tworzenia dokumentów administracyjnych.

 WARUNKI POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oceny aplikacji):

 • Umiejętność pracy w bezpośrednim kontakcie z ludźmi;
 • Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych – towarzyszenie cudzoziemcom w trakcie wizyt w urzędach itp;
 • Umiejętność wdrażania procedur, min. dotyczących danych osobowych;
 • Doświadczenie w pracy z cudzoziemcami;
 • Wywodzenie się ze środowiska migrantów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • towarzyszenie rodzinie cudzoziemskiej w rozwiązywaniu trudnych dla niej sytuacji
 • wyjaśnianie zasad, norm i obowiązków funkcjonujących w Polsce
 • pomoc w poszukiwaniu mieszkań, nawiązywanie kontaktów z właścicielami mieszkań, pośredniczenie w kontaktach z wynajmującymi, wprowadzenie w realia rynku mieszkaniowego, tłumaczenie obowiązujących zasad, pomoc w płaceniu rachunków
 • towarzyszenie podczas wizyt u lekarza
 • pośredniczenie w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych oraz w kontaktach z instytucjami
 • pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych
 • przekazywanie informacji o miejscach, do których można zwracać się z problemami
 • pomoc w tłumaczeniu dokumentów oraz w trakcie wizyt w urzędach itp.
 • wyjaśnianie istniejących różnic kulturowych, istotnych dla jakości procesu integracji
 • promocja działań punktu wśród cudzoziemców i współpracujących instytucji
 • raportowanie o rezultatach do koordynatora projektu;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony w wymiarze 1/8 etatu (pierwsze 3 miesiące na okres próbny);
 • praca w jeden dzień w tygodniu w wymiarze pięciu godzin (możliwość indywidualnego rozłożenia godzin pracy).

WARUNKU UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI:

Przesłanie CV oraz/lub listu motywacyjnego.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA APLIKACJI:

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać za pomocą poczty e-mail do dnia 28 czerwca na adres e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl lub dostarczyć do siedziby Fundacji (ul. Abramowicza 1, Białystok).

DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Dodatkowych informacji udziela Marcin Kruhlej , tel. 505 965 634, e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl

Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Dialog w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z przekazaniem danych osobowych do Fundacji Dialog. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Dialog, z siedzibą w Białymstoku, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji przez kolejne 5 lat w celu umożliwienia kontroli przez COPE oraz inne jednostki nadzorujące realizację projektu.

 

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

PIKNIK 2018

PIKNIK 2018

with Brak komentarzy

W dniu 10 czerwca 2018 r., w godz. 12.00 – 16.00 w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie (dawniej Białostockie Muzeum Wsi, droga na Augustów) odbył się współorganizowany przez naszą fundację Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny. W pikniku wzięło udział ponad 400 osób.

 

Harmonogram pikniku był następujący:
• 12.00 Rozpoczęcie na terenie skansenu (spichlerz obok placu zabaw- zagroda z Dąbrowy Moczydły),
• 12.15 Pokaz sokolniczy – poprowadzili sokolnicy z Ośrodka Edukacji Ekologicznej MP-Sokolarni,
• Warsztaty garncarskie oraz warsztaty rzeźbiarskie,
• Warsztaty i animacje dla dzieci i rodziców ( gry, konkursy, quizy z nagrodami, malowanie tatuaży, kącik skręcanych baloników, tańce integracyjne),
• Dmuchane urządzenia rekreacyjne (wieża do skoków, dmuchana zjeżdżalnia, dmuchany plac zabaw, trampolina do skakania),
• Darmowa wata cukrowa,
• Malowanie twarzy,
• Nagrody dla wychowanków rodzin zastępczych,
• Prezentacja oferty edukacyjnej szkół zawodowych,
• Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów,
• Punkt Informacyjny o rodzicielstwie zastępczym – prowadzili pracownicy zespołu ds. pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze, którzy podzielili się własnym doświadczenie; można było uzyskać informacje jak zostać rodzicem zastępczym,
• Punkt informacyjny Fundacji Dialog – prowadzili pracownicy i wolontariusze Fundacji Dialog, można było uzyskać informacje jak zostać mentorem – wolontariuszem i pomagać wychowankom pieczy zastępczej,
• Wspólny poczęstunek – potrawy regionalne przygotowała Fundacja Rodziny Czarneckich,
• Inne atrakcje i niespodzianki.

WSTĘP JEST WOLNY

Organizatorami pikniku byli: Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacja Dialog, Fundacja Rodziny Czarneckich, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Białystok oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Świąteczna akcja Shoebox

with Brak komentarzy

Zbliżają się święta, a wraz z nimi czas na bezinteresowne czyny i cuda. Fundacja Dialog rozpoczyna zbiórkę prezentów dla cudzoziemskich dzieci.

Oto co powinieneś zrobić:

 • weź pudełko na buty, zapakuj je w papier do pakowania
 • zdecyduj, komu chcesz je podarować (powinieneś napisać na pudełku: chłopiec/dziewczynka, wiek)
 • wypełnij je drobnymi prezentami (zabawki, przybory szkolne, artykuły sanitarne, czekolada, lizaki itp.)

Przynieś swoje pudełko od 6 listopada do 20 grudnia w godzinach od 10 do 17 do naszej siedziby.

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

with Brak komentarzy

Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne kursy języka angielskiego. Kurs będą realizowane na różnych poziomach trudności w zależności od znajomości języka. Aby zgłosić udział dziecka w zajęciach należy zgłosić się do Biura – ul. ks. Abramowicza 1 lub wysłać zgłoszenia na adres e-mail: wm.fundial@gmail.com

Kurs językowy skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Białegostoku oraz gmin: Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Supraśl oraz Zabłudów. W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież, które korzystają ze świetlic środowiskowych oraz są w pieczy zastępczej.

Miejsce odbywania się zajęć: Fundacja Dialog, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.

Szczegółowy harmonogram zajęć będzie ustalany po zebraniu grup na poszczególnych poziomach znajomości języka.

Kurs obejmuje zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne, łącznie 384 godziny (2 lata * 192 godz./rok). Uczestnicy zajęć otrzymają certyfikat o ukończonym kursie i osiągniętym poziomie języka angielskiego.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania na stronie: www.fundacjadialog.pl.  Zgłoszenia dzieci oraz młodzieży do udziału w kursach mogą dotyczyć zarówno pojedynczych osób, jak i grup zgłaszanych przez placówki wsparcia dziennego z terenu wyżej wymienionych gmin.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 788 879 776 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: wm.fundial@gmail.com.

Zapraszamy!

Kwestionariusz zgłoszeniowy na kurs

Zajęcia są organizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Mobilny Punkt Wsparcia w Gminie Juchnowiec Kościelny

with Brak komentarzy

Zapraszamy do korzystania z oferty usług Mobilnego Punktu Wsparcia osoby z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze w tym w szczególności:

 • Osoby rekomendowane przez pracowników socjalnych
 • Rodziny korzystające z asystentury rodzinnej
 • Rodziny objęte procedurą niebieskiej kraty
 • Rodziny z nadzorem kuratorów
 • Rodziców dzieci korzystających z placówek wsparcia dziennego

W ramach Punktu oferowane są BEZPŁATNIE następujące formy pomocy:

Poradnictwo prawne świadczone przez radcę prawnego
Konsultacje indywidualne z psychologiem
Indywidualne poradnictwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego
Indywidualne mediacje rodzinne prowadzone przez mediatora
Terapia rodzinna
Konsultacje ze specjalistą do spraw przemocy
Psychoterapia krótkoterminowa i długoterminowa
Terapia par i terapia małżeńska

 

Adres Mobilnego Punktu Wsparcia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym
ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin.

Spotkania umawiane są indywidualnie w godzinach:

W godzinach od W godzinach od
PONIEDZIAŁEK 09:00 16:00
WTOREK 12:00 19:00
ŚRODA 09:00 16:00
CZWARTEK 09:00 16:00
PIĄTEK 12:00 19:00

Wszystkie terminy spotkań ze specjalistami należy zgłosić do pracowników projektu
tel.: 788 879 776, e-mail: wm.fundial@gmail.com lub asystenta rodziny/pracownika socjalnego –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

Istnieje możliwość korzystania z usług w innych godzinach po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się telefonicznym.

 

 

Projekt pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.08.2017 r. prowadzone w trybie procedury rozeznanie rynku

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na najem sal lekcyjnych do realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz sali gimnastycznej do organizacji przedstawienia w ramach projektu „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” (RPO.03.01.02-20-0029/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie udzielane jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy

 

1 11 12 13 14 15 16 17