Punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców [POL, ENG, RU]

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zaprasza cudzoziemców mieszkających w województwie Podlaskim do korzystania ze wsparcia punktów informacyjno-doradczych w Białymstoku, Suwałkach i Łomży. W ramach punktów oferujemy pomoc w odnalezieniu się w lokalnych realiach oraz zapewnienie dostępu do fachowego poradnictwa.

W ramach punktów informacyjno-doradczych pomoc świadczą:

 • Asystent cudzoziemców
 • Prawnik

PUNKT INOFORMACYJNO-DORADCZY w Białymstoku – ul. ks. Abramowicza 1

Dyżury asystentów w sierpniu: poniedziałek-piątek 9:00 – 15:00.

Dyżury prawnika w sierpniu: poniedziałek 09:00 – 14:00.

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY w Białymstoku – ul. Kolejowa 26A

Dyżury asystentów w sierpniu: poniedziałek 7:00 – 19:00, czwartek 7:00 – 19:00, piątek 7:00 – 12:00

Dyżury prawnika w sierpniu: wtorek, czwartek 15:00-19:00.

W ramach pomocy punktu oferujemy:

 • towarzyszenie rodzinie cudzoziemskiej w rozwiązywaniu trudnych dla niej sytuacji
 • pomoc prawną dotyczące praw i obowiązków cudzoziemców
 • wyjaśnianie zasad, norm i obowiązków funkcjonujących w Polsce
 • pomoc w znalezieniu pracy
 • pomoc w poszukiwaniu mieszkań
 • towarzyszenie podczas wizyt u lekarza
 • pośredniczenie w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych oraz w kontaktach z instytucjami
 • pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych
 • przekazywanie informacji o miejscach, do których można zwracać się z problemami
 • pomoc w tłumaczeniu dokumentów oraz w trakcie wizyt w urzędach itp.

Z pomocy asystentów oraz prawnika można skorzystać także w godzinach ich pracy dzwoniąc pod numer 85 742 40 41 lub pisząc na adres e-mail: fami@fundacjadialog.pl.

Zapraszamy także do korzystania z punktów informacyjno-doradczych w Suwałkach i Łomży:

PUNKT INOFORMACYJNO-DORADCZY w Suwałkach – ul. Noniewicza 91

Dyżury asystentów w sierpniu: 6, 20, 21 i 27 sierpnia 13:00 – 16:00

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY w Łomży – ul. Sadowa 8

Dyżury asystentów w sierpniu: poniedziałek-piątek 9:00 – 16:00.

ENGLISH 

Foundation Dialog invites migrant inhabitants of Podlasie Region to use the support of information-consulting points in Białystok, Suwałki and Łomża. We offer assitance in adaptation to the local reality and access to consultation.

Within the information-consultating points we offer support of:

– migrants assistants

– lawyers

INFORMATION – CONSULTING POINT in Białystok at Abramowicza 1

Assistants working shifts in August : Mo – Fr, 9.00 a.m. – 4.00 p.m.

Lawyers working shifts in August: Mo, 9.00 a.m. – 2.00 p.m.

INFORMATION – CONSULTING POINT in Białystok at Kolejowa 26A

Assistants working shifts in August: Mo,Th, 7.00 a.m. – 7.00 p.m., Fr 7.00 a.m. – 12.00

Lawyers working shifts in August: Tu, Th 3.00 p.m. – 7 p.m.

Within the information-consulting points we offer:

 •  family assistance in managing difficult situations
 •  legal assistance conserning rights and obligations of migrants
 •  consultation in doubts about rules, standards, obligations, laws  applicable in Poland
 •  help in search for work
 •  help in search for accommodation
 •  assistance during visits by a doctor
 •  intermediation in dealing with official matters and contacts with institutions
 •  assistance in completing official documents
 •  Information about places that offer proffessional help in problematic situations
 •  help in documents translation and during visits in offices, etc.

You can use the help of the assitants and lawyers in their working hours also calling under:

85 742 40 41 or writing an e-mail: fami@fundacjadialog.pl

We invite also to use the support offered in the information-consluting points in Suwałki and Łomża:

INFORMATION – CONSULTING POINT at Noniewicza 91

Assistants working shifts in August: the 6th, 20th, 21st i 27th of August 1:00 p.m. – 4:00 p.m.

INFORMATION – CONSULTING POINT in Łomża at Sadowa 8

Assistants working shifts in August: Mo-Fr , 9.00 a.m. – 4.00 p.m.

RUSSIAN

Фонд «Диалог» предлагает иностранцам, проживающим в Подляском воеводстве, использовать поддержку информационных и консультационных пунктов в Белостоке, Сувалках и Ломже. В этих пунктах мы предлагаем помощь в адаптации к реальности и доступ к профессиональному консультированию.

В рамках информационных и консультационных пунктов помощь предоставляется:

 • Ассистентом для иностранца
 • Юристом

Консультационный пункт в Белостоке – ул.  Ks. Abramowiczа 1

Прием в августе:  понедельник- пятница с 9:00 до 15:00.

Консультация по вопросам у юриста в августе: по понедельникам с 09:00 до 14:00.

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ Пункт в Белостоке – ул. Kolejowa 26A

Консультация у ассистента в августе: понедельник 7:00 – 19:00, четверг 7:00 – 19:00, пятница 7:00 – 12:00 Консультация  в августе: вторник, четверг 15:00 – 19:00.

В рамках такой помощи мы предлагаем:

 • сопровождение и консультирование иностранной семьи в решении сложных жизненных ситуаций,
 • юридическая помощь в отношении прав и обязанностей иностранцев,
 • разъяснение правил, норм и обязанностей, действующих в Польше,
 • помощь в поиске работы
 • помощь в поиске квартир
 • сопровождение во время посещения врача
 • посредничество в решении различных правовых вопросов и в контактах с учреждениями
 • помощь в заполнении документов
 • предоставление информации о местах, где вам помогут в решении  проблем
 • помощь в переводе документов и при посещении государственных учреждений и т. д.

Помощь ассистентов и юристов в течение рабочего дня по телефону 85 742 40 41 или по электронной почте: fami@fundacjadialog.pl.

Мы также приглашаем вас использовать информационные и консультационные пункты в Сувалках и Ломже:

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ Пункт в Сувалках  ул. Noniewicza 91

Консультация ассистента в августе: 6, 20, 21 и 27 августа 13:00 – 16:00

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ в Ломже – ​​ул. Sadowa 

Консультация у ассистента в августе: понедельник-пятница  9:00 – 16:00

Punkty są prowadzone w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.