„Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”

 
Projekt Wojewody Podlaskiego w partnerstwie z fundacją Dialog pn. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” realizowany jest w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu Migracji i Integracji – otrzymał dofinansowanie w ramach naboru ograniczonego nr 8/2017/OG-FAMI skierowanego do urzędów wojewódzkich.

 • Ramy czasowe realizacji projektu: 1.07.2018 – 31.08.2020
 • Budżet całkowity projektu: 1 731 120,00 PLN
 • Wkład FAMI (finansowanie): 1 298 340,00 PLN
 • Budżet państwa (współfinansowanie): 432 780,00 PLN

Projekt zakłada kompleksowe oddziaływanie na proces integracji cudzoziemców na terenie województwa podlaskiego. W ramach projektu przewidziano m.in. realizację następujących działań:

 • utworzenie Międzysektorowego zespołu ds. monitorowania integracji cudzoziemców na terenie województwa podlaskiego,
 • utworzenie i prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców,
 • organizacja i przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców,
 • organizacja i przeprowadzenie kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców,
 • organizacja i prowadzenie wsparcia dla szkół w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim,
 • organizacja i prowadzenie doradztwa zawodowego,
 • organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób pracujących z cudzoziemcami,
 • realizacja działań integrujących obywateli państw trzecich.

Obsługą projektu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zajmuje się:
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
tel.  85 74 39 404
tel.  85 74 39 492

Kontakt do Partnera Projektu:
Fundacja Dialog
ul. Ks. Adama Abramowicza 1
15-872 Białystok
tel. 85 742 40 41
http://fundacjadialog.pl/

 

Yкраїнський

Проект Підляського воєводи  в партнерстві  з фундацією Діалог під назвою „Діяльність спрямована на інтеграцію громадян третіх країн в Підляському воєводстві”, реалізується у рамках Державної Програми Фонд Притулку Міграції і Інтеграції. Проект отримав дофінансування у рамках обмеженого набору № 8/2017/OG-FAMI, направленого до воєводських установ.

– часові рамки реалізації проекту : 1.07.2018 – 31.08.2020
– загальний бюджет проекту : 1 731 120,00 PLN
– вклад FAMI (фінансування) : 1 298 340,00 PLN
– бюджет держави (спільне фінансування) : 432 780,00 PLN

Проект засновує комплексний вплив на процес інтеграції іноземців на території Підляського воєводства. У рамках проекту передбачено між іншим реалізацію наступних дій :

– утворення Міжсекторального колективу у справах  контролю інтеграції іноземців на території Підляського воєводства
– утворення і ведення   інформаційно-консультаційних пунктів для іноземців
– організація і переведення курсів польської мови для іноземців
– організація і переведення адаптаційних курсів для іноземців
– організація і ведення підтримки для шкіл в обсязі роботи з  дитиною – іноземцем
– організація і ведення допомоги в пошуку праці
– організація і проведення підготовок для осіб, працюючих з іноземцями
– реалізацію інтегруючих дій  для  громадян третіх держав.

Обслуговуванням проекту в Підляській Воєводській Установі займається:
Відділ Урядових Програм і Координації Проектів
тел. 85 74 39 404
тел. 85 74 39 492
Контакт до Партнера Проекту :
Фундація Діалог
вул. ксьондза Адама Абрамовича 1
15-872 Білосток
тел. 85 742 40 41

Dialog