Kursy języka polskiego

Kursy języka polskiego są realizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” adresowane są do cudzoziemców spoza UE, legalnie przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i stały oraz zgody na pobyt tolerowany i ze względów humanitarnych humanitarnych lub posiadają status uchodźcy/ochronę uzupełniającą.
Nasze kursy prowadzone są przez lektorów z dużym doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Program kursów skupia się na praktycznym wykorzystaniu języka polskiego (również w kontekście pracy zawodowej) oraz połączony jest z zagadnieniami dotyczącymi polskiej kultury, istniejącymi różnicami kulturowymi, poznaniem regionu.

Kwestionariusz zgłoszeniowy na kurs języka polskiego

Yкраїнський

Курси польської мови реалізовані в рамках проекту ” Діяльність спрямована на інтеграцію громадян третіх країн в воєводстві Підляському” адресовані до іноземців поза ЄС, які легально перебувають в Польщі на підставі дозволу на тимчасове або постійне перебування, а також дозволу на  додатковий або тимчасовий захист, або ж для тих осіб, які мають статус біженця/ додаткового захисту.

Наші курси  проводяться лекторами,  з великим досвідом роботи у навчання польської мови, як іноземної. Програма курсу зосереджена на практичному використанні польської мови і  поєднана  з вивченням польської культури, традицій,  існуючими різницями міжрегіональними.

Заява на польську мову

Projekt „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji