Przedszkole muzyczne

Zapraszamy na zajęcia w Przedszkolu Muzycznym które prowadzone są w pięciu grupach wiekowych (od 2 do 6 roku życia). Dzieci uczestniczą w zajęciach raz lub dwa razy w tygodniu. Cena zajęć: 525 zł w grupach 2-, 3- i 4-latków (30 spotkań w roku); 875 zł w grupach 5- i 6-latków (60 spotkań w roku).

Śpiew, taniec i zabawy przy muzyce są naturalną potrzebą wyrażania ekspresji dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci już od najmłodszych lat w sposób spontaniczny improwizują głosem i poruszają się do muzyki. Zajęcia w Przedszkolu Muzycznym przepełnione śpiewem, zabawami ruchowymi, tańcem, grą na instrumentach stwarzają możliwości zaspokajania wrodzonej dzieciom potrzeby ruchu oraz wyrażania własnych przeżyć emocjonalnych.

Ważnym elementem w kształceniu muzycznym dzieci jest obserwacja i określanie poziomu rozwoju ich zdolności muzycznych, oraz diagnozowanie przydatności do nauki w szkole muzycznej. W tym celu (w ostatnim roku edukacji przedszkolnej) zostaje dwukrotnie przeprowadzony test ,,Średniej miary słuchu muzycznego E. E. Gordona”, informujący o poziomie uzdolnień muzycznych dziecka. Wyniki testu oraz spostrzeżenia nauczyciela dotyczące postępów dzieci są omówione z rodzicami.

Umuzykalnianie dzieci  w poszczególnych grupach wiekowych odbywa się w oparciu o elementy idei C. Orffa,  założeń metod- E. J.Dalcroze’a, Z. Kodaly’a, E.E. Gordona oraz własne metody pracy nauczyciela . Formy ich realizacji dostosowywane są do możliwości danej grupy i indywidualnych zdolności dziecka.

Kształcenie muzyczne dzieci od najmłodszych lat ma głęboki sens. Teza ta potwierdzona została wieloletnimi badaniami prowadzonymi  nad rozwojem zdolności muzycznych m. in. przez prof. Edwina  E. Gordona. Według jego koncepcji dziecko najwięcej i najszybciej uczy się w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym, dlatego też jak najwcześniejsze edukowanie i rozwijanie zdolności muzycznych  tworzy podstawę dla całej późniejszej jego edukacji.

Celem zajęć umuzykalniających jest:

• rozwój zdolności muzycznych (słuchu, poczucia rytmu,wyobraźni, pamięci muzycznej i muzykalności);

• rozbudzanie zainteresowań muzycznych dziecka poprzez stosowanie różnorodnych form działalności muzycznej;

• ogólny rozwój dziecka (kształcenie koordynacji wzrokowo-słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej oraz sprawności aparatu ruchowego, koncentracji uwagi i innych).

 

Kontakt dziecka z muzyką odbywa się poprzez takie formy działalności muzycznej jak:

• śpiew,

• taniec, ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe,

• gra na instrumentach perkusyjnych,

• aktywne słuchanie muzyki, • interpretacja ruchowa utworów muzycznych,

• inscenizacja ruchowa piosenki dziecięcej,

• improwizacja i twórcze zabawy muzyczne,

• zadania muzyczno-ruchowe z zastosowaniem różnorodnych rekwizytów (m. in. chusty, piłki, szarfy, obręcze, patyczki, kijki, i wiele innych).

 

Zajęcia prowadzone są przez p. Elżbietę Bruns

Pani Elżbieta jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki – Specjalność: Rytmika. Ukończyła również Studia Podyplomowe na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie filia w Białymstoku – nauczanie przedmiotow ogólnomuzycznych w szkole muzycznej I st.

Ponadto pani Ela posiada następujące kwalifikacje:

  • ukończyła dwuletni instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny: taniec współczesny (org. Ministerstwo Kultury-Narodowe Centrum Kultury w Warszawie),
  • posiada świadectwo ukończenia Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa w Akademii Muzycznej w Warszawie,
  • posiada uprawnienia do wprowadzania muzycznej metodyki kodalyowskiej – (ukończenie kursu doskonalenia zawodowego.)
  • od 1999 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona, ukończyła kurs 90-godzinny pracy tą metodą z małymi dziećmi u samego twórcy metody- E.E. Gordona, pracowała kilkanaście lat w przedszkolu prowadzonym przez PTEEG – oddział w Białymstoku.

Pani Elżbieta jest wieloletnim nauczycielem w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku. Pracuje w sekcji ogólnomuzycznej PSM I st. oraz na wydziale rytmiki PSM II st (gdzie jest kierownikiem).

Pracę z małymi dziećmi (w wieku przedszkolnym) pani Ela rozpoczęła już 21 lat temu.  W pracy stosuje wszelkie poznane  wcześniej metody  umuzykalniania małych dzieci,jak również własne ćwiczenia, choreografie, kompozycje piosenek. Od wielu lat prowadzi  warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego ,,Wychowanie przez Sztukę” organizowane na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Białymstoku.

 

 

Skip to content